Penzijné dávky: Kedy na aký druh dôchodku máte nárok?

Dôchodkové dávky, niektoré aj v súbehu, teda dve a viac, dostáva na Slovensku viac ako 1,7 milióna ľudí. Každá z nich má iný účel, ale aj iné podmienky. Na priznanie každého druhu musíte mať iný počet odpracovaných rokov.

13.12.2018 06:00
starí rodičia, vnučka, dôchodok, dôchodci Foto:
Penzijný vek je dnes nastavený na 62 rokov a 139 dní.
debata

Starobný dôchodok dostane každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné, a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Penzijný vek je dnes nastavený na 62 rokov a 139 dní. Od januára budúceho roku sa ale mení spôsob určovania dôchodkového veku. Vek odchodu do penzie sa nebude predlžovať o dni, ale o mesiace. „Dôchodkový vek po novom ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich mesiacov,“ informovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým dnes platný zákon umožňuje zachovať znížený dôchodkový vek (ľudia, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Ako informovala, dôchodkový vek tak bude, na rozdiel od dnešných podmienok, keď je zverejnený len na jeden rok, známy na päť rokov dopredu. „Počet mesiacov, o ktorý sa dôchodkový vek upraví, závisí od vývinu priemernej strednej dĺžky života a zaokrúhli sa na celé mesiace. Toto platí do konca roka 2023,“ upozornila.

Všetci budúci penzisti, ktorí pracovali dlhšie ako tridsať rokov za nízku mzdu a splnia aj ostatné podmienky nároku, dostanú minimálny dôchodok. Podľa Višvádera sú podmienky splnené, ak človek, ktorý odchádza do dôchodku, získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku.

„Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj pozostalostné dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, penzie z cudziny a vyplácané z II. piliera,“ konštatoval. Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % sumy životného minima. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. A ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá. Suma najnižšieho minimálneho dôchodku je v súčasnosti 271,30 eura, od januára sa, vďaka vyššiemu životnému minimu, zvýši na 278,90 eura.

Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného dôchodku musia mať na pamäti fakt, že sa im dôchodok zníži o pol percenta za každý mesiac, ktorý im chýba do riadnej starobnej penzie. Po novom však predčasný penzista, ktorý sa zamestnaná na dohodu s príjmom do 200 eur, môže pracovať. Zmena spôsobu určenia dôchodkového veku bude pre ľudí, ktorí budú chcieť ísť do predčasnej penzie, od januára jednoduchšia, keďže dôchodkový vek bude známy až do roku 2023.

Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného... Foto: SHUTTERSTOCK
seniori, dôchodci, manželia, dôchodok, penzia Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného dôchodku musia mať na pamäti fakt, že sa im dôchodok zníži o pol percenta za každý mesiac, ktorý im chýba do riadnej starobnej penzie.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky, a to súčasne. je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

Starobný dôchodok: Vek odchodu do penzie sa opäť mení

Nárok na starobný dôchodok má každý, kto odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten je na rok 2018 stanovený na 62 rokov a 139 dní. Tento dôchodkový vek platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.

Zmena od januára 2019:

Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 rokov a 6 mesiacov. Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy. Informácie o poistencoch, ktorých sa predĺženie dôchodkového veku netýka, sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Slovník pojmov – Dôchodkový vek.

Valorizácia: Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky v roku 2019 o 2,6 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia sú tieto: starobný dôchodok o 8,70, predčasný starobný dôchodok o 8,30, invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 % o 7,40, invalidný dôchodok s mierou poklesu do 70 % o 4,20, vdovský a vdovecký dôchodok o 5,60 a sirotský dôchodok o 2,70 eura.

Príklad určenia veku odchodu do penzie – starobný dôchodok:

 • Dátum narodenia: 10. apríla 1957
 • Dôchodkový vek: 62 rokov a šesť mesiacov
 • Dôchodkový vek dovŕši vo veku 62 rokov a šesť mesiacov, konkrétne 10. októbra 2019.

Pýtate sa: Kedy môžem ísť do dôchodku?

Sociálna poisťovňa pripravila poistencom kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po 31. decembri 2018, pre ročníky 1957 až 1960.

Prístupná je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca – Výpočet dôchodkového veku – Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Ak ide o poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, alebo o ženu, ktorej sa zohľadňuje počet vychovaných detí, teda nový spôsob určenia dôchodkového veku sa na neho nevzťahuje, po zadaní potrebných údajov sa na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Otázky a odpovede

Ako dlho trvá rozhodovanie o dôchodku?

Na rozhodnutie o výške dôchodku má Sociálna poisťovňa podľa zákona 60 kalendárnych dní od podania žiadosti. Ak žiadateľ nemá zdokladované všetky obdobia dôchodkového poistenia (zamestnanie, štúdium, evidencia na úrade práce a pod.) a treba doklady doplniť, môže sa konanie o priznaní dôchodku predĺžiť o ďalších najviac 60 kalendárnych dní. O predĺžení konania musí poistenca písomne informovať. Rozhodovanie tak môže trvať až 120 dní, čo je maximálny čas. Ak v tomto období nerozhodne o dôchodku, musí konanie prerušiť. Ak je konanie prerušené, toto obdobie sa nezapočítava do lehôt na vybavenie žiadosti o dôchodok.

Kedy sa konanie o dôchodku preruší, ako dlho trvá a čo sa vtedy deje?

Ak sa nepodarí preukázať splnenie podmienok nároku na priznanie dôchodku, Sociálna poisťovňa konanie o priznaní dôchodku preruší, kým sa tieto skutočnosti preukážu. V tomto období naďalej zisťuje rozhodujúce skutočnosti a zároveň je na žiadateľovi o dôchodok, aby vo vlastnom záujme predložil potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú na poberanie dôchodku. Bez nich nie je možné o žiadosti rozhodnúť a žiadateľ o dôchodok nebude dostávať dôchodkovú dávku, lebo na ňu nespĺňa podmienky.

Ako Sociálna poisťovňa pri odchode do dôchodku zaráta dobu evidencie na úrade práce?

Obdobie evidencie nezamestnaných občanov sa v jednotlivých obdobiach hodnotí rôzne podľa toho, aké zákonné podmienky v danom období pre tento prípad platili. Od 1. 1. 2004 doba evidencie nezamestnaných občanov už nie je obdobím dôchodkového poistenia, a preto sa pre nárok na dôchodok nehodnotí vôbec. Toto obdobie je možné hodnotiť len v tom prípade, že si občan platil alebo si dodatočne doplatí tzv. dobrovoľné dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Narodila som sa 2. 5. 1958. Od narodenia do dosiahnutia plnoletosti som vychovala dve deti. Tretie dieťa sa narodilo 11. 1. 1989 a zomrelo 26. 11. 1989. Bude sa toto dieťa rátať pre vekovú podmienku? Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Áno. Pre určenie dôchodkového veku sa vám bude zohľadňovať výchova troch detí. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu 10 rokov. Podmienka výchovy dieťaťa sa považuje za splnenú tiež, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, pokiaľ dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku. Dôchodkový vek dovŕšite 2. 2. 2019.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Predčasný starobný dôchodok: Každý mesiac o pol percenta menej

Nárok naň má poistenec, ak:

 • 1. odpracoval najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
 • 2. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • 3. suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 246,10 eura mesačne alebo suma predčasného starobného dôchodku z prvého a z druhého piliera je vyššia ako 239,40 eura,
 • 4. nemá nijaký pracovný pomer (od 1. júla 2018 okrem dohodára s mesačným príjmom do 200 eur s odvodovou úľavou).

Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku je starobným dôchodkom.

Pozor! Predčasný starobný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

Príklad určenia veku odchodu do penzie – predčasný starobný dôchodok

 • Dátum narodenia: 30. novembra 1957
 • Žiadosť o predčasný starobný dôchodok: 1. marca 2019
 • Dôchodkový vek: 30. mája 2020 (62 rokov a 6 mesiacov)
 • Dňa 1. marca 2019 do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú menej ako dva roky – veková podmienka na nárok na predčasný starobný dôchodok je splnená.

Otázky a odpovede

Narodil som sa 24. 11. 1957. Môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku (dôchodkový vek ustanovený na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní). Tento vek dovŕšite 11. 4. 2020. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikol najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. najskôr od 11. 4. 2018. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok životného minima, ktoré je do 30. 6. 2019 stanovené na 205,07 eura.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
otázka, otáznik Ilustračné foto.

Môžem požiadať o predčasný dôchodok, ak budem pracovať na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne?

Môžete. Vykonávanie práce na dohodu do 200 eur od júla 2018 už nie je prekážkou pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. O spísanie žiadosti o dôchodok je potom potrebné požiadať v pobočke SP v mieste bydliska.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok: Za 30 odpracovaných rokov

Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku naň rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie. Dostať ho môže poberateľ starobného (aj keď bol predtým poberateľom predčasného dôchodku) a poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez ohľadu na percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať).

Podmienky splní dôchodca, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých penzií, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Zmena od januára 2019: Keďže sa od júla tohto roka zvýšili sumy životného minima, od ktorých sa odvíjajú aj sumy minimálneho dôchodku, zvýšia sa aj sumy minimálnej penzie.

Sumy minimálneho dôchodku (MD) podľa odpracovaných rokov
Odpracovné roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie v roku 2018 (v eurách) Mesačná suma penzie v roku 2019 (v eurách) rozdiel 2019 – 2018
30 1,36 271,30 278,90 7,60
31 1,38 275,30 283,00 7,70
32 1,40 279,30 287,10 7,80
33 1,42 283,30 291,20 7,90
34 1,44 287,30 295,40 8,10
35 1,46 291,30 299,50 8,20
36 1,48 295,30 303,60 8,30
37 1,50 299,30 307,70 8,40
38 1,52 303,30 311,80 8,50
39 1,54 307,20 315,90 8,70
40 1,57 313,20 322,00 8,80
41 1,60 319,20 328,20 9,00
42 1,63 325,20 334,30 9,10
43 1,66 331,20 340,50 9,30
44 1,69 337,20 346,60 9,40
45 1,72 343,20 352,80 9,60
46 1,75 349,10 358,90 9,80
47 1,78 355,10 365,10 10,00
48 1,81 361,10 371,20 10,10
49 1,84 367,10 377,40 10,30
50 1,87 373,10 383,50 10,40
   

Príklad zvýšenia dôchodku na minimálny

Poistenec dosiahol dôchodkový vek. Sociálna poisťovňa mu vypočítala starobný dôchodok 278,60 eura mesačne. Keďže získal 40 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sú súčasne aj kvalifikovaným obdobím, patrí mu minimálny dôchodok v sume 313,20 eura mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 34,60 eura (313,20 – 278,60 = 34,60 eura) na minimálny dôchodok 313,20 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.
Valorizácia minimálneho dôchodku
Starobný dôchodok (vypočítaný z vymeriavacích základov poistenca) 256,60 eura
Zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku 68,60 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 325,20 eura
(vyplácaný minimálny dôchodok)  

Zvýšenie od 1. 1. 2019

 • zvýšenie o 2,6 % zo sumy 256,60 eura – 6,70 eura mesačne po zaokrúhlení
 • zvýšenie o pevnú sumu – o 8,70 eura mesačne
 • Starobný dôchodok sa zvýši o 8,70 eura mesačne na sumu 265,30 eura (256,60 + 8,70)
 • Od 1. januára 2019 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu sumy životného minima platnej k 1. januáru 2019 (205,07) zvýšila zo sumy 325,20 eura mesačne na sumu 334,30 eura. mesačne.
 • Znovuposúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku: 265,30 eura <334,30 eura

Od 1. 1. 2019

 • Starobný dôchodok (vypočítaný z vymeriavacích základov poistenca) – 265,30 eura
 • Zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku – 69,00 eura
 • Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku – 334,30 eura
 • Od 1. 1. 2019 bude teda tento dôchodca dostávať naďalej minimálny dôchodok zvýšený na sumu 334,30 eura.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Invalidný dôchodok: Pri poklese schopnosti pracovať

Osoba, ktorá sa stala invalidnou v období, v... Foto: SHUTTERSTOCK
invalidný dôchodok, invalid, hendikep, vozíčkar, Osoba, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom má taktiež nárok na invalidný dôchodok.

Nárok naň má poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky: je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozhoduje posudkový lekár), získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku), ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Zaujíma vás

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať, ktorá vplýva na výšku invalidného dôchodku?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %. Najzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu. Posudkový lekár mu preto určil v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %.

Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy – vysoký krvný tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kĺbu, ale ani jedno ochorenie samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol mieru poklesu schopnosti pracovať zvýšiť maximálne o ďalších 10 % (spolu za ďalšie tri diagnózy), takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť spolu 55 %.

Kedy dostanem invalidný dôchodok?

Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 %, poistencovi invalidný dôchodok nepatrí (zamietne sa). Ak je nad 40 %, invalidný dôchodok poistencovi patrí, ak súčasne spĺňa aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Aká je výška invalidného dôchodku?

Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta výšku invalidného dôchodku poistenca. Ak má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % (čiže najmenej 41 %) a zároveň do 70 %, bude poistenec dostávať toto určené percento z jeho vypočítaného invalidného dôchodku. Ak má poistenec priznanú invaliditu nad 70 %, potom mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok bez ohľadu na to, o koľko percent prevyšuje jeho invalidita hranicu 70 %.

Môže invalidný dôchodca pracovať?

Áno, môže pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon zárobkovej činnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pozostalostné dôchodky: Po smrti manžela či manželky

Podľa zákona o sociálnom poistení nárok naň má vdova po manželovi alebo vdovec po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok; ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ak spĺňa aj ďalšie zákonom stanovené podmienky. Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Od januára 2019 sa zvýši príspevok vdovám a... Foto: SHUTTERSTOCK
babka, vnučka, seniorka, dôchodkyňa, rodina Od januára 2019 sa zvýši príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 na 35 eur mesačne.

mali by ste vedieť, že…

Príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie sa zvýši o 15 eur

Od januára 2019 sa zvýši príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 na 35 eur mesačne. Keďže príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku, Sociálna poisťovňa tejto skupine poberateľov vyplatí dôchodok od výplatného termínu v januári 2019 vo zvýšenej sume. Vyplýva to zo zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. O zvýšenie žiadať netreba, príspevok bude zvýšený automaticky. Oprávnené osoby dostanú do 31. marca 2019 aj písomné rozhodnutie o zvýšení príspevku.

Otázky a odpovede

Som vdova a dostávam vdovský dôchodok. Dovŕšením dôchodkového veku som požiadala o starobný dôchodok. Ten mi bol priznaný, ale zároveň mi bol znížený vdovský dôchodok. Prečo?

Keď dôchodcovi vznikne nárok súčasne na výplatu starobného dôchodku a vdovského/res­p.vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Keďže váš starobný dôchodok bol vyšší ako vdovský, starobný dôchodok vám patrí v plnej sume a nižší vdovský dôchodok patrí v sume jednej polovice.

Som poberateľka starobného dôchodku v sume 317,20 eura. Po smrti manžela mi bol priznaný vdovský dôchodok, pričom môj starobný dôchodok sa znížil na polovicu. Nemal byť na polovicu upravený vdovský dôchodok? Manžel poberal ku dňu smrti dôchodok v sume 628,40 eura.

Váš starobný dôchodok bol upravený správne. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice. Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku zomretého (628,40 × 60%), teda 377,10 eura. Váš starobný dôchodok je 317,20 eura. Váš dôchodok je teda nižší ako vdovský dôchodok. Preto vám patrí vdovský dôchodok v plnej sume 377,10 eura a starobný dôchodok v sume jednej polovice, čo je 158,60 eura.

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?

Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Môže vdovský/vdovecký dôchodok dostať aj družka/druh či partnerka/partner zomretého/zomretej?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej/roz­vedenému žene/mužovi a ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #minimálny dôchodok #pozostalostný dôchodok