Dôchodcovia s nízkou penziou môžu žiadať o dávky

Žiadosť musí podať občan písomne na úrade práce, odbore sociálnych vecí, podľa miesta trvalého bydliska. Musí obsahovať meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo. Na úrade práce sa potom dozvie, či musí doplniť ďalšie údaje o svojej osobe a osobách, ktoré sa s ním spoločne posudzujú

13.06.2013 10:25
Mince, euro, peniaze, ekonomika Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • dokladovať musí aj svoj príjem, za ten sa však nepovažujú: jednorazové štátne sociálne dávky, peňažné príspevky občanov s ŤZP na kompenzáciu okrem príspevku za opatrovanie, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, jednorazová DvHN, 25 % zo starobného a z predčasného starobného dôchodku, dôchodcovi, ktorý odpracoval viac ako 25 rokov sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného dôchodku za každý ďalší odpracovaný rok po 25. roku, 25 % z invalidného, sirotského, vdovského a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek, 25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity
  • okrem iného musí preukázať aj svoj majetok, za ktorý sa považujú: hnuteľné veci, nehnuteľné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty. Občan si má pomôcť v hmotnej núdzi: užívaním alebo správou svojho majetku, predajom alebo jeho prenájmom. Nemožno však od neho požadovať predaj alebo prenájom: nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie; poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu; hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, osobného auta, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a využíva ho na individuálnu prepravu z dôvodu ŤZP alebo jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima, hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.

Dávka v hmotnej núdzi

  • patrí občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Výška dávky je 60,50 eura pre jednotlivca a 105,20 pre dvojicu

Príspevok na zdravotnú starostlivosť

  • je určený na výdavky spojené s náhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výška príspevku je 2 eurá mesačne

Príspevok na bývanie

  • slúži na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak je splnená podmienka nároku na dávku. Podmienky vzniku nároku: vlastníctvo bytu alebo domu, nájom bytu alebo domu, nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, právo doživotného užívania v byte alebo rodinnom dome, uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach
  • splnenie podmienok nároku sa neskúma: ak občan v núdzi alebo niektorá z osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku; ak je poberateľom inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a dovŕšil 62 rokov veku; ak sa mu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania
  • výška príspevku: 55,80 eura mesačne pre jednotlivca, 89,20 eura, ak je viac spoločne posudzovaných osôb

Ochranný príspevok

  • patrí občanovi a každej osobe, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ak si z dôvodu nepriaznivej životnej situácie nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a splnili podmienky na vznik nároku na dávku. Podmienky nároku: dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, invalidita z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, osobná, celodenná a riadna starostlivosť o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ŤZP, nepriaznivý zdravotný stav občana, t. j. choroba, porucha zdravia uznaná ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní
  • výška príspevku: 63,07 eura mesačne. Ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom trvajúcim nepretržite viac ako 30 dní, výška ochranného príspevku je 34,69 eura mesačne

Príklady výpočtu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej

Príklad 1: 69-ročná penzistka poberá starobný dôchodok 224 eur. Žije sama. Okrem dávky v hmotnej núdzi má nárok na ochranný príspevok a príspevok na bývanie, keďže dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Počas života bola dôchodkovo poistená 25 rokov.

Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 181,37 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 60,50 eura, príspevok na zdravotnú starostlivosť 2 eurá, ochranný príspevok 63,07 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku 168 eur. Tejto dôchodkyni vznikne nárok na dávku v hmotnej núdzi 13,37 eura mesačne (181,37 – 168 = 13,37).

Príklad 2: Obaja manželia sú penzisti a okrem dôchodku nemajú žiadny iný príjem. Manžel poberá dôchodok vo výške 210 eur, manželka 190 eur.

Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze je: dávka v hmotnej núdzi 105,20 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, príspevok na zdravotnú starostlivosť 4 eurá, ochranný príspevok 126,14 eura (2 × 63,07). Spolu je to suma: 324,54 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 300 eur. Majú teda nárok na dávku v sume (324,54 – 300), teda na 24,54 eura.

Príklad 3: 62-ročná starobná dôchodkyňa poberá penziu vo výške 305 eur.

Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 181,37 eura a započítateľnou výškou starobného dôchodku 228,75 eura (75 % z výšky starobného dôchodku 297 eur). Keďže jej zostane 47,38 eura, čo je viac ako suma nárokov, nevzniká jej napriek nízkej penzii nárok na dávky.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba