Za prácu popri penzii zvýšený dôchodok

Sociálna poisťovňa zvyšuje pracujúcim dôchodcom dôchodky dvojakým spôsobom – 1. buď automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to do konca marca za dôchodkové poistenie v predchádzajúcom kalendárnom roku, - 2. alebo mu zvýši dôchodok počas kalendárneho roka, v ktorom prestane pracovať – a to na jeho žiadosť.

30.08.2018 06:00
debata (27)
Na žiadosť dôchodcu je možné dôchodok takto... Foto: SHUTTERSTOCK
dôchodkyňa, dôchodok, penzia, senior, Na žiadosť dôchodcu je možné dôchodok takto zvýšiť len raz v roku.

Ak pracujúcemu dôchodcovi počas roka 2018 zanikne dôchodkové poistenie (prestane pracovať) a získa obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie starobného dôchodku za toto obdobie neformálnou žiadosťou – listom. V liste uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska); o čo žiada – o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2018 získané počas poberania dôchodku; od ktorého dátumu o zvýšenie žiada – najskôr od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia. Svoju žiadosť podpíše a zašle ju Ústrediu Sociálnej poisťovne.

Ak má pracujúci dôchodca v roku 2018 viac poistných pomerov, zvýšiť starobný dôchodok je možné až po skončení všetkých dôchodkových poistení.

O zvýšení starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa na základe písomnej žiadosti dôchodcu do 60 dní. V zložitých prípadoch (napr. zisťovanie vymeriavacích základov) môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, o čom dôchodcu písomne informuje.

Na žiadosť dôchodcu je možné starobný dôchodok takto zvýšiť len raz v roku. Za obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré nebude možné v roku 2018 zvýšiť starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok automaticky od 1. januára 2019.

Pracujúci penzisti neplatia od júla odvody

  • Poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu od 1. júla 2018 v jednom kalendárnom mesiaci určiť jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.
  • Ak by dôchodca z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahol príjem 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
  • Na rozdiel od súčasnosti bude môcť pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu (ak jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje).

Kto nebude platiť odvody, nebude mať nárok na vyšší dôchodok

Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, sa musia zmieriť s tým, že nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Zaplatené odvody sa pritom pracujúcim penzistom vrátia v podobe vyššieho dôchodku pomerne rýchlo. Ak by napríklad penzista celý rok pracoval na dohodu za 200 eur mesačne, Sociálna poisťovňa by mu vďaka tomu zvýšila jeho dôchodok približne o 1,30 eura. V prípade, že by tento penzista neplatil odvody, jeho čistý zárobok by bol o 6,48 eura vyšší ako v súčasnosti, no nemal by nárok na toto zvýšenie. Jeho zamestnávateľ ušetrí na odvodoch ďalších 37,50 eura.

Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia. V prípade, že dnes invalidný penzista pracuje na dohodu, tento príjem sa mu zaráta do starobného dôchodku. Po novom, ak nebude vôbec platiť odvody, už sa mu nezapočíta.

Príklad výpočtu zvýšenia dôchodku po jeho priznaní

Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 pracoval a od 1. mája 2018 požiadal o zvýšenie starobného dôchodku. K 30. aprílu 2018 sa mu dôchodok vyplácal v sume 462,50 eura mesačne. Za obdobie od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 mal osobný vymeriavací základ 3 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eura.

Starobný dôchodok sa od 1. mája 2018 zvýšil takto: určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 10 944,00 = 0,3382, (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 10 944,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2016, ktorý dva roky predchádza roku 2018) 0,3382 : 2 = 0,1691 zvýšenie dôchodku = 0,1691 × 11,9379 = 2,01869889 eura mesačne. Toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,01869889 = 464,60 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

27 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #seniori #dôchodky #dôchodkové poistenie