Kedy dostanete dávku v núdzi

, 15.03.2019 06:00
seniori, dôchodcovia, dokument
Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Autor:

Ako si uplatniť nárok na dávku v hmotnej núdzi?

Ako uplatniť nárok?

 • podaním písomnej žiadosti na úrade práce alebo podaním žiadosti elektronicky, pričom žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenska na poukazovanie pomoci v núdzi a osobitného príspevku, údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku

Ako sa posudzuje hmotná núdza

 • zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ak sa osobne, každodenne a riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
 • možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o
 1. nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
 2. poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
 3. hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Čo je pomocou v núdzi

 • a) dávka v hmotnej núdzi
 • b) ochranný príspevok
 • c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou:

 • a) 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca, od apríla sa zvyšuje na 64,70 eura
 • b) 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, od apríla sa zvýši na 123,10
 • c) 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí, od apríla 112,50
 • d) 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, od apríla 168,40
 • e) 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, od apríla 179,80
 • f) 216,10 eura, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi, od apríla 226,90 eura

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 63,07 eura mesačne. Táto suma vzrastie od apríla na 66,20 eura

Príspevok na nezaopatrené dieťa: je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku. Jeho výška je 17,20 eura mesačne, od apríla 18,10 eura. Poskytuje sa od začiatku školského roka v období vyučovania a prázdnin

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je: 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami. Tento príspevok sa od apríla valorizovať nebude a zostáva v nezmenenej výške.

Jednorazová dávka poskytuje ju obec a je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Zdroj: upsvar

Príklady výpočtu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej

Príklad 1

Poistenka odchádza do penzie a Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu 230 eur, odpracovala 25 rokov. Žije sama. Aby mala nárok na minimálny dôchodok v sume 278,90, musela by spĺňať podmienku odpracovaných minimálne tridsať kvalifikovaných rokov. Môže teda požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Má nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, nakoľko dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 180,47 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 61,60 eura, ochranný príspevok 63,07 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 172,50 eura. Úrad práce jej vypláca 7,97 eura (180,47 – 172,50 = 7,97).

Od apríla: Bude mať nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, nakoľko dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 186,70 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 64,70 eura, ochranný príspevok 66,20 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 172,50 eura. Úrad práce jej začne vyplácať 14,20 eura (186,70 – 172,50 = 14,20).

Príklad 2

Poistenec odchádza do dôchodku a zarábal málo, odpracovaných má však 40 rokov. Suma jeho penzie je 300 eur. Keďže odpracoval 40 rokov, má nárok na minimálny dôchodok, ktorý by mu mala Sociálna poisťovňa vyplácať v sume 322,00 eura.

Príklad 3:

Manželia starodôchodcovia nemajú okrem dôchodku žiadny iný príjem. Manžel poberá dôchodok vo výške 219 eur, manželka 198 eur. Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze je: dávka v hmotnej núdzi 107,10 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, ochranný príspevok 126,14 eura (2 × 63,07). Spolu je to suma: 322,44 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 312,75 eura. Ich dávka v hmotnej núdzi tak bude 322,44 – 312,75 = 9,69 eura.

Od apríla: Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze je: dávka v hmotnej núdzi 112,50 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, ochranný príspevok 132,40 eura (2 × 66,20). Spolu je to suma: 334,10 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 312,75 eura. Ich dávka v hmotnej núdzi tak bude 334,10 – 312,75 = 21,35 eura.

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#hmotná núdza #dávka v hmotnej núdzi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku