Poberáte čiastkový dôchodok. Ako porastie?

Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine, sa zvyšuje o pomernú časť pevnej sumy, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa slovenských právnych predpisov.

12.07.2016 08:56
dane, odvody, daňové, priznanie, kalkulačka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čiastkový dôchodok sa priznáva len vtedy, ak poistenec nesplní podmienky nároku na penziu podľa zákonov Slovenskej republiky. Napríklad nárok na starobný dôchodok má poistenec vtedy, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ak nezíska aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda nesplnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa za účelom získania potrebných rokov obdobia dôchodkového poistenia prihliadne aj na doby získané v cudzine. Suma starobného dôchodku sa určí len v sume zodpovedajúcej obdobiu získanému podľa právnych predpisov SR. Hodnota pomernej časti, v ktorej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov SR, sa uvádza každému v rozhodnutí o priznaní tohto dôchodku.

Dôchodok, na ktorý vznikol nárok len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine, a ktorého suma bola z toho dôvodu určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine (tzv. čiastkový dôchodok), sa zvyšuje o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia. Ide o pomer, v akom sa priznal čiastkový dôchodok, teda o pomer obdobia dôchodkového poistenia získaného v SR k celkovému obdobiu dôchodkového poistenia získaného spolu v SR aj v cudzine.

Sociálna poisťovňa ho priznáva vtedy, ak poistenec nesplní podmienky nároku na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Napríklad ak pri starobnom dôchodku poistenec nezíska podľa právnych predpisov SR aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa za účelom získania potrebných rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok prihliadne aj na doby získané v cudzine. Suma starobného dôchodku sa určí len v sume zodpovedajúcej obdobiu získaného podľa právnych predpisov SR

  • hodnota pomernej časti, v ktorej sa priznal čiastkový dôchodok, sa uvádza v rozhodnutí o priznaní tohto dôchodku a vyjadruje sa koeficientom, ktorý má vždy hodnotu nižšiu ako 1 (napríklad 0,60619755). Táto hodnota sa určí podielom obdobia dôchodkového poistenia získaného v SR určeného v rokoch (napríklad 14,0439 roka) a celkového obdobia dôchodkového poistenia získaného v SR aj v cudzine (napríklad v ČR 23,1672 roka). 14,0439 /23,1672 = 0,60619755
  • suma čiastkového dôchodku sa potom určí tak, že sa vynásobí koeficient so sumou dôchodku, v ktorej bolo zohľadnené aj obdobie dôchodkového poistenia v cudzine (teda s tzv. teoretickou sumou).

Príklad

Dôchodca odpracoval 5 rokov a 125 dní (1950 dní / 365 = 5,3425 roka) na Slovensku a 20 rokov a 217 dní (20,5946 roka) v Českej republike. K 1. januáru 2017 sa vypláca čiastkový starobný dôchodok v sume 122,50 eura. Zvýšenie dôchodku v roku 2017 sa určí tak, že pevnú sumu zvýšenia v roku 2017 – 8,20 eura vynásobíme koeficientom, pomocou ktorého bola určená suma penzie a ktorý zodpovedá pomeru rokov poistenia na Slovensku k celkovému počtu rokov poistenia: 5,3425 / 20,5946 = 0,25941266.

8,20 eura x 0,25941266 = 2,15315078 eura po zaokrúhlení 2,20 eura.

K sume starobného dôchodku vyplácaného k 1. januáru 2017 vo výške 122,50 eura sa pripočíta zvýšenie 2,20 eura.

Od 1. januára 2017 by sa dôchodok mal zvýšiť na 124,40 eura.

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #čiastkový dôchodok