Ako sa počíta výška penzie? Kedy sa môže meniť jej výška okrem valorizácie? + príklady

Nárok na starobnú penziu vzniká, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa.

20.05.2024 06:00
dochodci, zmluvy, dokumenty, účty Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Nárok na takúto penziu vzniká, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa.

Erik Tomáš: Koľko peňazí pôjde na 13. dôchodok
Video
Zdroj: TV Pravda

Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Suma dôchodku a príklady

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako POMB x ODP x ADH (pričom POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku).

Najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku, k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada.

Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu a to tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia (s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal).

Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Nárok na výplatu starobného dôchodku v znovu určenej sume starobného dôchodku vzniká odo dňa podania žiadosti o znovu určenie sumy starobného dôchodku, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

Príklad: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012.

K 1. januáru 2024 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 roka obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2024 sa určí nasledovne: 1,0012 × 43,6­768 × 17,7688 = 770,10 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa od 1. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 112,70 eura mesačne na 889,80 eura mesačne.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #výška dôchodku