Penzisti môžu ušetriť na kúpeľoch či liekoch

Niektoré kúpele poskytujú zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov.

23.08.2016 09:53
dôchodca, dovolenka, dotovaný, pobyt, kúpele Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Dane

 • ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. – rmácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch, alebo sa na ne treba opýtať priamo na miestnom či mestskom úrade

Koncesionárske poplatky

 • sadzba úhrady sa zníži na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
 • na polovičnú sadzbu majú nárok poberatelia najmä týchto dôchodkových dávok: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok
 • poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov
 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi: sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže výbercovi úhrady.
 • doklady potrebné na preukázanie skutočnosti: formulár: Zmena sadzby úhrady; dôchodcovské dávky: potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie, rodné číslo; dávka v hmotnej núdzi: aktuálne potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo
 • nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac
 • adresa na zasielanie písomností: Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8 alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne.

Kultúra a šport

 • tí penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %

Kúpele

 • vybrané kúpele poskytujú zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov – samoplatcov

Príspevok na stravu

 • poskytujú ho viaceré mestá. Podmienky jeho poskytnutia určuje osobitne každé mestské zastupiteľstvo. Môže ísť napríklad o podporu vo forme stravných lístkov, ktoré akceptujú niektoré stravné zariadenia daného mesta, alebo sa príspevok uplatní len vo vybranom stravnom zariadení mesta

Dovolenky

 • viaceré cestovné kancelárie ponúkajú zľavy, vďaka ktorým možno ušetriť až 20 percent z ceny pobytu. Zľavy sa zväčša týkajú zájazdov mimo hlavnej sezóny

Lieky

 • limit spoluúčasti je 25 eur, a je to suma, ktorou sa penzista spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré užíva a na ktoré dopláca aj zdravotná poisťovňa. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku tzv. ochranný limit, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých sa tak stane. Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek. Je to liek s najnižším doplatkom za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

Príspevok na pohreb

 • V súvislosti s nárokom na kompenzáciu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého a po splnení podmienok nároku naň má oprávnená osoba právo požiadať o príspevok na pohreb na úrade práce, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zomretého.
 • Podmienky nároku sú: zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR, Tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb vystaví a potvrdí matrika a príslušná pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list, výška príspevku na pohreb je v súčasnosti 79,67 eura.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zľavy pre dôchodcov