Ste penzista alebo sa do dôchodku chystáte? Máte isté povinnosti

Aké sú povinnosti dôchodcu, poberateľa dôchodku a žiadateľa o dôchodok voči Sociálnej poisťovni?

11.01.2019 11:01
dôchodcovia, manželia, seniori, platobná karta,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
Žiadateľ o dôchodok je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti pracovať. Ak má nárok, môže žiadať o starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok.

Dôchodca a príjemca dôchodku:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti pracovať,
 • je povinný vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu,
 • je povinný každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • je povinný do ôsmich dní Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, písomne oznámiť zmenu mena, priezviska a adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť penziu alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila, ak:

 • nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • prijímal dôchodkovú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 • vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Sociálna poisťovňa nie je jediná inštitúcia v SR, ktorá vypláca dôchodky. Ak dôchodcovi vypláca dôchodok iná inštitúcia, je potrebné obrátiť sa s otázkami týkajúcimi sa tohto dôchodku na inštitúciu, ktorá dôchodok vypláca.

Otázky a odpovede

Komu sa dôchodok môže vyplácať? Môže to byť iná osoba než tá, ktorej bol priznaný?

Príjemcom dôchodku, teda osobou, ktorej možno dôchodok vyplácať, je: poberateľ dôchodku, zákonný zástupca poberateľa dôchodku, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu, osobitný príjemca.

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?

Dôchodky sa v SR vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára príslušného roka, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára príslušného roka.

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať: na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky (pozri aj odpoveď na otázky č. 4 a 5), hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania.

Sme manželia a máme založený jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi/manželke, ktorý využívame spoločne. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela/manželky?

====

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel/manželka.

Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako?

O túto zmenu odporúčame požiadať jedným z dvoch spôsobov: žiadosťou s vlastnoručným podpisom, priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o uvedenom spíše zápisnicu.

Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúčame použiť tlačivá Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne,vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne a v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu. Uvedené tlačivá obsahujú všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť.

O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, váš úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu.

Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. To napríklad znamená, že ak žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku bude doručená Sociálnej poisťovni 10. januára príslušného roka a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, novým spôsobom budete mať dôchodok vyplatený najneskôr 20. apríla toho istého roka. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov.

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí. Po zariadení zmeny spôsobu výplaty sa prípadný doplatok poukazuje formou poštového poukazu. Prvú splátku dôchodku, poukázanú v riadnom výplatnom termíne, je však už potrebné prevziať a prevzatie potvrdiť podpisom na príslušnej pošte alebo u doručovateľa.

Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby).

Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní:

 • predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí,
 • vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené di­eťa,
 • sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole.

Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

 • na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123,
 • prostredníctvom formulára pre otázky,
 • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne,
 • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.
 • Informácie nájdete aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
Zdroj: Sociálna poisťovňa
debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #penzista #Dôchodcovia #invalidný dôchodok #povinnosti #zárobky