Pozostalostná penzia sa vypláca minimálne jeden rok

Pokles príjmu, ktorý zvyčajne prichádza po smrti manžela alebo manželky, má pozostalému partnerovi zmierniť vdovský alebo vdovecký dôchodok. Ku koncu januára ho poberalo 294 124 vdov a 48 480 vdovcov. Pozostalostnú dávku Sociálna poisťovňa vypláca minimálne jeden rok od dňa úmrtia.

17.03.2019 08:00
smútok, smrť, pozostalí Foto:
Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého.
debata

Ak sa však pozostalý partner stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychoval aspoň tri deti alebo dovŕšil 52 rokov a vychoval dve deti – vypláca sa aj po vypršaní ročnej lehoty, resp. splnením niektorej z týchto podmienok sa výplata dôchodku na základe žiadosti poistenca uvoľní. Vdove alebo vdovcovi sa jeho vyplácanie nepreruší, resp. obnoví aj vtedy, keď dovŕšia dôchodkový vek.

Pozostalostnú penziu však Sociálna poisťovňa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať. „O vdovský, respektíve vdovecký dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa najskôr po vystavení úmrtného listu. Ak bol zosnulý poistenec poberateľom starobného dôchodku a už nepracoval, k žiadosti stačí doložiť občiansky preukaz a úmrtný a sobášny list,“ priblížil postup riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Zložitejšie to majú vdovy a vdovci po poistencovi, ktorý ku dňu smrti nebol poberateľom nijakého dôchodku. Tí musia okrem bežných dokladov doložiť aj ďalšie doklady a potvrdenia,“ dodal.

Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky – napríklad poberá starobný dôchodok a aj vdovský, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov. A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 372 eur a vdovský dôchodok je v sume 388,50 eura, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penzia bude skrátená o polovicu, teda na sumu 186 eur. Spolu tak bude dostávať 574,50 eura.

Peter Višváder upozorňuje, že na vdovský, resp. vdovecký dôchodok nevzniká nárok rozvedeným manželom a ani druhovi či družke zosnulého. „Nič na tom nemení ani fakt, že žili v spoločnej domácnosti alebo vychovávali spoločné dieťa. Na druhej strane nárok zaniká uzatvorením nového manželstva, úmrtím vdovca, resp. vdovy alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec, resp. vdova úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky alebo manžela,“ konštatoval.

Na Slovensku žije aj viac ako 20-tisíc sirôt, ktoré poberajú sirotský dôchodok. „Nárok naň vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Višváder.

Suma sirotskej dávky je 40 % zo starobného alebo z invalidného dôchodku zomretého rodiča. Ak napríklad rodič poberal starobný dôchodok v sume 580 eur, sirotský dôchodok sa bude dieťaťu vyplácať v sume 232 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalí #pozostalostná penzia #pozostalostný dôchodok