Chcete vyrúbať strom pred domom či na záhrade? Takéto sú pravidlá, postup a pokuty

Na výrub niektorých stromov potrebujete súhlas, inak vás spílenie dreviny vyjde tisícky eur. Legislatíva sa ale ide meniť, pravidlá budú jednoduchšie.

23.05.2024 10:10
strom, výrub, výrub stromov, Foto:
debata (18)

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom na povolenie alebo nepovolenie výrubu je obec. Okresný úrad rozhoduje o výrube mimo zastavaného územia obce, informuje Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín.

V špeciálnych prípadoch je výrub ešte komplikovanejší. Niektoré dreviny sú totiž chránenými rastlinami, ako napríklad borovica limbová alebo tis obyčajný. Ich výrub povoľuje Ministerstvo životného prostredia SR.Zoznam chránených druhov drevín s uvedením ich spoločenskej hodnoty nájdete v prílohe č. 5 k vyhláške č. 24/2003 z. z.

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Výrub stromu bez potrebného povolenia by vás mohol vyjsť draho. Pokuta za nelegálny výrub môže byť až do výšky 3 319,98 eura pre fyzické osoby, a do výšky 23 235,74 eura pre právnické osoby. A vôbec sa neprihliada na to, či ide o výrub stromov na vlastnom pozemku či záhradke.

Kedy sa súhlas nevyžaduje

Súhlas na výrub dreviny sa v súčasnosti nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2. Takisto ho nepotrebujete pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.

Píliť bez povolenia môžete aj stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.

Súhlas sa nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

Ďalej povolenie nemusíte mať ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

Takisto ho nemusíte mať na dreviny inváznych druhov, na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín a na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

Čo sa zmení

Poslanci parlamentu v stredu 22. mája schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú prijímali v skrátenom legislatívnom konaní. Ako uviedlo ministerstvo životného prostredia, ktoré zmeny predložilo, cieľom novelizácie má byť zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, ktoré má preventívne znížiť aj počty nebezpečných stretov človeka s medveďom. Taktiež má znížiť škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zmeny začnú platiť v deň ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prijal k novele pozmeňujúci návrh, ktorý odsúhlasili aj poslanci. Súhlas na výrub dreviny sa tak nebude vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 20 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie. Taktiež na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

„Navrhovanou úpravou sa spresňujú hraničné rozmery obvodu kmeňa stromov a plošná výmera krovitých porastov, na ktorých výrub sa nebude vyžadovať vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody a krajiny tak, aby došlo k racionálnemu diferencovaniu parametrov vo vzťahu k tomu, či ide o dreviny rastúce v intraviláne, extraviláne alebo na pozemkoch v intraviláne, ktoré sú určené územným plánom na výstavbu," píše sa v správe výboru. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj ustanovenie, že ten, kto chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže stanoviskom činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia informovalo, že novelizáciou sa zavedie nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Navrhovanou úpravou sa tiež zavedie aj nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ktorá reflektuje na potrebu čistenia terasových stupňov v ovocných sadoch a viniciach. Ako envirorezort doplnil, potreba čistenia terasových stupňov úzko súvisí so zabezpečením efektívnosti užívania ovocných sadov a viníc, ako aj s predchádzaním vzniku škôd na týchto plodinách. Vzhľadom na charakteristiku využívania pozemku ide o druh pozemku s výmerou nad 0,3 hektára, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.

Čo treba priložiť k žiadosti o výrub?

Vyplniť treba osbné údaje, to aké dreviny chcete vyrúbať (druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou), uviesť ich zdravotný stav a odôvodniť vašu žiadosť. Presné náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín nájdete na stránkach Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Priložiť treba kópiu katastrálnej mapy alebo jednoduchý nákres, v ktorom je možné identifikovať dreviny v teréne. Uviesť treba aj katastrálne územie, parcelné číslo pozemku a príslušnosť k zastavanému územiu obce či mesta, kde sa dreviny nachádzajú.

Náhradná výsadba

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Ak uloženie náhradnej výsadby nie je možné, zaplatíte finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Tá je stanovená vo vyhláške č. 24/2003. Za nesplnenie náhradnej výsadby hrozí fyzickej osobe pokuta vo výške až 6 638,78 eur. Za porušenie povinnosti obnovenia produkčnej ovocnej dreviny v lehote 18 mesiacov od výrubu je to 9 958,17 eur.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #strom #výrub stromu