Čo všetko musíte splniť, aby ste dostali predčasný dôchodok?

27.04.2017 10:01
pracujúci, dôchodca, dôchodok, peniaze, počítač
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o predčasných dôchodkoch.

Čo všetko musím splniť, aby mi bol priznaný predčasný dôchodok?

Ten, kto odchádza do predčasného dôchodku, musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a jeho suma musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima (237,80 eura). Ak poistenec získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier), súčet súm predčasného dôchodku a predčasného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima (237,80 eura). A tiež platí, že poistenec musí oň požiadať. Nárok na výplatu predčasného dôchodku nevznikne, ak by poistenec ku dňu, od ktorého ho žiada priznať, pracoval – teda bol povinne dôchodkovo poistený v SR, v členskom štáte únie, v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), alebo v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi SR. Poistenec teda ku dňu, od ktorého žiada priznať predčasný dôchodok, nemôže byť zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba, alebo byť zamestnaný s odvodovou úľavou. Nárok na výplatu predčasnej penzie nevznikne ani vtedy, ak bude vykonávať pracovnú činnosť v niektorom pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru (napr. dohoda).

Požiadal som o priznanie predčasného starobného dôchodku od 14. 3. 2017. Rozhodnutie som ešte nedostal. Od 3. 4. 2017 mám možnosť nastúpiť do zamestnania. Môžem dôchodok odmietnuť?

Poistenec, ktorý požiadal o predčasný dôchodok, môže vziať svoju žiadosť späť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku, teda kým ešte rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Späťvzatie žiadosti treba zaslať písomne na adresu ústredia SP. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok, a musí byť podpísaná žiadateľom. SP na základe tejto žiadosti vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku. Ak už poistencovi bol poukázaný predčasný dôchodok, SP mu zašle písomnú výzvu, aby prevzaté sumy vrátil do 30 dní od doručenia výzvy. Ak poistenec sumy v stanovenej lehote nevráti, SP ich bude vymáhať ako plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol (bezdôvodné obohatenie).

Mám 61 rokov. Dňa 31. 3. 2017 som skončil zamestnanie. Do nového zamestnania som mal nastúpiť 3. 4. 2017, no nestalo sa tak. Môžem požiadať o predčasný dôchodok spätne od 1. 4. 2017?

Nie, nárok na predčasný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti SP. Vzhľadom na to nie je možné o tento dôchodok požiadať spätne.

Narodil som sa 26. 4. 1954. O predčasný dôchodok som požiadal od 2. 5. 2014. Myslel som si, že keď nepožiadam o jeho priznanie odo dňa narodenia, ale až od nasledujúceho mesiaca, bude mi predčasný dôchodok krátený len o 12 %. V rozhodnutí je však uvedené, že dôchodok sa znižuje za obdobie od 2. 5. 2014 do 26. 4. 2016, t. j. za 725 dní o 12,5 %. Prečo?

Vypočítaná suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku naň do dovŕšenia dôchodkového veku. Prihliada sa teda aj na zvyšky dní kratšie ako 30. Od 2. 5. 2014 do 25. 4. 2016 je 725 dní. Hodnota percentuálneho zníženia sa vypočíta takto: (725 : 30) x 0,5 = 25 × 0,5 = 12,5 %. Preto bol váš predčasný dôchodok znížený správne o 12,5 %.

Otázky a odpovede pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#predčasný dôchodok #otázky a odpovede
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku