Čo musíte spĺňať, aby vám bola predčasná penzia priznaná?

, 25.09.2018 06:00
penzisti, dôchodci, seniori, pár,
Začať treba podaním písomnej žiadosti osoby, ktorá si uplatňuje nárok na penziu. Autor:

Musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov. Nesmú vám chýbať viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadate o jej priznanie, musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu.

1. musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov,
2. nesmú vám chýbať viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
3. suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadate o jej priznanie, musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu

Poistenec, ktorý získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, má od 1. januára 2015 nárok na predčasný dôchodok aj vtedy, ak

1. odpracoval najmenej 15 rokov, 2. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a 3. súčet súm penzií z prvého aj druhého piliera je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu

od 1. augusta 2006 vzniká nárok na predčasný dôchodok najskôr odo dňa podania žiadosti oň, pričom poistenec si môže podať žiadosť najviac dvakrát v roku

Suma penzie, ktorú musíte dosiahnuť…
obdobie, do ktorého spadá dátum priznania dôchodku suma ŽM Suma PS, od ktorej vzniká nárok na PS
1. január 2004 až 30. jún 2004 4 210 Sk mesačne 5 053 Sk mesačne
1. júl 2004 až 30. jún 2005 4 580 Sk mesačne 5 497 Sk mesačne
1. júl 2005 až 30. jún 2006 4 730 Sk mesačne 5 677 Sk mesačne
1. júl 2006 až 30. jún 2007 4 980 Sk mesačne 5 977 Sk mesačne
1. júl 2007 až 30. jún 2008 5 130 Sk mesačne 6 157 Sk mesačne
1. júl 2008 až 31. december 2008 5 390 Sk mesačne 6 469 Sk mesačne
1. január 2009 až 30. jún 2009 178,92 eura mesačne 214,80 eura mesačne
1. júl 2009 až 30. jún 2010 185,19 eura mesačne 222,30 eura mesačne
1. júl 2010 až 30. jún 2011 185,38 eura mesačne 222,50 eura mesačne
1. júl 2011 až 30. jún 2012 189,83 eura mesačne 227,80 eura mesačne
1. júl 2012 až 30. jún 2013 194,58 eura mesačne 233,50 eura mesačne
1. júl 2013 až 30. jún 2017 198,09 eura mesačne 237,80 eura mesačne
1. júl 2017 až 30. jún 2018 199,48 eura mesačne 239,40 eura mesačne
1. júl 2018 až 30. jún 2019 205,07 eura mesačne 246,10 eura mesačne
suma ŽM = suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, PS = predčasný starobný dôchodok

Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Kroky, ktoré vás čakajú…

začať treba podaním písomnej žiadosti osoby, ktorá si uplatňuje nárok na penziu a nárok na jej výplatu a preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na predčasnú penziu a jej výplatu

ak máte z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie penzie je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní

tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto musíte predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti

ide predovšetkým o: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas); doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené; vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou; rodné listy detí; rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu; potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001; poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003; hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie; potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide

z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni včas predložiť uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamujete ako zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiadate priznať predčasný dôchodok

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Kedy nárok na predčasnú penziu zaniká

  • ak poistenec začne pracovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba po vzniku nároku na predčasný dôchodok alebo ak sa poberateľ predčasného dôchodku stane osobou s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasnej penzie zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia alebo od najbližšieho výplatného termínu po tom, čo sa stal osobou s odvodovou úľavou
  • nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom fyzická osoba prestala byť osobou s odvodovou úľavou. Výplata predčasného dôchodku sa obnoví na žiadosť
  • nárok na jeho výplatu nevznikne, ak osobe, ktorá prestala byť osobou s odvodovou úľavou, vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval dlhšie ako 12 mesiacov alebo jej po 30. júni 2014 vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej príjem bol vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za stanovený rok. Nárok na výplatu v takomto prípade vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca.
  • nárok naň nezaniká uplynutím času
Nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne...
Nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca. Autor: SHUTTERSTOCK

Akú sumu dostanete?

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod; ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok; ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Príklad výpočtu

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 4. októbra 2019, požiada o priznanie predčasného dôchodku od 4. októbra 2018. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto: určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 11,9379 = 514,24091560 eura
táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
- hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
- prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

Suma penzie: 514,24091560 – (6,5 % x 514,24091560) = 514,24091560 – 33,42565951 = 480,90 eura. Suma predčasného dôchodku sa následne zvýši o 8,20 eura na 489,10 eura mesačne.

Zvýšenie predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní

Ak bol predčasný penzista dôchodkovo poistený po priznaní predčasného dôchodku, k sume jeho penzie vyplácanej ku dňu zániku nároku na výplatu predčasného dôchodku sa odo dňa zániku dôchodkového poistenia pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku pracoval vo viacerých kalendárnych rokoch, na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak poistencovi po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku viackrát v priebehu roka zaniklo dôchodkové poistenie, zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok sa vykoná v kalendárnom roku len raz.

Príklad

Poistencovi bol od 1. januára 2018 priznaný predčasný starobný dôchodok. Od 20. apríla 2018 do 31. júla 2018 pracoval. Ku dňu zániku nároku na výplatu sa mu predčasný dôchodok vyplácal v sume 414,70 eura mesačne. Po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. augusta 2018 o zvýšenie predčasného dôchodku. Za obdobie od 20. apríla do 31. júla 2018 mal osobný vymeriavací základ 4 920,65 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eura.

Predčasný starobný dôchodok sa od 1. augusta 2018 zvýšil takto: Určil sa osobný mzdový bod za rok 2018: OMB 2018: 4 920,65 : 10 944,00 = 0,4497 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor) (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 10 944,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2016, ktorý dva roky predchádza roku 2018) zvýšenie dôchodku = 0,4497 × 11,9379 = 5,36847363 eura mesačne toto zvýšenie sa pripočíta k naposledy vyplácanej sume predčasného starobného dôchodku: 414,70 + 5,36847363 = 420,10 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa.

Vyrovnávací príplatok aj pre predčasných penzistov

Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, môže vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok. Nárok na vyrovnávací príplatok bude mať nielen poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ale aj poistenec, ktorému bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok, ak

  • sa takýto dôchodok vypláca súčasne aj s českým starobným dôchodkom priznaným po 31. decembri 1992 za najmenej 25 rokov poistenia, ktoré získal pred 1. januárom 1993,
  • v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 získal najmenej jeden rok poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
  • suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu, teda súčet súm starobného dôchodku zo Slovenskej republiky a starobného dôchodku z Českej republiky je nižší ako suma dôchodku, ak by dôchodok za všetky doby poistenia priznávala Sociálna poisťovňa.

O vyrovnávací príplatok treba požiadať na tlačive, ktoré je verejne prístupné na internetovej stránke v časti Formuláre a na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Podrobnejšie informácie o podmienkach nároku na vyrovnávací príplatok, ako aj o spôsobe uplatnenia nároku na vyrovnávací príplatok na požiadanie poskytnú zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#predčasný dôchodok #seniori #dôchodky #dôchodkový vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku