Štát a penzisti: Vyššie penzie aj zlepšenie sociálnych služieb

Odchodom do dôchodku stráca človek polovicu svojho príjmu. Najhoršie sú na tom tí, ktorí zarábali minimálnu mzdu alebo len o čosi viac. Dnes je priemerný dôchodok na Slovensku 444 eur. Pre mnohých je práve to dôvodom, že pracujú aj popri poberaní penzie.

, 22.01.2019 06:00
senior, staroba, dôchodok, dôchodca, vnúča, vnuk Foto:
Odchodom do dôchodku stráca človek polovicu svojho príjmu.
debata (8)

Ak Sociálna poisťovňa vypočíta budúcemu dôchodcovi penziu nižšiu ako životné minimum, informuje listom samotného dôchodcu o možnosti posúdenia hmotnej núdze a zabezpečenia dávkou v núdzi a príspevkami k nej, respektíve oznamuje Ústrediu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny identifikačné údaje poberateľa dôchodku, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi. O samotnú dávku potom dôchodca žiada úrad práce, a ten určuje jej výšku aj sumu príspevkov k nej.

„Suma, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok na dávku, závisí od sumy životného minima, ktorá sa každoročne mení. Životné minimum ešte do 30. júna predstavuje sumu 205,07 eura,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Identifikačné údaje dôchodcu Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje ústredie Sociálnej poisťovne, ak ide o poberateľa starobného dôchodku, starobného a vdovského či vdoveckého dôchodku alebo o poberateľa sociálneho dôchodku staršieho ako 62 rokov.

Mnoho ľudí, ktorí odchádzajú do penzie, ale pracovali roky za málo peňazí a je im vypočítaná nízka penzia, má, po splnení ďalších podmienok nárok na penzijné minimum. Toto im priznáva Sociálna poisťovňa a navyšuje im starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Nemusia tak chodiť na úrad práce a žiadať o dávky v núdzi, ktorých sumy by sa mali od marca zvýšiť o päť percent. „Základná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca vzrastie zo 61,60 eura na 64,70 eura mesačne, aktivačný príspevok stúpne na 66,20 eura, zvýši sa aj ochranný príspevok,“ konštatoval minister práce Ján Richter.

Ak je dôchodca uznaný za ťažko zdravotne postihnutého a vlastní preukaz ŤZP, môže úrad práce požiadať o príspevok na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Podmienky na ich priznanie sú však veľmi prísne, každý príspevok má svoje vlastné a aj sumy peňažných príspevkov sú rôzne. Ak však človek spĺňa podmienky, môže dostať jeden z desiatich, ktoré úrad vypláca.

Tento rok by sa mali zlepšiť aj sociálne služby. Rezort práce pošle ich poskytovateľom o 42 miliónov eur viac ako v roku 2018. Od januára sa totiž zvýšili jednotlivé príspevky na klientov. Pri najťažšom, VI. stupni odkázanosti pôjde pri pobytovom zariadení pre seniorov o sumu 504 eur na osobu na mesiac, čo je zvýšenie o 47,25 eura. „V tomto roku dáme viac peňazí aj na ambulantné sociálne služby, pretože chceme, aby ľudia mohli čo najdlhšie zostať vo svojom rodinnom prostredí. Takýmto zariadeniam zvýšime príspevok až o 17 % a bude predstavovať takmer 67 % zo sumy určenej pre pobytové zariadenia“ informoval Richter.

Zmeny by sa po viac ako 50 rokoch mal dočkať aj dôležitý inštitút občianskeho práva – opatrovníctvo. Ako agentúru SITA informovala Denisa Gerši z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, príprava reformy opatrovníctva sa finalizuje. Cieľom je zlepšenie postavenia chorých a postihnutých ľudí, ktorí pre svoju chorobu nemôžu robiť právne úkony. Rovnako sa reformou zvýši ochrana týchto osôb pred zneužívaním zo strany opatrovníka. V prípade zdravých osôb by sa otvorila nová možnosť, a to preventívne s ohľadom na budúcnosť ustanoviť si konkrétneho opatrovníka, ktorý by ich v prípade nespôsobilosti zastupoval. Cieľom reformy je aj zvýšiť zodpovednosť potomkov za rodičov alebo príbuzných, aby sa bezdôvodne nevyhýbali povinnosti opatrovníctva, ktoré si mylne zamieňajú s opatrovateľstvom. Reforma má takisto prispieť k ochrane seniorov pred neuváženými prevodmi ich obydlí a zneužívaním ich zhoršeného mentálneho stavu na prevod hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Dôchodky? Poberá ich viac ako 1,3 milióna ľudí

Starobný dôchodok
dostanete ho, ak máte odpracovaných najmenej 15 rokov a dôchodkový vek. Dôchodkový vek na rok 2019 bol ustanovený na 62 rokov a šesť mesiacov. Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.Sociálna poisťovňa pripravila kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre ročníky 1957 až 1960, ktorá sa nachádza na webovej stránke socpoist.sk: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Predčasný dôchodok
dostane ho ten, kto odpracoval minimálne 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je to 246,10 eura). Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

Minimálny dôchodok
nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia. Za 30 odpracovaných rokov dostal do konca roka 2018 penzista 271,30 eura, od januára je to 278,90 eura. Za 40 rokov dostane 322 eur, za 45 rokov to je 352,80.

Vdovský a vdovecký dôchodok
dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti; dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti; dovŕšil/a dôchodkový vek.

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice... Foto: SHUTTERSTOCK
senior, dôchodca, dôchodok, staroba Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. Vlani penzisti mohli zarobiť bez daní maximálne 1 915,01 eura, tento rok je to 1 968,67 eura.

Pracujúci penzisti dostanú vyššie dôchodky

Sociálna poisťovňa od januára prepočítava dôchodky pracujúcim starobným a predčasným dôchodcom. Automaticky zvýši dôchodky všetkým penzistom, ktorí v roku 2018 pracovali, pričom boli povinne dôchodkovo poistení a za toto obdobie dôchodkového poistenia im doteraz nebol zvýšený dôchodok. Pri výpočte zvýšenia sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná na rok 2019 vo výške 12,6657 eura. O koľko sa dôchodok zvýši, určí Sociálna poisťovňa na základe údajov oznámených zamestnávateľom v mesačnom výkaze poistného v lehote najneskôr do 31. marca. Prvýkrát im Sociálna poisťovňa vyplatí vyšší dôchodok v aprílovom výplatnom termíne. Penzisti dostanú aj doplatok za prvé tri mesiace.

Suma zvýšenia závisí predovšetkým od toho, ako dlho dôchodca pracoval a koľko zarábal. Zároveň platí, že viac peňazí dostanú tí seniori, ktorí počas práce nepoberali dôchodok, hoci naň mali nárok. Ak mal niekto súčasne dve zamestnania, pričom z oboch bol dôchodkovo poistený, do zvýšenia sa započítajú vymeriavacie základy od oboch zamestnávateľov.

Ak dôchodca pracuje a prestane pracovať, má nárok na zvýšenie dôchodku (ak nepracuje na dohodu s odvodovou úľavou). Sociálna poisťovňa zvyšuje pracujúcim dôchodcom dôchodky dvojakým spôsobom – buď automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to do konca marca za dôchodkové poistenie v predchádzajúcom roku, alebo mu zvýši dôchodok počas roka, v ktorom prestane pracovať – a to na jeho žiadosť.

Ak pracujúcemu dôchodcovi počas roka 2019 zanikne dôchodkové poistenie (prestane pracovať) a získa obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie starobného dôchodku za toto obdobie neformálnou žiadosťou – listom. V liste uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska); o čo žiada – o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2019 získané počas poberania dôchodku; od ktorého dátumu o zvýšenie žiada – najskôr od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia. Svoju žiadosť podpíše a zašle ju ústrediu Sociálnej poisťovne.

Na žiadosť dôchodcu je možné starobný dôchodok takto zvýšiť len jedenkrát v roku. Za obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré nebude možné v roku 2019 zvýšiť starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok automaticky od 1. januára 2020.

Penzisti môžu bez daní zarobiť viac

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. Vlani penzisti mohli zarobiť bez daní maximálne 1 915,01 eura, tento rok je to 1 968,67 eura. O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám zamestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celkový hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov.

Penzisti, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu daní, môžu v tomto roku zarábať priemerne každý mesiac 164,05 eura. Aj v prípade že penzista spĺňa podmienku na oslobodenie od platenia daní z príjmu, mu zamestnávateľ musí každý mesiac strhnúť daň. Zákon totiž neumožňuje, aby zamestnávateľ dôchodcovi daň nezrazil. Penzista môže až následne, ak jeho príjem neprekročí stanovenú hranicu, požiadať o vrátenie dane. Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Toto potvrdenie vám každý zamestnávateľ musí vystaviť.

Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom prípade vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Preto je lepšie, ak sami podáte daňové priznanie.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #predčasný dôchodok #pracujúci dôchodcovia #minimálny dôchodok #dane dôchodcov
Flowers