Ako si vybaviť dôchodok

Konanie o priznanie dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorý si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

24.10.2017 09:43
dôchodca, dôchodok, kalkulačka, účet, účty,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť o jeho priznanie s vami spíšu zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Termín spísania žiadosti je možné dohodnúť v pobočke vopred.

Ako žiadateľ ste povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dôchodok a na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Preto na účely spísania žiadosti o dôchodok ste povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Pri spisovaní žiadosti preukazujete totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Na spísanie žiadosti o priznanie dôchodku je vo všeobecnosti potrebné predložiť tieto doklady: doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu. Aby nárok na dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o dôchodok sú potrebné aj tieto doklady: potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie, potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Žiadosť na základe hodnoverných dokladov a vášho vyhlásenia spisuje zamestnanec pobočky. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám zamestnanci pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky.

Osobitosti pri jednotlivých druhoch dôchodkových dávok

V súvislosti so starobným, predčasným starobným a invalidným dôchodkom platí, že ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné o priznanie dôchodku požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok

  • Ku dňu, od ktorého žiadate priznať dôchodok, musíte ukončiť aj dôchodkové poistenie (zamestnanie). Ak dôchodkové poistenie trvá ďalej, nárok na predčasný starobný dôchodok vám nevznikne. Žiadosť možno podať v kalendárnom roku len dvakrát.

Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok

  • Za zomretého predkladá uvedené doklady pozostalá osoba. V žiadosti sa uvádzajú aj identifikačné údaje zomretej fyzickej osoby.

Invalidný dôchodok

  • K žiadosti sa prikladá aj tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa.

Sociálna poisťovňa vedie individuálny účet každého poistenca a v tejto súvislosti odporúča poistencom, aby si priebežne a pravidelne kontrolovali stav svojho individuálneho účtu. Každý poistenec, nielen budúci žiadateľ o dôchodok, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie informácie o stave individuálneho účtu poistenca a každoročne po 31. marci aj o zmene individuálneho účtu za predchádzajúci kalendárny rok. Takto si overí, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky obdobia dôchodkového poistenia a v prípade potreby ešte v predstihu doloží chýbajúce doklady, čím v budúcnosti prispeje k urýchleniu konania o dôchodok. Poistenci môžu tiež v pobočke Sociálnej poisťovne požiadať o vystavenie GRID karty, prostredníctvom ktorej sa cez internetovú stránku Sociálnej poisťovne dostanú k údajom o svojom dôchodkovom poistení za obdobie od 1. januára 2004. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na pobočku Sociálnej poisťovne. Informácie dostanete aj na bezplatnej linke 0800 123 123 alebo si ich vyhľadáte na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #odchod do dôchodku
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy