Vianočný dôchodok dostane viac penzistov

Dôchodcovia dostanú aj tento rok s decembrovým dôchodkom vyplatený vianočný príspevok, ktorého výšku im Sociálna poisťovňa vypočíta individuálne.

29.07.2013 07:17
Dôchodca, penzia Foto:
Každý dôchodca si svoj vianočný príspevok môže vypočítať podľa jednoduchého vzorca aj doma.
debata (1)

Nárok naň majú všetci, ktorí splnia súčasne tri podmienky. „Musia byť poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého či sirotského dôchodku, musia mať nárok na jeho výplatu vo výplatnom termíne za mesiac december 2013, ich dôchodok alebo súbeh dôchodkov je nižší ako 483 eur a majú trvalý pobyt na Slovensku,“ približuje podmienky riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Vyplácať sa bude automaticky bez toho, aby oň museli žiadať. „Vianočný príspevok sa im vyplatí na pošte v deň výplatného termínu dôchodku v decembri, ak im bola penzia priznaná pred 1. decembrom 2013,“ konštatoval Višváder. Tým, ktorým sa dôchodok poukazuje na účet zriadený v banke, vianočný príspevok bude pripísaný na účet v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december. Ako ďalej dodal, dostane ho viac ako 1,1 milióna dôchodcov.

Najnižšia suma vianočného príspevku, ktorú môže dôchodca dostať, je 37,90 eura a, naopak, najvyššia 66,39 eura. Tú však dostanú len tí dôchodcovia, ktorých penzia neprevyšuje sumu 198,09 eura. „Vzorec na výpočet vianočného príspevku zostáva rovnaký ako minulý rok. Jeho výška bude teda pre nízke dôchodky, resp. úhrny súm dôchodkov nepresahujúce sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda 198,09 eura konštantná a potom sa bude so stúpajúcou výškou penzie, respektíve úhrnu súm dôchodkov lineárne znižovať,“ povedala Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva práce. „Horná hranica pre jeho poskytnutie je určená ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenska vykázanej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyplatí vianočný príspevok, v roku 2013 to je 483 eur,“ dodala.

Niektoré sumy vianočného príspevku
suma dôchodku vian. príspevok 2013 vian. príspevok 2012
189,80 66,39 66,39
189,90 66,39 66,39
190,00 66,39 66,39
190,10 66,39 66,39
190,20 66,39 66,39
190,30 66,39 66,39
190,40 66,39 66,39
190,50 66,39 66,39
190,60 66,39 66,39
194,70 66,39 66,38
250,00 61,71 60,85
251,00 61,10 60,75
252,00 60,10 60,65
300,00 56,20 55,85
330,00 53,20 52,85
350,00 51,20 50,85
400,00 46,20 45,85
430,00 43,20 42,85
450,00 41,20 40,85
451,00 41,10 40,75
461,40 40,06 39,71
471,60 40,06 38,69
483 37,90
v roku 2012 bola stropom pri vyplácaní vianočného príspevku suma 471,60 eura.

Každý dôchodca si svoj vianočný príspevok môže vypočítať podľa jednoduchého vzorca aj doma v obývačke podľa vzorca: 66,39 – 0,10 x (výška dôchodku – životné minimum).

Penzista, ktorý dostáva dôchodok 250 eur, dostane v decembri vianočný príspevok v sume 61,71 eura, ak je jeho penzia 330 eur, Sociálna poisťovňa mu vyplatí 53,20 eura. Ak však dostáva 450 eur, jeho vianočný príspevok bude len 41,20 eura.

Tým, ktorí dostávajú viac dôchodkov, sa ich sumy sčítajú. „Ak je suma dôchodku, respektíve úhrn súm viacerých dôchodkov najviac v sume 471,60 eura, príspevok dostane. Ak suma bude vyššia, vianočný príspevok penzistovi nepatrí,“ vysvetľuje Višváder. „Ak má niekto starobný dôchodok v sume 350 eur a pozostalostný dôchodok v sume napríklad 160 eur, vianočný príspevok mu nebude patriť, pretože úhrn súm jeho dôchodkov za mesiac december 2013 je 510 eur, teda nad hranicou 483 eur,“ dodal.

Prvýkrát dostali dôchodcovia s nízkou penziou príspevok v decembri pred siedmimi rokmi za prvej vlády Roberta Fica a šéfky sociálneho rezortu Viery Tomanovej. Výšky príspevkov sa vtedy menili skokom, stanovených bolo niekoľko kategórií dôchodcov podľa výšky penzií v určitom rozpätí. Dochádzalo preto k nespravodli­vostiam, že dôchodca, ktorého penzia presiahla hranicu kategórie len o pár centov, spadol automaticky do vyššej kategórie a na príspevku stratil 4 až 9 eur. Zavedením výpočtu podľa vzorca sa skoky medzi príspevkami odstránili a vianočné príspevky sú tak spravodlivejšie.

Aká bude suma vianočného príspevku tento rok

 • od 66,39 eura do 37,90 eura je rozpätie vianočného príspevku v tomto roku
 • dôchodky do sumy 198,09 eura = vianočný príspevok 66,39 eura
 • suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor
 • maximálny dôchodok (dôchodky) 483 eur = vianočný príspevok 37,90 eura
 • príspevok sa určí podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 198,09)
 • VP = suma patriaceho vianočného príspevku,
 • 66,39 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2013,
 • 198,09 je suma životného minima pre jednu plnoletú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
 • oproti roku 2010, keď sa k dôchodkom zaradeným do ôsmich pásiem poskytoval vianočný príspevok v ôsmich sumách, sa vianočný príspevok už od roku 2011 poskytuje v závislosti od konkrétnej sumy dôchodku
 • od roku 2011 došlo k odstráneniu „pásmového rozpätia“, aby sa predišlo situáciám, v ktorých dôchodok z dôvodu malého prekročenia pásmového rozpätia prechádzal do iného pásma, v ktorom sa vianočný príspevok poskytol v nižšej sume

Kto vyplatí vianočný príspevok?

ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku ktorým patrí vianočný príspevok, vypláca Sociálna poisťovňa a jeden zo spomínaných úradov, príspevok vyplatí ten, ktorý vypláca dôchodok vo vyššej sume.

Príklad 1: V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný dôchodok v sume 209 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sirotský výsluhový dôchodok v sume 222,93 eura. Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože ten patrí k invalidnému, a nie k sirotskému výsluhovému dôchodku, ale Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu sirotského výsluhového dôchodku vo výplatnom termíne za mesiac december 2013.

Príklad 2: V decembri vyplatí Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 53,60 eura a vdovecký dôchodok v sume 79,40 eura, zároveň Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 329,95 eura. Vianočný príspevok vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma decembrového dôchodku je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013.

Príklad 3: V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí vdovecký dôchodok v sume 139 eur a ministerstvo vnútra výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 349,95 eura. Vianočný príspevok v tomto prípade nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 488,95 eura (139 + 349,95 eur) presiahol sumu 483 eur.

Kedy bude vyplatený?

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok v deň výplaty dôchodku v decembri 2013, ak poberateľovi dôchodku bol dôchodok priznaný pred 1. decembrom 2013, pravidelne mesačne sa mu dôchodok vypláca a nárok na jeho výplatu mu naďalej patrí aj za mesiac december 2013.

Ak je dôchodok priznaný alebo jeho výplata je uvoľnená v období od 1. decembra 2013 do 31. decembra 2013, vianočný príspevok sa vyplatí na pošte alebo na účet v banke v deň výplaty sumy doplatku na penziu. Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľovi dôchodku alebo inému príjemcovi penzie, ktorý je oprávnený na preberanie dôchodku namiesto poberateľa dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #vianočný dôchodok