Odchod do penzie? So zmenami

Chystáte sa do penzie? Pripravte sa na túto udalosť vopred najmä tým, že si skontrolujete, či máte všetky doklady. Urýchlite tak vybavenie svojej penzijnej dávky.

18.01.2019 06:00
UP-neskor-3x Foto:
Dôchodkový vek je na tento rok stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov.

Až na malé výnimky všetci musia počítať s tým, že o penziu nemôžu požiadať dosiahnutím veku 62 rokov, ale až o pol roka. „Dôchodkový vek na Slovensku sa zvýšil na 62 rokov a 6 mesiacov,“ informovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

„Výnimkou sú len tí, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo obdobia služby v I. alebo II. kategórii funkcií,“ uviedla Putecová.

Minimálne pätnásť odpracovaných rokov a dôchodkový vek. To sú podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o starobný dôchodok. Do budúcej penzie sa však započítava, okrem odpracovaných rokov, aj príjem. Jej výšku ovplyvňuje aj jedna málo známa veličina – aktuálna dôchodková hodnota. Jej výška sa každý rok mení a vplýva na ňu výška priemernej mzdy. Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota. Kým do konca roka 2018 bola jej suma 11,9379 eura, od januára vzrástla na 12,6657 eura, vďaka čomu budú novopriznané penzie vyššie.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o jeho priznanie, to znamená až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak sa chystáte tento rok do penzie, je najvyšší čas, aby ste si začali pripravovať doklady. „Príprava podkladov ušetrí poistenca od prekvapenia, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať,“ upozornil Višváder.

Novinkou je, že si ako budúci penzista v Sociálnej poisťovni môžete vopred dohodnúť termín návštevy. Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov. Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Neohlásení poistenci budú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Tak ako doteraz, v platnosti zostáva aj možnosť objednať si termín návštevy prostredníctvom telefonického hovoru.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka na úrovni 205,07 eura. Od januára vzrástli aj sumy minimálneho dôchodku.

Podľa Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval.

Aký je postup pri vybavovaní penzie?

Kde sa podáva žiadosť?

  • O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať: pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ak poistenec zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Na spísanie žiadosti o dôchodok sa objednajte

  • Spísanie žiadosti o dôchodok si vyžaduje asistenciu zamestnanca Sociálnej poisťovne a trvá najmenej pol hodiny. Pre poistenca i z hľadiska pracovného náporu v Sociálnej poisťovni je optimálne vopred sa telefonicky objednať priamo v príslušnej pobočke. Kontakty na jednotlivé pobočky sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Pobočky Sociálnej poisťovne Kontakty a adresy. Využiť môžete aj Rezervačný systém. Informácie nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

Ako žiadať o dôchodok, ak ste pracovali v zahraničí

  • Žiadateľ o dôchodok, ktorý žije na Slovensku a v minulosti pracoval: v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, môže jednou žiadosťou požiadať o dôchodok zo Slovenska a zároveň aj z uvedených krajín. Sociálna poisťovňa rozhodne o dôchodku z dôchodkového systému Slovenskej republiky a súčasne v mene žiadateľa uplatní nárok na dôchodok/dôchodky z uvedenej krajiny/z uvedených krajín.

Čo robiť, keď vám chýbajú nejaké doklady

  • Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky – tam si ich môžete vyžiadať. Ak niektoré doklady chýbajú a nie je vo vašich silách ich preukázať, zabezpečí ich až v samotnom v konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. Máte však možnosť preukázať obdobie poistenia dvoma svedkami. O postupe Sociálnej poisťovne pri zisťovaní chýbajúcich dokladov je žiadateľ o dôchodok priebežne písomne informovaný.

Príklady výpočtu: Ako ovplyvňujú dôchodok zárobky a počet odpracovaných ro­kov?

Zárobky

Príklad: Traja poistenci dovŕšia tento rok dôchodkový vek a aj požiadajú o penziu. Všetci majú odpracovaných 46 rokov. Ako ovplyvní výška odvodov ich dôchodok?

Dôchodok prvého poistenca, ktorého odvody boli odvádzané zo sumy minimálnej mzdy, takže jeho penzia bude: 0,5124 × 46 × 1­2,6657 = 298,60 eura. Táto suma sa zároveň zvýši o pevnú sumu valorizácie – 8,70 eura na 307,30 eura. Ak by 46 dopracovaných rokov bolo súčasne aj 46 kvalifikovaných rokov na účely posúdenia nároku na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi dorovná penziu na sumu 358,90 eura, keďže táto suma zodpovedá 46 kvalifikovaným rokom a tento penzista splnil aj ostatné podmienky dané zákonom.

Dôchodok druhého poistenca, ktorého mzda dosahovala výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, takže jeho dôchodok bude: 1 × 46 × 12,6657 = 582,70 eura + 15,15 eura valorizácia = penzia 597,90 eura.

Dôchodok tretieho poistenca, ktorý zarába približne 1 200 eur mesačne bude: 1,4010 × 46 × 1­2,6657 = 816,30 eura + valorizácia 21,22 eura = penzia 837,60 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

Odpracované roky

Príklad: Štyria muži, ktorí zarábali mzdu, ktorá dosahovala výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, dovŕšia tento rok dôchodkový vek a všetci požiadajú o penziu. Každý z nich však odpracoval iný počet rokov

Prvý odpracoval 15 rokov, a tak suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 15 × 12,6657 = 190,00 eur. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 8,70 eura na 198,70 eura. Na dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku nemá nárok.

Druhý zarábal tiež priemernú mzdu, ale na rozdiel od prvého poistenca odpracoval 30 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 30 × 12,6657 = 380,00 eur. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 9,90 eura na 399,90 eura.

Tretí zarábal tiež približne 900 eur mesačne, ale odpracoval 40 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 40 × 12,6657 = 506,70 eura. Táto suma bude zvýšená o valorizáciu – 13,20 eura na 519,90 eura.

Štvrtý zarábal rovnako ako zvyšní traja, ale odpracoval až 42 rokov. Suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 42 × 12,6657 = 532,00 eur. Táto suma bude zvýšená o valorizáciu – 13,90 eura na 545,90 eura.

Príklady sú len informatívne.

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a požiadal o jeho priznanie. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 roka obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

Suma dôchodku sa určí: 1,0012 × 43,6­768 × 12,6657 = 553,90 eura mesačne. Táto suma sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,8 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 8,47 eura mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o 14,40 eura mesačne na 568,30 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia, čo predstavuje 8,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 2,0781, odpracoval 44,4274 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura

Suma dôchodku sa určí: 2,0781 × 44,4­274 × 12,6657 = 1 169,40 eura mesačne.

Suma dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 8,70 eura mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 30,40 eura mesačne na 1 199,80 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 8,70 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #doklady #vek odchodu do dôchodku #suma dôchodku