Pozostalostná penzia nepredstavuje celú sumu penzie zomretého

Smrť manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozostalí však po strate blízkej osoby môžu zápasiť aj s finančnými problémami. Pomoc, aspoň na istý čas, môže znamenať výplata pozostalostnej penzie. Aj v tomto prípade ale platia určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať.

15.10.2018 06:00
pozostalí, dôchodci, smútok, smrť, seniori,... Foto:
Pozostalý partner môže požiadať o pozostalostnú penziu, ktorá je vyplácaná v sume 60 percent dôchodku zomrelého manžela alebo manželky.
debata (16)

Ako o pozostalostnú dávku žiadať? Kedy a ako dlho mám na ňu nárok? Aká vysoká bude suma tohto dôchodku? To sú otázky, ktoré si položí takmer každý pozostalý, ktorého čaká vybavovanie tohto druhu dôchodku.

Aj keď sa môže zdať, že na výplatu pozostalostnej penzie majú nárok všetci ovdovení, nie je to tak. „Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vzniká iba v prípade, ak zosnulá osoba bola manželom alebo manželkou pozostalého. Na túto dávku nemajú teda nárok ľudia, ktorí neboli zosobášení,“ upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ani v prípade, že žili v spoločnej domácnosti veľa rokov. Táto dávka nepatrí ani rozvedeným manželom. Je teda dôležité vedieť, že nárok na pozostalostný dôchodok zaniká vždy uzatvorením manželstva, úmrtím vdovy či vdovca a dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela či manželky. „Skutočnosť, že poberateľ vdovského alebo vdoveckého dôchodku uzavrel nové manželstvo, musí Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní predložením sobášneho listu. Ak túto skutočnosť neoznámia včas, navyše vyplatené dôchodky bude musieť vrátiť,“ vraví Višváder.

A ako dlho sa vypláca? Štandardná doba, počas ktorej má pozostalý po smrti svojho manžela či manželky nárok na výplatu dávky, je jeden rok. Pri splnení určitých podmienok ho však môže poberať aj trvalo.

Nárok na pozostalostnú penziu však nevzniká automaticky. Treba o ňu požiadať, a to písomne, a predložiť rôzne doklady. Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky – napríklad poberá starobný dôchodok a aj vdovský, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov. A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu.

Na Slovensku žije aj viac ako 19-tisíc sirôt. „Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Višváder.

Suma sirotskej dávky je 40 % zo starobného alebo z invalidného dôchodku zomretého rodiča. Dieťa ho môže dostávať po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky. Nedostane ho však dieťa v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi či pestúnke alebo jeho manželovi či manželke.

Otázky a odpovede:

Priznáva sa pozostalostný dôchodok automaticky?

Nie. O pozostalostnú dávku je potrebné požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. Na spísanie žiadosti je vhodné sa najskôr telefonicky objednať. Žiadosti o pozostalostné dôchodky vybavuje odbor dôchodkového poistenia. Telefónne číslo na pracovníkov daného odboru je uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Kontaktoch, kde si treba vybrať príslušnú pobočku.

Pri dohadovaní termínu zamestnanec Sociálnej poisťovne zároveň informuje, aké doklady je potrebné na spísanie žiadosti o dôchodok predložiť. Podrobnejšie informácie sa taktiež dočítate na webovej stránke v časti Vdovský dôchodok/Vdovecký dôchodok – Uplatnenie nároku. Tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky.

Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov. Ide predovšetkým o občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/ky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie. Spísaním žiadosti sa považuje žiadosť za podanú.

Mám ako družka nárok na penziu po druhovi?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej/roz­vedenému žene/mužovi a ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

Patrí mi vdovecký dôchodok v rovnakej sume ako priznaný dôchodok, ktorý poberala moja zosnulá manželka?

Nie. Pozostalý partner môže požiadať o pozostalostnú penziu, ktorá je vyplácaná v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti.

Napríklad: Manželka zomrela 10. augusta 2018. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o pravidelnú valorizáciu, keďže suma vdoveckého dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého. Ak je pozostalý partner poberateľom starobného dôchodku, nižší z dôchodkov sa bude vyplácať v sume jednej polovice, čomu sa hovorí súbeh dôchodkov.

Štandardná doba, počas ktorej má pozostalý po... Foto: SHUTTERSTOCK
vdova, vdovský, dôchodok Štandardná doba, počas ktorej má pozostalý po smrti svojho manžela či manželky nárok na výplatu dávky, je jeden rok.

Ak mi raz bude priznaný pozostalostný dôchodok, budem ho poberať navždy?

Nie tak úplne. Vdovský alebo vdovecký dôchodok patrí štandardne jeden rok od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Príklad: Muž, ktorý ovdovel, nepoberá žiaden dôchodok. Jeho zosnulá manželka tiež nepoberala žiaden dôchodok, nedosiahla totiž ešte dôchodkový vek. Manželovi bol priznaný vdovecký dôchodok, keďže jeho zosnulá manželka získala potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 302,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalý manžel dostávať vdovecký dôchodok jeden rok.

Ak mi bude pozastavená výplata pozostalostnej penzie, budem môcť ešte niekedy požiadať o obnovenie jej výplaty?

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Chcem uzatvoriť nové manželstvo. Budem mať stále nárok na vdovský dôchodok po zomretom manželovi?

Nie. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

Poberám starobný dôchodok. Môj manžel zomrel. Bude sa mi vyplácať jeho dôchodok?

Nie. Ak človek v čase, keď ovdovie, už poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu dôchodkov. Ak má pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice a v plnej výške sa vypláca vyšší z dôchodkov. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume tá dávka, ktorá je vyššia a z nižšej dôchodkovej dávky sa vypláca jedna polovica.

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda napríklad pozostalá manželka dostáva penziu v sume 250 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 260 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penziu jej bude Sociálna poisťovňa krátiť o polovicu, teda na sumu 125 eur. Spolu tak bude dostávať 375 eur.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel 10. augusta 2018. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2018 je 11,9379 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok od 10. augusta 2018, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 11,9379 = 474,50 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 474,50 = 284,70 eura mesačne.

Ak po uvedenom zomretom manželovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Suma vdovského dôchodku sa následne zvýši o 5,40 eura mesačne, teda o valorizáciu. Vdovský dôchodok je zvýšený na 290,10 eura mesačne.

Príklad č. 2

Manžel zomrel 3. septembra 2018. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nevalorizuje, keďže suma vdovského dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého.

Príklady sú len informatívne.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

16 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #pozostalostná penzia