Ako vybaviť pozostalostný dôchodok krok za krokom

Každý, kto chce pozostalostný dôchodok dostávať, musí oň požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska.

14.02.2018 11:09
dôchodok, dôchodca, žiadosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na spísanie žiadosti je vhodné sa najskôr telefonicky objednať. Žiadosti o pozostalostné dôchodky vybavuje odbor dôchodkového poistenia. Telefónne číslo na pracovníkov daného odboru je uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Kontaktoch, kde si treba vybrať príslušnú pobočku. Pri dohadovaní termínu zamestnanec Sociálnej poisťovne zároveň informuje, aké doklady je potrebné pri spísaní žiadosti o dôchodok predložiť. Podrobnejšie informácie sa tiež dozviete na webovej stránke v časti Vdovský dôchodok/Vdovecký dôchodok – Uplatnenie nároku.

1. Žiadosť

  • konanie o priznanie tohto druhu dôchodku sa začína písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive a spisuje ju pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu pozostalého. Spísaním žiadosti sa považuje žiadosť za podanú

2. Údaje a doklady

  • tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky. Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov
  • ide predovšetkým o tieto doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/ky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie

3. Ako dlho trvá konanie

  • aby nárok na pozostalostný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla konanie predĺži. Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť do 60 dní od podania žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, ale musí to žiadateľovi písomne oznámiť

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #pozostalostný dôchodok