Čo ovplyvňuje výšku vášho budúceho dôchodku

Nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov.

12.12.2017 09:36
senior, dôchodca, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Dôchodkový vek

  • nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov. Do konca roka je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 76 dní a postupne sa predlžuje poistencom narodeným po 31. decembri 1954. Netýka sa však každého. Predlžovanie dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií. V prípade, ak chce človek odísť do dôchodku skôr, môže využiť inštitút predčasného dôchodku, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac dva roky a suma predčasnej penzie je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, ktoré je momentálne 199,48 eura, teda musí dosiahnuť sumu 239,40 eura. Suma predčasnej penzie sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na jeho výplatu do dovŕšenia dôchodkového veku.
Zmena od januára

V roku 2018 sa opäť posunie vek odchodu do dôchodku na 62 rokov a 139 dní. Dôchodkový vek platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.

2. Všeobecný vymeriavací základ

  • je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenska za rok, ktorú zistil Štatistický úrad, v súčasnosti je 10 596 eur, na budúci rok by to malo byť 10 944 eur.

3. Odpracované roky

  • započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

4. Aktuálna dôchodková hodnota

  • pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Na rok 2017 je jej suma stanovená na 11,3505 eura, v roku 2018 to bude 11,9379 eur.

5. Osobný mzdový bod

  • sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

6. Osobný vymeriavací základ

  • je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.

7. Priemerný osobný mzdový bod

  • spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Dnes sa z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %. Rovnaké percento zostáva aj na budúci rok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #výpočet dôchodku #dôchodkový vek