So žiadosťou o opatrovanie na obecný úrad

Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa o neho možno postarať v domácom prostredí.

10.08.2015 20:27
debata

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, písomne požiadať obec o opatrovateľskú službu.

Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je klient na ňu odkázaný.

Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len čiastočnú úhradu.

Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,4 násobok sumy životného minima, teda minimálne 277,33 eura. Obec či mesto poskytujú opatrovateľskú službu za dotované ceny, pretože sú financované z rozpočtu a ceny si určujú všeobecne záväzným nariadením, na ktorom sa dohodnú.

Opatrovanie zahŕňa rôzne výkony, napríklad hygienickú starostlivosť o jednotlivé časti tela – ruky, tvár, zuby, nechty; hygienickú starostlivosť o celé telo – vo vani, prípadne v sprche; stravovanie a dodržiavanie pitného režimu.

„V rámci opatrovateľskej služby je možné poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne. Seniori však môžu potrebovať najmä dohľad pri úkonoch sebaobsluhy či pri starostlivosti o svoju domácnosť – buď v určenom čase, alebo nepretržite,“ vysvetľuje docentka Božena Bušová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Ak človek nemá na zaplatenie takejto služby, stáva sa dlžníkom a po jeho smrti sa dlh premietne do dedičského konania.

O aké ďalšie služby môže človek žiadať

  • prepravná služba
  • sprievodcovská služba a predčitateľská služba
  • tlmočnícka služba
  • sprostredkovanie tlmočníckej služby
  • sprostredkovanie osobnej asistencie
  • požičiavanie pomôcok
debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #obec #opatrovateľské služby