Vianočný príspevok: Koľko peňazí dostanete?

V decembri opäť dostane takmer 1,2 milióna slovenských penzistov k Vianociam prilepšenie. Opäť to bude vo forme vianočného príspevku a jeho jednorazového zvýšenia. Na jednorazové zvýšenie bude mať nárok takmer 670-tisíc penzistov.

19.10.2018 06:00
Dôchodci, penzia, seniori Foto:
Najvyšší vianočný príspevok aj s jeho jednorazovým zvýšením dosiahne aj tento rok sto eur.
debata (2)
„Snahou ministerstva práce je naďalej zlepšovať finančnú situáciu dôchodcov aj počas vianočných sviatkov, aj keď si to prirodzene vždy vyžaduje aj nemalé prostriedky z verejných zdrojov. Sme si vedomí toho, že obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dosah na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Sme presvedčení o tom, že dôchodcovia s najnižšími dôchodkami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka vianočnému príspevku. Mnohí z nich si už napríklad nemôžu zlepšovať príjem zamestnaním,“ konštatoval hovorca rezortu práce Michal Stuška.

„Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom penzií od 205,08 do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 do 21,15 eura,“ konštatoval riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálne poisťovne Peter Višváder.

Suma vianočného príspevku sa určuje podľa vzorca, ale odvíja sa aj od priemernej mzdy v hospodárstve. Ak sa bude v decembri vyplácať podľa súčasne platných pravidiel, na jeho výplatu bude mať nárok každý penzista, ktorého dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahne sumu 572,40 eura, čo predstavuje 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok.

Priemerná mzda za rok 2017 bola 954 eur. Štát dôchodcom s najnižšími príjmami teda pridá viac, naopak, tí s vyššími penziami dostanú nižší príspevok. O jeho výplatu nebude potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky.

„Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eura mesačne, vianočný príspevok sa vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením tak bude vyplatený maximálne v sume 100 eur,“ konštatoval Višváder.

Pri vyplácaní vianočného príspevku sa bude prihliadať aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ale aj penzie z druhého piliera) a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia. Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, mali do 30. septembra preukázať Sociálnej poisťovni mesačnú sumu dôchodku vyplateného z cudziny.

Nárok naň však nebudú mať všetci. „Vianočný príspevok nedostane ten dôchodca, ktorý nespĺňa podmienky na jeho vyplatenie. Čiže ho nedostane ten, kto nemá nárok na výplatu dôchodku za december 2018, ten, kto nemá bydlisko na Slovensku a tiež ten, koho suma všetkých dôchodkových príjmov, ktoré poberá zo slovenských či zahraničných inštitúcií, je vyššia ako 572,40 eura,“ priblížil Višváder. Poistencovi, ktorému Sociálna poisťovňa v decembri 2018 vypláca dôchodok preddavkovo, vyplatí vianočný príspevok až pri definitívnom priznaní dôchodku.

Sociálna poisťovňa aj tento rok pripravuje pre občanov pomôcku – kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, pomocou ktorej jednoducho zistia, v akej výške im bude príspevok vyplatený. Kalkulačku môžu záujemcovia nájsť na webe Sociálnej poisťovne, kde bude uverejnená v priebehu novembra.

V akom rozpätí sa bude vyplácať?

≤ 205,07 – vianočný príspevok = 87,26 + 12,74 = 100,00

> 205,07 a ≤ 410,14 – vianočný príspevok = 87,26 – 0,18 *(D–ŽM) + 12,74

> 410,14 a < 572,40 – vianočný príspevok = 87,26 – 0,18 *(D–ŽM)

= 572,40 – vianočný príspevok = 21,15

> 572,40 – vianočný príspevok nepatrí

Príklady výpočtu vianočných príspevkov

 • pri poskytnutí vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané iným platiteľom, dôchodky z cudziny
 • Sociálna poisťovňa by ho mala vyplácať do maximálnej sumy mesačného dôchodku – 572,40 eura
 • každý penzista, ktorý dostáva dôchodok z cudziny, mal túto skutočnosť oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne do 30. septembra

Vzorec, podľa ktorého sa bude počítať

vianočný príspevok = 87,26 – 0,18 x [(D + iný dôchodok) – 205,07]

VP = suma patriaceho vianočného príspevku, 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2018, 205,07 je suma životného minima pre jednu plnoletú osobu

Niektoré sumy vianočného príspevku

penzia (v eurách) vianočný príspevok (v eurách) jednorazové zvýšenie (v eurách) spolu (v eurách)
145,50 87,26 12,74 100,00      
198,00 87,26 12,74 100,00      
198,10 87,26 12,74 100,00      
198,20 87,26 12,74 100,00      
199,48 87,26 12,74 100,00      
200,00 87,26 12,74 100,00      
204,66 87,26 12,74 100,00      
204,70 87,26 12,74 100,00      
205,07 87,26 12,74 100,00      
205,08 87,25 12,74 99,99      
250,50 79,09 12,74 91,83      
254,20 78,42 12,74 91,16      
260,50 77,29 12,74 90,03      
304,50 69,37 12,74 82,11      
324,90 65,70 12,74 78,44      
344,80 62,11 12,74 74,85      
372,50 57,13 12,74 69,87      
384,40 54,99 12,74 67,73      
396,20 52,86 12,74 65,60      
399,00 52,36 12,74 64,76      
409,32 50,50 12,74 63,24      
409,40 50,49 12,74 53,23      
410,14 50,35 0 50,35      
494,40 35,19 0 35,19      
514,80 31,51 0 31,51      
529,80 28,81 0 28,81      
547,20 25,68 0 25,68      
555,30 24,22 0 24,22      
572,40 21,15 0 21,15      
572,50 0 0 0      
Príklady sú len informatívne

Kto ho vyplatí?

Platiteľ dôchodku: Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad. Ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca penziu, ku ktorej vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku ktorým patrí vianočný príspevok, vypláca Sociálna poisťovňa a jeden zo spomínaných úradov, príspevok vyplatí ten, ktorý vypláca dôchodok vo vyššej sume.

Príklad 1: V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný dôchodok v sume 212 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sirotský výsluhový dôchodok v sume 248,93 eura. Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože tento patrí k invalidnému a nie k sirotskému výsluhovému dôchodku, no Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu sirotského výsluhového dôchodku vo výplatnom termíne za mesiac december 2018.

Príklad 2: V decembri vyplatí Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 64,60 eura a vdovecký dôchodok v sume 99,40 eura, zároveň Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 329,95 eura. Vianočný príspevok vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma decembrového dôchodku je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2018.

Príklad 3: V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí vdovecký dôchodok v sume 230 eur a ministerstvo vnútra výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 349,95 eura. Vianočný príspevok v tomto prípade nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 579,95 eura (230 + 349,95 eura) presiahol sumu 572,40 eura.

Akú sumu by ste mali dostať, ak poberáte viacero dôchodkov

Pri súbehu penzií sa jednotlivé dôchodky sčítajú. Foto: SHUTTERSTOCK
penzisti, dôchodci, seniori, pár, Pri súbehu penzií sa jednotlivé dôchodky sčítajú.

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje pre určenie jeho výšky. Jednému poberateľovi dôchodku sa poskytne jeden vianočný príspevok.

Príklad 1

 • Starobný dôchodca dostáva dôchodok vo výške 325,90 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 135,40 eura.
 • Suma dôchodkov sa sčíta, a keďže dôchodca dostáva spolu 461,30 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 41,14 eura.

Príklad 2

 • Dôchodca má dôchodok v sume 375,40 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 134,90 eura.
 • Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta, a keďže dostáva spolu 531,30 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 28,54 eura.

Príklad 3

 • Starobná dôchodkyňa dostáva dôchodok v sume 190,70 eura a vdovský dôchodok v sume 373,80 eura.
 • Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 564,50 eura. Sociálna poisťovňa jej vyplatí vianočný príspevok v sume 22,57 eura.

Príklad 4

 • Starobná dôchodkyňa dostáva dôchodok v sume 295,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 197,40 eura.
 • Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 492,80 eura. Sociálna poisťovňa jej vyplatí vianočný príspevok v sume 35,47 eura.

Príklad 5

 • Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 354,90 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 125,40 eura.
 • Suma dôchodkov sa sčíta, a keďže penzista dostáva spolu 480,30 eura, má nárok na príspevok vo výške 37,72 eura.

Príklad 6

 • Invalidný dôchodca dostáva dôchodok 360,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 125,50 eura mesačne.
 • Spolu dostáva 486,00 eur. Sociálna poisťovňa mu vyplatí vianočný príspevok v sume 36 eur.

Príklad 7

 • Invalidný dôchodca dostáva penziu 355 eur a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 145,40 eura.
 • Suma dôchodkov sa sčíta, a keďže dôchodca dostáva spolu 500,50 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 34,09 eura.

Príklad 8

 • Predčasná starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 423,50 eura a vdovecký dôchodok 230 eur.
 • Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta, a keďže dostáva spolu 653,50 eura, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jej dôchodkov je vyšší ako maximálna suma, teda viac ako 547,20 eura.

Príklad 9

 • Predčasný starobný dôchodca poberá penziu v sume 480 eur a vdovecký dôchodok v sume 95 eur.
 • Suma dôchodkov sa sčíta, a keďže dostáva spolu 575,00 eur, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jeho dôchodkov je vyšší ako maximálna suma, teda viac ako 572,40 eura.

Príklad 10

 • Invalidný dôchodca dostáva invalidný dôchodok v sume 215,50 a sirotský dôchodok 175,50 eura.
 • Suma dôchodkov sa sčíta, a keďže dôchodca dostáva spolu 391,00 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 53,80 eura a aj na jednorazové zvýšenie v sume 12,74 eura. Dostane tak 66,54 eura.

Príklad 11

 • Penzista má dôchodok v sume 475,35 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 124,90 eura.
 • Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta, a keďže dostáva spolu 600,25 eura, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jeho dôchodkov je vyšší ako predpokladaná maximálna suma, teda viac ako 572,40 eura.

Príklad 12

 • Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 184,70 eura a vdovský dôchodok v sume 353,80 eura.
 • Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 538,50 eura. Jej vianočný príspevok by mal byť vyplatený v sume 27,25 eura.

Príklad 13

 • Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 295,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 197,40 eura.
 • Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 492,80 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 35,47 eura.

Príklad 14

 • Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 315,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 179,60 eura.
 • Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 495,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť vianočný príspevok v sume 35,06 eura.

Príklad 15

 • Invalidný dôchodca dostáva penziu 360,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 115,50 eura mesačne.
 • Spolu tak dostáva 476,50 eura. Sociálna poisťovňa by mu mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 38,41 eura.
Príklady majú len informatívny charakter.
2 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vianočný dôchodok #suma penzie #súbeh dôchodkov