Dávky pre penzistov: Z rozpočtu štátu aj za odvody

Starobné, predčasné či pozostalostné dôchodky. Limity na lieky, príspevok na dovolenku, pomoc v núdzi alebo peňažné príspevky na kompenzáciu. Dávky, ktoré penzistom vypláca štát zo svojho rozpočtu, ale aj také, na ktoré si roky sporili tým, že platili odvody.

03.11.2018 06:00
seniori, penzisti, dôchodci Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Už v decembri opäť dostane takmer 1,2 milióna slovenských penzistov k Vianociam prilepšenie. Opäť to bude vo forme vianočného príspevku a jeho jednorazového zvýšenia. Na jednorazové zvýšenie bude mať nárok takmer 670-tisíc penzistov. Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením bude opäť maximálne sto eur. „Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom penzií od 205,08 do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 do 21,15 eura,“ konštatoval riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálne poisťovne Peter Višváder.

V januári budúceho roku sa budú dôchodky opäť valorizovať buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu, ktorá prislúcha danému druhu dôchodku. „V súvislosti s valorizáciou dôchodkov v roku 2019 chceme zdôrazniť najmä tú skutočnosť, že podľa našich predpokladov na budúci rok až približne 80 percent penzií bude zvyšovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia. „Napríklad v prípade nekráteného starobného dôchodku je to suma 334,70 eura, teda pre poberateľa nekráteného starobného dôchodku, ktorého suma dôchodku je 334,70 eura alebo vyššia, bude výhodnejšie zvýšenie v porovnaní so zvýšením o pevnú sumu 8,70 eura,“ povedala.

Po odpracovaní minimálne 15 rokov a dosiahnutí dôchodkového veku má človek nárok na starobný dôchodok. Budúcim penzistom, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, pomáha štát takzvaným garantovaným penzijným minimom.

Ak je dôchodca z dôvodu choroby uznaný za ťažko zdravotne postihnutého a vlastní preukaz ŤZP, môže úrad práce požiadať o príspevok na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Po splnení prísnych podmienok ich úrad poskytuje viac ako desiatku, napríklad peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov, kúpu pomôcky, osobnú asistenciu, kúpu či úpravu auta a podobne.

Začiatkom leta uzrela svetlo sveta prelomová novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorej najvýznamnejšou zmenou je historický nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je navýšenie pre opatrovateľov v produktívnom veku o 120 eur, pre opatrovateľov v dôchodkovom veku o 92 eur. Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky rezortu práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie, ktorá umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie.

„Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov,“ konštatovala generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová.

Dôchodky sú najčastejšie vyplácanou dávkou

Starobný dôchodok

dostanete ho, ak máte odpracovaných najmenej 15 rokov a dôchodkový vek. Dôchodkový vek na rok 2018 bol ustanovený na 62 rokov a 139 dní. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií

Predčasný dôchodok

dostane ho ten, kto odpracoval minimálne 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je to 246,10 eura). Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

V januári budúceho roku sa budú dôchodky opäť... Foto: SHUTTERSTOCK
fotoaparát, seniori, dôchodca, fotograf V januári budúceho roku sa budú dôchodky opäť valorizovať

Minimálny dôchodok

nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia. Najnižšia suma je po tridsiatich odpracovaných rokoch 271,30 eura, po 40 rokoch 313,20 eura, pričom maximálna suma penzie nie je stanovená

Vdovský a vdovecký dôchodok

dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky.

Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti; dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti; dovŕšil/a dôchodkový vek

Prácou si privyrába čoraz viac penzistov

V septembri 2018 si popri poberaní dôchodku privyrábalo takmer 250-tisíc dôchodcov (presne 249 833). Väčšina z nich popri práci dostávala starobný dôchodok – 148 183 a ďalších 101 650 boli poberateľmi invalidného dôchodku. Najviac pracujúcich dôchodcov bolo v pozícii zamestnanec (142 439), dohodár (72 581) a živnostník/SZČO (19 299). Ostatní mali súbeh viacerých zamestnaní, najčastejšie išlo o súbeh zamestnanca a dohodára (12 147) a zamestnanca a SZČO (1 983), resp. im dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni vzniklo na základe dobrovoľného poistenia.

Po skončení práce má každý penzista nárok na zvýšenie dôchodku (ak nepracuje na dohodu s odvodovou úľavou). Sociálna poisťovňa zvyšuje pracujúcim dôchodcom dôchodky dvojakým spôsobom – 1. buď automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to do konca marca za dôchodkové poistenie v predchádzajúcom roku, 2. alebo dôchodcovi zvýši dôchodok počas roka, v ktorom prestane pracovať, a to na jeho žiadosť.

Ak pracujúcemu dôchodcovi počas roka 2018 zanikne dôchodkové poistenie (prestane pracovať) a získa obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie starobného dôchodku za toto obdobie neformálnou žiadosťou – listom. V liste uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska); o čo žiada – o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2018 získané počas poberania dôchodku; od ktorého dátumu o zvýšenie žiada – najskôr od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia. Svoju žiadosť podpíše a zašle ju ústrediu Sociálnej poisťovne.

Ak má pracujúci dôchodca v roku 2018 viac poistných pomerov, zvýšiť starobný dôchodok je možné až po skončení všetkých dôchodkových poistení.

O zvýšení starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa na základe písomnej žiadosti dôchodcu do 60 dní. V zložitých prípadoch (napr. zisťovanie vymeriavacích základov) môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, o čom dôchodcu písomne informuje.

Na žiadosť dôchodcu je možné starobný dôchodok takto zvýšiť len raz v roku. Za obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré nebude možné v roku 2018 zvýšiť starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok automaticky od 1. januára 2019.

Dvestoeurová výnimka z poistného len pre prácu na dohodu

Výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť od 1. júla do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si úľavu vo výške 200 eur mesačne. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné.

Výnimka z platenia poistného sa nevzťahuje ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Tu platí len, že ak je SZČO povinne poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, neplatí odo dňa jeho priznania poistné na invalidné poistenie. SZČO, ktorá platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a nemá priznaný uvedený dôchodok, ho platí vo výške 151,16 eura. SZČO s priznaným starobným alebo predčasným dôchodkom platí z minimálneho vymeriavacieho základu poistné vo výške 123,80 eura. SZČO s priznaným invalidným dôchodkom platí poistné v plnej výške.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #valorizácia #dávky pre dôchodcov