Práca na zmluvu stopne predčasný dôchodok

Zákon nedovoľuje, aby bol niekto súčasne povinne dôchodkovo poistený a poberal predčasnú penziu. Jedinou výnimkou je práca na dohodu, pri ktorej si penzista uplatní odvodovú výnimku a ročne nezarobí viac ako 2 400 eur.

03.12.2018 06:00
muž, otáznik, senior Foto:
Ak sa predčasný penzista zamestná na zmluvu alebo na dohodu a neuplatní si odvodovú výnimku, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu dôchodku.
debata

Ak sa predčasný penzista zamestná na zmluvu alebo na dohodu a neuplatní si odvodovú výnimku, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu dôchodku. O uvoľnenie výplaty svojho dôchodku môže požiadať až potom, keď prestane pracovať, alebo keď dosiahne dôchodkový vek. Po jeho dovŕšení sa už považuje za riadneho starobného dôchodcu, a preto môže pracovať bez obmedzení.

Keďže neexistuje žiadna minimálna hranica, od ktorej by sa platili odvody, predčasní penzisti si nemôžu prácou na zmluvu privyrobiť ani zopár eur. Bez ohľadu na výšku ich zárobku by im Sociálna poisťovňa zastavila výplatu dôchodku. Každý by si mal preto vopred rozmyslieť, či je pre neho výhodnejšie pracovať alebo poberať predčasný dôchodok.

Predčasným penzistom, ktorým vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Výplata predčasného starobného dôchodku sa obnoví na základe žiadosti. Predčasný penzista môže vtedy zároveň požiadať aj o zvýšenie svojho dôchodku.

Živnostníci môžu penziu poberať naďalej

Predčasní penzisti si môžu privyrobiť prácou na živnosť. Ak si niekto založí živnosť, je prvý rok oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Môže preto zároveň dostávať predčasný dôchodok i mať príjem zo živnosti.

Povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To znamená, že ak si niekto v tomto roku založí živnosť, bude až do konca júna budúceho roku oslobodený od platenia odvodov. V prípade predčasného penzistu to znamená, že bude naďalej dostávať dôchodok.

Od 1. júla 2019 vznikne povinné dôchodkové poistenie len tým živnostníkom, ktorí v roku 2018 zarobia v hrubom viac ako 5 724 eur. Ak by predčasný penzista v tomto roku zarobil menej, nebude musieť ani po 1. júli budúceho roku platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a preto bude môcť naďalej dostávať predčasný dôchodok.

Predčasný dôchodca, ktorý do konca júna budúceho roku dovŕši dôchodkový vek, bude môcť svoju penziu dostávať naďalej aj v prípade, že mu od 1. júla 2018 vznikne povinné dôchodkové poistenie. Keďže sa bude považovať už za riadneho starobného dôchodcu, môže byť zároveň povinne dôchodkovo poistený i poberať penziu.

Predčasná penzia vás môže pripraviť o odchodné

  • Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
  • Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
  • Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
  • Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Neplatí to však v prípade, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.
  • Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o predčasný dôchodok alebo o starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #živnostníci #dôchodkové poistenie