2019: Novopriznané penzie budú vyššie

, 27.12.2018 06:00
dôchodok, manželia, seniori
Výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa každý rok mení. Autor:

Chystáte sa na budúci rok do penzie? Dobrou správou pre budúcich penzistov je, že ich dôchodky budú vyššie. Okrem dosiahnutia dôchodkového veku musí totiž budúci starobný dôchodca spĺňať aj ďalšie podmienky a výšku jeho penzie ovplyvňuje viac faktorov: okrem mzdy, odpracovaných rokov aj jedna neznáma, o to však dôležitejšia veličina - aktuálna dôchodková hodnota.

A práve výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa každý rok mení a vplýva na ňu výška priemernej mzdy. Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota. Kým do konca tohto roka platí suma 11,9379 eura, od januára sa zvýši na 12,6657 eura.

„Dôchodková hodnota na rok 2019 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2018 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017,“ informovala Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce. A práve vďaka nej budú novopriznané budúcoročné penzie vyššie.

Na sumu dôchodku vplýva aj takzvaný osobný mzdový bod. Jeho percento sa už niekoľko rokov po sebe znižovalo, a tak tí lepšie zarábajúci prispievali na penzie tých, ktorých príjem bol nižší ako priemerná mzda. Kým v roku 2012 sa do penzie lepšie zarábajúcich budúcich penzistov započítavalo 84 percent ich zárobku, od januára 2013 sa priemerný osobný mzdový bod, ktorý je jednou z dôležitých veličín na výpočet dôchodku, teda jeho percento znížilo na 80 percent.

V roku 2015 sa z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do hodnoty 3 započítavalo 72 %. Od januára 2016 to je 68 % a toto percento sa zachováva aj v ďalších rokoch. Obdobne bolo zachované aj percento úpravy priemerného osobného mzdového bodu nižšieho ako 1,0, ktoré je na úrovni 20 %.

Ak teda do penzie odchádza človek v tomto roku a jeho príjem bol na úrovni priemernej mzdy, čiže jeho priemerný osobný mzdový bod bol 1 – nie je potrebné ho upravovať, a odpracoval 45 rokov, jeho dôchodok aj s januárovou valorizáciou je na úrovni približne 547 eur. Ak bude do dôchodku odchádzať človek za rovnakých podmienok v budúcom roku, jeho penzia bude vďaka vyššej aktuálnej dôchodkovej hodnote aj s januárovou valorizáciou v sume takmer 586 eur.

Mnohí budúci penzisti, ktorí dosiahnu dôchodkový vek na rozhraní rokov, si tak kladú otázku, či požiadať o penziu v decembri, či čakať až na január. „Každý človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, sa rozhoduje individuálne, či požiada o penziu odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, alebo až neskôr,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Pri rozhodovaní treba brať do úvahy okrem individuálnej životnej situácie aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorá sa každý rok mení, valorizáciu dôchodku, možnosť získania vianočného príspevku, ako aj možnosť zvýšenia penzie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tohto dôchodku,“ dodal.

Ako sa počítajú jednotlivé penzie

starobný dôchodok

jeho suma sa ku dňu vzniku nároku naň určí ako POMB x ODP x ADH = dôchodok, pričom: POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Mnohí budúci penzisti, ktorí dosiahnu...
Mnohí budúci penzisti, ktorí dosiahnu dôchodkový vek na rozhraní rokov, si kladú otázku, či požiadať o penziu v decembri alebo čakať až na január. Autor: SHUTTERSTOCK

pri výpočte predčasnej penzie

sa plná suma dôchodku zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

pri výpočte invalidného dôchodku

sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Ak ide o poistenca, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma penzie sa počíta rovnakým vzorcom ako suma starobného dôchodku

  • ak schopnosť pracovať poklesla o viac ako 40 %, ale najviac o 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí tak ako suma starobného dôchodku. Táto sa však ešte potom vynásobí percentuálnou mierou poklesu schopnosti pracovať

pri minimálnom dôchodku

musí mať človek, ktorý naň má nárok, odpracovaných najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

suma vdovského/vdo­veckého dôchodku

je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý/á manžel/ka ku dňu smrti invalidného dôchodku, ak zomretý/á manžel/ka bol/a poberateľom/kou invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal/a potrebný počet odpracovaných rokov potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému/tej manželovi/ke, ak spĺňal/a ku dňu smrti podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský/vdovecký dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

suma sirotského dôchodku

je 40 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného dôchodku, ak zomretý rodič alebo osvojiteľ bol jeho poberateľom a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal potrebný počet odpracovaných rokov potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi.

Čo všetko ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku

1. Dôchodkový vek

nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov. Tento rok je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií, a ženám podľa počtu vychovaných detí sa aj naďalej zachováva. Dôchodkový vek poistenca na budúci rok by mal byť 62 rokov a 6 mesiacov.

Pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých...
Pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín aktuálna dôchodková hodnota. Autor: Robert Hüttner, Pravda

2. Všeobecný vymeriavací základ

je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. Za rok 2017 je všeobecný vymeriavací základ vo výške 11 448 eur a je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017 a čísla 12, čiže 954 × 12 = 11 448. Sociálna poisťovňa je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. To znamená, že všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 Sociálna poisťovňa zverejní najneskôr do 30. apríla 2019.

3. Odpracované roky

započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

4. Aktuálna dôchodková hodnota

pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 11,9379 eura, na budúci rok bude 12,6657 eura.

5. Osobný mzdový bod

sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

6. Osobný vymeriavací základ

je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.

7. Priemerný osobný mzdový bod

spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdiel medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %. Rovnaké percento zostáva aj na budúci rok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, dh

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#dôchodok #starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku