Aké nezdaniteľné sumy môžu využiť penzisti v roku 2019

Dôchodca si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. V akom prípade?

21.01.2019 06:00
UP-so-20 hore 5x Foto:
Ilustračné foto.
debata (17)
Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2019, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresahuje sumu 3 937,35 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak daňovník bol poberateľom uvedeného dôchodku k 1. 1. 2019 a ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne presahuje sumu 3 937,35 eura, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak sa daňovník stane dôchodcom v priebehu roka 2019 (nebol poberateľom dôchodku k 1. 1. 2019), vzniká mu nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 937,35 eura, resp. v závislosti od vykázaného základu dane.

Ak daňovníkovi dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane. Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Základná suma nezdaniteľnej časti základu na manželku resp. manžela je v roku 2019 vo výške 3 937,35 eura. Táto suma sa pri vyššom zárobku znižuje v závislosti od vykázaného základu dane.

Nezdaniteľná časť na manželku sa znižuje o vlastný príjem manželky. Do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť. Započítava sa aj dôchodok.

Kto dostane naspäť peniaze a kto nie

Dôchodca celý minulý rok pracoval na dohodu za 150 eur mesačne.

Zamestnávateľ mu musel každý mesiac strhnúť na daniach 27,36 eura. Jeho celkový ročný príjem dosiahol 1 800 eur, čo je menej ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane (1 915,01 eura). Preto ak podá daňové priznanie, daňový úrad mu vráti všetky dane, ktoré mu zamestnávateľ strhol minulý rok z platu. Dostane preto naspäť 328,32 eura.

Dôchodca vlani pracoval na dohodu za 160 eur mesačne.

Jeho celkový ročný príjem dosiahol 1 920 eur. Keďže ide o vyššiu sumu, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nebude mať nárok na vrátenie žiadnej dane. Preto by bolo pre neho výhodnejšie, ak by zarábal o niečo menej. A by jeho hrubý zárobok dosiahol 159 eur mesačne, už by sa jeho celkový ročný príjem zmestil do stanovej hranice a mal by nárok na vrátenie všetkých daní. V čistom by tak zarobil viac ako pri plate 160 eur.

Dôchodca s mesačnou penziou 250 eur pracoval celý rok za 650 eur mesačne.

Vďaka tomu, že má nízku penziu, môže si uplatniť aspoň časť nezdaniteľného minima. Keďže jeho ročný dôchodok dosiahol 3 000 eur, môže si zo svojho príjmu odpočítať nezdaniteľnú časť vo výške 830,02 eura. Vďaka tomu mu daňový úrad po podaní daňového priznania alebo po vykonaní ročného zúčtovania daní vráti 157,70 eura.

Dôchodca s mesačnou penziou 450 eur pracoval za 650 eur mesačne.

Celoročný príjem tohto dôchodcu dosiahol 7 800 eur, čo je viac ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane. Zároveň jeho ročný dôchodok bude vyšší ako suma nezdaniteľného minima. Preto nebude mať nárok na vrátenie žiadnych daní.

17 debata chyba