Nové penzie budú vyššie

, 28.11.2018 06:00
dôchodca, dôchodok, peniaze, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Človek, ktorý odchádza do dôchodku, musí spĺňať okrem dosiahnutia dôchodkového veku aj ďalšie podmienky stanovené zákonom. Suma jeho budúcej penzie sa tiež odvíja od viacerých faktorov: mzdy, odpracovaných rokov, ale aj jednej menej známej, o to však dôležitejšej veličiny, aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

A práve výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa každý rok mení a vplýva na ňu výška priemernej mzdy. Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota. Kým do konca tohto roka platí suma 11,9379 eura, od januára je predpoklad, že sa zvýši na 12,3716 eura. Dôchodková hodnota na rok 2019 sa určí ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2018 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017. Jej presná suma bude teda známa až začiatkom decembra.

Na sumu dôchodku vplýva aj takzvaný osobný mzdový bod. Jeho percento sa už niekoľko rokov po sebe znižovalo, a tak tí lepšie zarábajúci prispievali na penzie tých, ktorých príjem bol nižší ako priemerná mzda. Kým v roku 2012 sa do penzie lepšie zarábajúcich budúcich penzistov započítavalo 84 percent ich zárobku, od januára 2013 sa priemerný osobný mzdový bod, ktorý je jednou z dôležitých veličín na výpočet dôchodku, teda jeho percento znížilo na 80 percent. V roku 2015 sa z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do hodnoty 3 započítavalo 72 %. Od januára 2016 to je 68 % a toto percento sa zachováva aj v ďalších rokoch. Obdobne bolo zachované aj percento úpravy priemerného osobného mzdového bodu nižšieho ako 1,0, ktoré je na úrovni 20 %.

Ak teda do penzie odchádza človek v tomto roku a jeho príjem bol na úrovni priemernej mzdy, čiže jeho priemerný osobný mzdový bod bol 1 – nie je potrebné ho upravovať a odpracoval 45 rokov, jeho dôchodok aj s januárovou valorizáciou je na úrovni približne 547 eur. Ak bude do dôchodku odchádzať človek za rovnakých podmienok v budúcom roku, jeho penzia bude vďaka vyššej aktuálnej dôchodkovej hodnote aj s januárovou valorizáciou v sume takmer 572 eur.

Mnohí budúci penzisti, ktorí dosiahnu dôchodkový vek na rozhraní rokov, si tak kladú otázku, či požiadať o penziu v decembri, alebo čakať až na január. „Každý človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, sa rozhoduje individuálne, či požiada o penziu odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, alebo až neskôr,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Pri rozhodovaní treba brať do úvahy okrem individuálnej životnej situácie aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorá sa každý rok mení, valorizáciu dôchodku, možnosť získania vianočného príspevku, ako aj možnosť zvýšenia penzie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tohto dôchodku,“ dodal.

Budúcich penzistov však od januára čaká aj ďalšia zmena. Do penzie pôjdu opäť neskôr. Dôchodkový vek na rok 2019 je stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov.

Príklad výpočtu dôchodkov dnes a porovnanie s penziami v roku 2019

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou z veličín ovplyvňujúcich výšku penzie
2018 11,9379 eura
predpoklad 2019 12,3716 eura
  • pri výpočte penzie sa už neprehlbuje miera solidarity v prvom pilieri z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započíta: 68 %
  • z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom sa započítava: 20 %

Príklad 1:

Výpočet dôchodku, ak je priemerný osobný mzdový bod (POMB) nižší ako 1 – teda budúci penzista zarábal menej, ako je priemerná mzda v hospodárstve, dnes sa mu do POMB nižšieho ako 1 pripočíta 20 %

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Rok 2018:

Suma dôchodku, ak sa započíta 20 % priemerného osobného mzdového bodu a aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura. Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5803, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

1 – 0,5803 = 0,4197 × 20 % = 0,08394

0,5803 + 0,08394 = 0,6643

S = 0,6643 × 39,7­809 × 11,9379 = 315,50 eura.

Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 – 8,40 eura. Suma starobného dôchodku je 323,90 eura mesačne.

Rok 2019:

Aký je predpoklad sumy dôchodku, ak sa započíta 20 % a aktuálna dôchodková hodnota bude 12,3716 eura

Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5803, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

1 – 0,5803 = 0,4197 × 20 % = 0,08394

0,5803 + 0,08394 = 0,6643

S = 0,6643 × 39,7­809 × 12,3716 = 327,00 eur.

Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2019 – 8,70 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 335,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Výpočet dôchodku – POMB je v hodnote od 1,25, teda príjem tohto človeka odchádzajúceho do penzie je približne 1 200 eur a do POMB vyššieho ako 1,25 sa mu započíta 68 %

Rok 2018:

Pán Boris dosiahol dôchodkový vek a požiadal o priznanie starobného dôchodku. Má odpracovaných 42,5206 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eura, jeho POMB je 1,4540, čiže bude redukovaný: z hodnoty POMB nad 1,25 sa započíta 68 %, do hodnoty 1,25 sa započíta v celej výške a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor

1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000

1,24999999 + 0,13872000 =1,3888

S = 1,3888 × 42,5­206 × 11,9379 = 705,00 eur.

Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 – 8,40 eura. Suma starobného dôchodku je 713,40 eura mesačne.

Rok 2019:

Aká bude jeho penzia, ak sa mu započíta 68 % plus aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok sa predpokladá 12,3716.

Ak POMB poistenca je 1,4540, teda vyšší ako 1, pomerne sa upraví tak, že z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu do hodnoty 1,25 sa započíta v celej výške a nad hodnotu 1,25 sa započíta 68 %, následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor, t. j. redukovaný POMB a ten sa využije pri výpočte dôchodku

1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000

1,24999999 + 0,13872000 =1,3888

S = 1,3888 × 42,5­206 × 12,3716 = 730,60 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019, teda o 2,6 % – 19 eur. Suma starobného dôchodku by teda bola 749,60 eura mesačne.

Príklad č. 3

Výpočet dôchodku, ak netreba upravovať koeficient, čiže budúci penzista zarába priemernú mzdu v hospodárstve a jeho koeficient je tak 1:

Rok 2018:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho POMB je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Má odpracovaných 45,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura.

S = 1,0012 × 45,0­247 × 11,9379 = 538,20 eura mesačne.

K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 – 8,40 eura. Suma starobného dôchodku je tak 546,60 eura mesačne.

Rok 2019:

Aká bude jeho penzia, ak bude aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok 12,3716?

S = 1,0012 × 45,0­247 × 12,3716 = 557,70 eura mesačne.

K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 2,6 % platnú v roku 2019 – 14,50 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 572,20 eura mesačne.

Príklad výpočtu predčasného starobného dôchodku

Rok 2018:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 10. decembra 2019, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku od 10. decembra 2018. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota bude 11,9379 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 11,9379 = 514,24091560 eura

táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:

  • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
  • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

Suma penzie: 514,24091560 – (6,5 % x 514,24091560) = 514,24091560 – 33,42565951 = 480,90 eura.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 (8,20 eura). Suma predčasného starobného dôchodku je 489,10 eura mesačne.

Rok 2019:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2020, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2019. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá 12,3716 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 12,3716 = 532,30 eura

táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:

  • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
  • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

Suma penzie: 532,30 – (6,5 % x 532,30) = 532,30 – 34,59846038 = 497,70 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 % – 13 eur. Suma predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 510,70 eura mesačne.

Príklad výpočtu invalidného dôchodku

Rok 2018:

Poistenec je uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14¤026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1¤058 dní, spolu to je 15¤084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 11,9379 = 474,40 eura.

Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 – 7,20 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 481,60 eura mesačne.

Rok 2019:

Poistenec bude uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14¤026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1¤058 dní, spolu to je 15¤084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 sa predpokladá 12,3716 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 12,3716 = 491,70 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 %, teda o 12,80 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 504,50 eura mesačne.

Príklady výpočtu sú len informatívne. Presná suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude známa až začiatkom decembra.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#dôchodok #penzia #invalidný dôchodok #predčasný starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku