Kúpili ste byt alebo dom? Tu je návod, ako rýchlo vybaviť list vlastníctva

Čo musí návrh na vklad vlastníckeho práva obsahovať a na čo si treba dať pozor, aby vám kataster návrh nevrátil?

27.02.2024 06:00
manželia, laptop, kataster, zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

V návrhu je potrebné uviesť aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor. Takisto je potrebné do návrhu uviesť adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Zákon vyžaduje aj to, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha.

Práva k nehnuteľnostiam (napr. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno…) zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu / https://www.katasterportal.sk/…adAction.do/. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Nakreslený dom Čítajte viac Zdedili ste spoluvlastnícky podiel a nechcete ho? Tu je návod, čo s ním môžete urobiť a neprísť pri tom o peniaze ani o podiel

Čo musí návrh obsahovať

 • Chýbať nesmú identifikačné údaje navrhovateľa. Potrebné je uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.
 • Zákon vyžaduje, aby návrh na vklad obsahoval predmet kúpy, a aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha.
 • Označenie nehnuteľnosti: podľa legislatívy platnej do 1. októbra nebolo potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, po novom sa musia v návrhu uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, o súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu, a obsahuje:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu
 2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu
 1. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
 2. uvedenie predmetu návrhu
 3. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad
 4. označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zákona
 5. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku
 6. číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona
 7. údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu
 8. označenie príloh
 9. žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe
 10. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

mesto, bratislava, panoráma Čítajte viac Tipovanie vás môže stáť hypotéku

Ďalšími prílohami sú:

 1. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 2. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 3. geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
 4. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona
 5. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickom podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a s časovou pečiatkou

dôchodcovia, seniori, manželia Čítajte viac Váš majetok nemusia vždy dostať deti, môžete ich vydediť +návod, ako postupovať, ak tak chcete urobiť

Ako postupuje kataster

 • Katastrálny úrad v návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.
 • Elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušný kataster.
 • Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter pre kataster a nemá vplyv na poradie zápisov.
 • Ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.
 • Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.
 • Kataster preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
 • Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, kataster posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Na čo si dať pozor

Na zmluvách musí byť úradne overený:

 1. podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán)
 2. podpis povinného z predkupného práva
 3. podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena
 4. podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
dôchodci, seniori, manželia, dôchodcovia Čítajte viac Darovali ste nehnuteľnosť a chcete ju späť? Kedy je možné napadnúť darovaciu zmluvu? Nie vždy sa to dá

Kedy kataster povolí návrh na vklad vlastníckeho práva

 • Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí; inak návrh zamietne.
 • Kataster doručuje rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania. Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.
 • Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o jeho povolení.
 • Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad.
 • Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva.
 • Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad.
 • Kataster doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na katastri, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak kataster podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Dokedy vám musí kataster vydať rozhodnutie?

Aká je lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad:

 • do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad
 • do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, ktorá nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu
 • do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku vo výške 265,50 eura
ruky, peniaze, kalkulačka, počítanie Čítajte viac Neplatí vám nájomca nájomné? Pozrite si postup, ako tieto peniaze od neho vymôcť

Kedy úrad konanie o návrhu na vklad preruší?

Urobí tak, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke

b) nebol zaplatený správny poplatok

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní

e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou

f) právo nakladať s nehnuteľnosťami je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Kedy kataster konanie o návrhu na vklad zastaví?

Urobí tak, ak:

a) návrh nepodal účastník konania

 1. účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad
 2. už bol v o veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 katastrálne­ho zákona
 3. účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili
 4. v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok
 5. účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh
 6. vo veci koná iný kataster

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku písmen d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa písmena d) sa vyznačí v spise.

Oprava alebo doplnenie podania:

 • Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #list vlastníctva #vlastnícke právo #kataster nehnuteľností