Budúci starobní penzisti by mali na dôchodok myslieť včas

Odchod do penzie prináša pre budúcich dôchodcov viacero povinností, ktorým sa nevyhnú, kým im Sociálna poisťovňa starobný dôchodok prizná.

27.05.2014 09:57
dôchodok, dôchodca, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata

Celý priebeh od podania žiadosti až po priznanie sumy penzie môže byť relatívne bezproblémový a jednoduchý, ale len v prípade, že ako budúci dôchodca máte v poriadku všetky doklady. Iná je situácia, ak vám chýbajú napríklad potvrdenia o dobe zamestnania alebo nemáte dostatočný počet odpracovaných ro­kov.

Nárok na starobný dôchodok vzniká súčasným splnením dvoch podmienok: dovŕšením dôchodkového veku a minimálne 15 odpracovaných rokov. Ak tieto podmienky nespĺňate, Sociálna poisťovňa vašu žiadosť zamietne. „Ak človek nemá 15 rokov dôchodkového poistenia, môže si ho doplatiť, ale len za obdobie evidencie nezamestnaných občanov, ak bol v evidencii po 31. 12. 2003. Ak nebol v evidencii nezamestnaných, nemôže si poistenie doplatiť. Môže si začať platiť dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo sa zamestnať,“ vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder možnosti, ktoré môže budúci penzista využiť.

„Nárok na starobný dôchodok potom vznikne až od nasledujúceho dňa po získaní 15 rokov dôchodkového poistenia. Ak občan, ktorý na Slovensku neodpracoval 15 rokov a bol zamestnaný aj v niektorom členskom štáte Európskej únie, Sociálna poisťovňa pre nárok na dôchodok použije doby poistenia tohto štátu. Príslušný štát však musí potvrdiť dobu poistenia na formulári E 205. To znamená, že Sociálna poisťovňa si "požičia“ chýbajúce odpracované roky bez zárobkov a dôchodok vypočíta len zo zárobkov získaných na Slovensku. V tomto prípade ide o takzvaný čiastkový dôchodok," konštatoval.

Každý, kto chce o dôchodok žiadať, by mal predtým navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o informáciu, aké doklady treba na spísanie žiadosti predložiť a dohodnúť si termín jej spísania. Tento termín nemusí byť zhodný s dňom dovŕšenia dôchodkového veku. Višváder upozornil, že je to vhodný postup práve preto, aby sa urýchlil celý proces vybavovania dôchodku. Klient v jednom termíne príde, spíše si žiadosť so zamestnancom pobočky a predloží všetky doklady.

„Odporúčame, aby si ľudia skontrolovali doby zamestnania, dobu štúdia, náhradné doby. Údaje o tom nájdu v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 a tiež v Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. 1. 2004. Obdobia, ktoré nie v nich nie sú uvedené, totiž Sociálna poisťovňa neeviduje.“

Aby bola vaša penzia vybavená čo najskôr, predložte originály, resp. úradne overené fotokópie dokladov. Po spísaní žiadosti a odovzdaní všetkých dokladov je potom Sociálna poisťovňa povinná o žiadosti rozhodnúť najneskôr do 60 dní. V problematických prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo poisťovňa písomne oznamuje. „Túto lehotu je možné predĺžiť len v mimoriadne zložitých prípadoch, napr. keď sa musia preverovať doby poistenia či hrubé zárobky.“

Ak žiadateľ o dôchodok nevie preukázať chýbajúce odpracované roky a zamestnávateľ už neexistuje, Sociálna poisťovňa zisťuje potrebné doklady prostredníctvom nástupníckych organizácií alebo archívov. Ak sa tieto údaje nepodarí zistiť, môžete o chýbajúcich rokoch a zárobkoch urobiť čestné vyhlásenie pred zamestnancom Sociálnej poisťovne alebo notárom, pričom by ste mali navrhnúť minimálne dvoch ľudí, ktorí o tomto vašom zamestnaní vedia. Vyhlásenie musí obsahovať meno, priezvisko, aj predchádzajúce priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu; údaje o zamestnaní, teda názov a adresu zamestnávateľa, druh zamestnania, hrubý zárobok.

Ako je to v prípade, ak ste pracovali doma aj v zahraničí? „Ak občanovi vznikne nárok na dôchodok z viacerých štátov, každý štát prizná a vypláca dôchodcovi dôchodok podľa právnych predpisov daného štátu. Ak má občan trvalý pobyt na Slovensku, požiada o dôchodok z dôchodkového poistenia v SR aj o zahraničný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta pobytu. V žiadosti uvedie všetky štáty, v ktorých pracoval. Sociálna poisťovňa prizná dôchodok z poistenia SR a zároveň uplatní nárok na dôchodok u nositeľa dôchodkového poistenia daného štátu, štátov. Ide však len o štáty Európskej únie a štáty, s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu o dôchodkovom poistení,“ dodal Višváder.

Na základe rozhodnutia a výmeru o dôchodku ho „nový“ dôchodca potom dostáva mesačne, pričom sa penzie pravidelne každý rok zvyšujú o pevnú sumu a penzisti, ktorí splnia podmienky, dostanú aj vianočný príspevok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #odchod do dôchodku