Kto má nárok na zľavy v doprave, kultúre, na daniach a poplatkoch? Musíte splniť vekovú podmienku alebo mať nejaký preukaz? Pozrite si veľký prehľad zliav

Držitelia preukazov ŤZP majú nárok na viaceré zľavy, prípadne za niektoré veci nemusia platiť vôbec. Platí to vo verejnej aj súkromnej sfére. Niektoré zľavy sú dané zákonom, niektoré patria do kompetencie poskytovateľa služby.

16.05.2024 06:00
dôchodci, právnik, invalidita, Foto:
Ilustračné foto.
debata

V dnešnej spoločnosti sa stále viac uznáva dôležitosť poskytovania rovnakých príležitostí pre všetkých, vrátane tých s rôznymi formami zdravotného postihnutia. V tomto svetle sa mnohé inštitúcie angažujú v poskytovaní zvýhodnení pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Tieto opatrenia, ktoré sú často založené na práve na rovnosť a inklúziu, majú za cieľ nielen zlepšiť prístup k rôznym kultúrnym a spoločenským aktivitám, ale aj podporiť mobilitu a samostatnosť týchto ľudí.

Erik Tomáš k 13. dôchodkom
Video
Zdroj: TASR

Oblasť kultúry

Jednou z oblastí, v ktorej sa prejavuje táto snaha o inklúziu, je kultúra. Mnohé kultúrne inštitúcie, ako napríklad Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, alebo Múzeum Slovenského národného povstania ponúkajú bezplatný vstup pre držiteľov preukazu ŤZP. Tieto iniciatívy nielen umožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím mať prístup k bohatému kultúrnemu dedičstvu, ale tiež podporujú ich integráciu do spoločnosti a umožňujú im plnohodnotne sa zapojiť do kultúrnych zážitkov.

Okrem bezplatného vstupu poskytujú niektoré kultúrne inštitúcie aj zľavy na vstupné. Držitelia preukazu ŤZP môžu nielen využiť zvýhodnené ceny vstupeniek, tieto zľavy navyše znižujú finančné bremeno pre osoby so zdravotným postihnutím, ale tiež im umožňujú mať širší prístup k umeleckým a kultúrnym zážitkom.

Ďalšou dôležitou oblasťou je doprava. Držitelia preukazu ŤZP majú nárok na rôzne výhody v oblasti verejnej dopravy. Napríklad môžu využiť 60 % zľavu zo základného cestovného v železničnej doprave, čo im umožňuje cestovať za zníženú cenu po celom Slovensku. Okrem toho sú oslobodení od úhrady diaľničnej známky, čo značne uľahčuje ich mobilitu a umožňuje im ľahší prístup k rôznym destináciám alebo lekárom. Čo sa týka autobusov, v súčasnosti nie je v Slovenskej republike legislatívou upravená povinnosť dopravcu poskytovať zľavnené cestovné. V prípade, ak ide o prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu prevádzkovanú na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, každý samosprávny kraj, príp. obec má vlastnú sociálnu politiku, a teda majú dohodnutú s dopravcami vlastnú tarifu a zľavy z cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich. Ak ide o komerčnú autobusovú dopravu, ceny nie sú regulované. Poskytovanie zliav je plne v kompetencii dopravcu.

Treba sa pýtať

Ušetriť možno aj na liekoch. Limit pre vrátenie preplatkov za lieky a nárok na vrátenie preplatku za lieky majú všetci dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a zdravotne postihnutí občania. Podľa tohto opatrenia majú poistenci, ktorí spĺňajú špecifické kritériá, možnosť požiadať o tzv. nulový limit spoluúčasti. To znamená, že pri zakúpení liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín v lekárni sa im neuplatní žiadny doplatok, ak ich štvrťročné príjmy neprekročia stanovené hranice. Nárok na zľavy vzniká často aj v súkromnej sfére. Netreba sa báť opýtať na možnosť poskytnutia zľavy napríklad za bankové služby, služby mobilného operátora alebo pri nákupe auta. Takisto sa treba zaujímať o to, aké možnosti ponúka v tomto smere v čas obec či mesto. Často sa využívajú napríklad zľavy na daniach za psa či nehnuteľnosť, prípadne za komunálny odpad.

Zľavy pre držiteľov preukazu ŤZP

Oblasť železničnej dopravy

Držitelia preukazov majú nárok na zľavu zo základného cestovného a osobitného cestovného za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách. U oboch dopravcoch (ZSSK a RJ), ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme sú poskytované tieto zľavy:

zľava 60 % z obyčajného cestovného na Slovensku pre držiteľov preukazu:

  • fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP),
  • fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S),

držiteľovi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým postihnutím so sprievodcom je umožnená bezplatná preprava:

  • jeho sprievodcu,
  • vozíka pre imobilného cestujúceho,
  • kočíka pre imobilné dieťa,
  • psa so špeciálnym výcvikom.

Oblasť cestnej dopravy

V autobusovej doprave v súčasnosti nie je v Slovenskej republike legislatívou upravená povinnosť dopravcu poskytovať zľavnené cestovné. V prípade, ak ide o prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu prevádzkovanú na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, každý samosprávny kraj, príp. obec má vlastnú sociálnu politiku, a teda majú dohodnutú s dopravcami vlastnú tarifu a zľavy z cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich. Ak ide o komerčnú autobusovú dopravu, ceny nie sú regulované. Poskytovanie zliav je plne v kompetencii dopravcu.

Oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v oblasti úpravy spotrebiteľských vzťahov v elektronických komunikáciách v niektorých prípadoch osobitne zdôrazňuje postavenie zdravotne postihnutých účastníkov (§ 11, § 14, § 41, § 42, § 43, § 46, § 50). Ide najmä o rozšírenie povinností podnikov, ktoré poskytujú elektronické komunikačné služby, poskytovať informácie pre zdravotne postihnutých o službách pre nich určených a povinnosť vykonávať opatrenia na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Diaľnice zadarmo

Máte zákonný nárok na oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky, ale neviete ako o to požiadať?

Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy, v prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca. Platí, že senior, ktorý je uznaný ako ŤZP osoba a je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, má nárok na jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky.

Aké údaje musí obsahovať žiadosť

Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú tieto údaje: Identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu ŤZP): meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,, kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.

Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave): evidenčné číslo vozidla, krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované. Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu): kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla),kópia oboch strán parkovacieho preukazu. Žiadatelia (ostatné skupiny prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest.

Ako podať žiadosť

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi: na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájdu v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta, alebo priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Ako prebieha vybavenie žiadosti

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť), a to v čo najskoršej možnej lehote. V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie rozhodnutia o schválení, resp. o zamietnutí registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky žiadateľovi.

V prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok. V opačnom prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť zamietne, žiadateľovi doručí rozhodnutie pod názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – zamietnutie.

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #zľavy #preukaz ŤZP