Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Ak poistencovi vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby po vzniku nároku na predčasný dôchodok alebo ak sa poberateľ predčasného dôchodku stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia alebo od najbližšieho výplatného termínu po tom, čo sa fyzická osoba stala fyzickou osobou s odvodovou úľavou, ak nie je ďalej uvedené inak.

, 15.02.2019 06:00
dôchodca, dôchodcovia, dôchodok, penzia, odvody Foto:
Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský aj český starobný dôchodok, môže vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok.
debata

Nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom fyzická osoba prestala byť fyzickou osobou s odvodovou úľavou. Výplata predčasného starobného dôchodku sa obnoví na žiadosť.

Nárok na výplatu predčasného dôchodku po 30. júni 2018 nezanikne, ak predčasný penzista pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, z ktorej si podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, a to dovtedy, kým príjem z tejto dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur. Ak príjem z tejto dohody presiahne v kalendárnom roku sumu 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne od výplatného termínu dôchodku splatného v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol tento príjem presiahnutý. Nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne opätovne od výplatného termínu dôchodku splatného v januári nasledujúceho roka. Nárok na výplatu predčasného dôchodku nevznikne, ak bude poistenec dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti (napríklad z inej dohody či pracovného pomeru alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba).

Nárok na výplatu predčasného dôchodku nevznikne, ak fyzickej osobe, ktorá prestala byť osobou s odvodovou úľavou, vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov alebo jej po 30. júni 2014 vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej príjem bol vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za stanovený kalendárny rok. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevznikne ani vtedy, ak fyzickej osobe, ktorá prestala byť fyzickou osobou s odvodovou úľavou, vzniklo po 14. decembri 2015 povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že prestala mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku v takýchto prípadoch vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca.

Nárok na predčasný starobný dôchodok nezaniká uplynutím času. Nárok naň a na jeho výplatu zaniká dňom smrti osoby, ktorá splnila podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a podmienky nároku na jeho výplatu, ak zákon č. 461/2003 neustanovuje inak.

Máte nárok na vyrovnávací príplatok?

Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský aj český starobný dôchodok, môže vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok. Nárok na vyrovnávací príplatok bude mať nielen poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ale aj poistenec, ktorému bol priznaný slovenský predčasný dôchodok, ak

  • sa takýto dôchodok vypláca súčasne aj s českým starobným dôchodkom priznaným po 31. decembri 1992 za najmenej 25 rokov poistenia, ktoré získal pred 1. januárom 1993,
  • v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 získal najmenej jeden rok poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
  • suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu, teda súčet súm starobného dôchodku zo Slovenskej republiky a starobného dôchodku z Českej republiky je nižší ako suma dôchodku, ak by dôchodok za všetky doby poistenia priznávala Sociálna poisťovňa.

O vyrovnávací príplatok treba požiadať na tlačive, ktoré je verejne prístupné na internetovej stránke v časti Formuláre a na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Podrobnejšie informácie o podmienkach nároku na vyrovnávací príplatok, ako aj o spôsobe uplatnenia nároku na vyrovnávací príplatok na požiadanie poskytnú zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pýtate sa: Môže predčasný starobný dôchodca pracovať a poberať dôchodok?

Sociálna poisťovňa upozorňuje ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí zvažujú odchod do predčasného dôchodku, ale stále ešte pracujú, že v deň spísania žiadosti musia mať ukončený buď pracovný pomer, alebo prácu na živnosť alebo na dohodu, teda už nemôžu byť dôchodkovo poistení. Pracovať teda nemôžu. Žiadať o predčasný dôchodok môže poistenec až vtedy, ak súčasne splní tieto podmienky: nemá nijaký pracovný pomer, získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a jeho predčasný starobný dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti to je 205,07 eura mesačne). Ak je aj sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri, potom musí byť súčet predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Naďalej platí, že ak predčasný starobný dôchodca začne pracovať (teda vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo živnostníka alebo ak sa stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou počas práce na dohodu), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku a obnoví mu ju až potom, ako prestane pracovať.

Existuje aj výnimka, ktorá sa však vzťahuje len na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce pri príjme priemerne mesačne 200 eur, resp. pri ročnom príjme 2 400 eur – vtedy Sociálna poisťovňa výplatu predčasného dôchodku nezastaví, teda predčasný dôchodca môže s touto výnimkou aj pracovať, aj súčasne poberať predčasný dôchodok. Výplata predčasného starobného dôchodku mu v takomto prípade bude podľa zákona zastavená až vtedy, keď príjem z dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahne sumu 2 400 eur.

Výnimku z platenia poistného pri týchto dvoch typoch dohôd si predčasný dôchodca musí uplatniť u zamestnávateľa čestným prehlásením ešte pred začiatkom výkonu prácu na dohodu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy