Pýtate sa: Na priznávanie, sumu a dĺžku poberania pozostalostnej penzie

Ako sa vypočíta pozostalostná penzia a ako dlho patrí?

18.03.2019 08:00
dedo, mince, peniaze Foto:
Vdovský alebo vdovecký dôchodok patrí štandardne jeden rok od smrti manžela/manželky.
debata

? Priznáva sa vdovský alebo vdovecký dôchodok automaticky?

Nie je to pravda. O pozostalostnú dávku je potrebné požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. Na spísanie žiadosti je vhodné sa najskôr telefonicky objednať. Žiadosti o pozostalostné dôchodky vybavuje odbor dôchodkového poistenia. Telefónne číslo na pracovníkov daného odboru je uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Kontaktoch, kde si treba vybrať príslušnú pobočku. Pri dohadovaní termínu zamestnanec Sociálnej poisťovne zároveň informuje, aké doklady je potrebné k spísaniu žiadosti o dôchodok predložiť. Podrobnejšie informácie sa taktiež dočítate na webovej stránke v časti Vdovský dôchodok/Vdovecký dôchodok – Uplatnenie nároku. Tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky. Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov. Ide predovšetkým o občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/ky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie. Spísaním žiadosti sa považuje žiadosť za podanú.

? Môže byť vdovský či vdovecký dôchodok priznaný aj družke či druhovi?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej/roz­vedenému žene/mužovi a ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

? Patrí pozostalostný dôchodok v rovnakej sume ako priznaná penzia, ktorú poberala zosnulá osoba?

Nie je to pravda. Pozostalý partner môže požiadať o pozostalostnú penziu, ktorá je vyplácaná v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti.

Príklad 1: Manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2019 je 12,6657 eura. Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 503,40 = 302,00 eur mesačne.

? Vypočíta sa pozostalostná penzia z minimálneho dôchodku zomretého?

V prípadoch úmrtia poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorému bol vyplácaný tzv. minimálny dôchodok, sa pozostalostné dôchodky určujú z pôvodného dôchodku zomretého, teda bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa teda na minimálny dôchodok nezvyšujú. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má totiž iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

? Patrí vdovský či vdovecký dôchodok natrvalo?

Vdovský alebo vdovecký dôchodok patrí štandardne jeden rok od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Príklad: Muž, ktorý ovdovel, nepoberá žiaden dôchodok. Jeho zosnulá manželka tiež nepoberala žiaden dôchodok, nedosiahla totiž ešte dôchodkový vek. Manželovi bol priznaný vdovecký dôchodok, keďže jeho zosnulá manželka získala potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 302,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalý manžel dostávať vdovecký dôchodok jeden rok.

? Môže ešte niekedy po zániku nároku na pozostalostnú dávku dôjsť k jej obnove?

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

? Ak sa vydám, budem aj naďalej dostávať pozostalostnú dávku po zosnulom manželovi?

Nie. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

? Ten, kto už poberá vlastný starobný dôchodok a ovdovie, berie potom dva dôchodky?

Ak človek v čase, keď ovdovie, už poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu dôchodkov. Ak má pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice a v plnej výške sa vypláca vyšší z dôchodkov. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume tá dávka, ktorá je vyššia a z nižšej dôchodkovej dávky sa vypláca jedna polovica. A tak, ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda napríklad pozostalá maželka dostáva penziu v sume 250 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 260 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penziu jej bude Sociálna poisťovňa krátiť o polovicu, teda na sumu 125 eur. Spolu tak bude dostávať 375 eur.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec, ktorý zomrel, poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 435,40 eura. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 228,10 eura. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

435,40 × 60 % = 261,30 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého je vyššia ako jej penzia, Sociálna poisťovňa bude vdove v plnej sume vyplácať pozostalostný dôchodok (261,30 eura), v sume jednej polovice jej bude vyplácať jej penziu (228,10 : 2 = 114,05), čiže bude dostávať 261,30 + 114,05 = 375,40 eura.

Príklad č. 2

Poistenec, ktorý zomrel, bol starobným dôchodcom a jeho penzia bola vo výške 735,50 eura. Jeho manželka je tiež dôchodkyňa, dostáva penziu v sume 349,50 eura. Požiadala o priznanie vdovského dôchodku. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

735,50 × 60 % = 441,30 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže starobný dôchodok (349,50 eura) je nižší ako vdovský dôchodok, patrí jej vdovský dôchodok v plnej výške, t. j. v sume 441,30 eura a starobný dôchodok vo výške jednej polovice, t. j. 174,75 eura (349,50 : 2 = 174,75), takže bude dostávať 616,10 eura.

Príklad č. 3

Zomretý manžel nebol poberateľom žiadneho dôchodku. Ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti odpracoval 41,3261 roka. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2019 je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eura.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 503,40= 302,00 eura mesačne.

Ak po uvedenom zomretom manželovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Príklad č. 4:

Poistenec zomrel, pričom ku dňu smrti poberal starobnú penziu v sume 642,20 eura. Manželka zomretého nie je poberateľkou žiadneho dôchodku a požiadala o priznanie vdovského dôchodku.

642,20 × 60 % = 385,40 eura

Vdove bude Sociálna poisťovňa vyplácať pozostalostný dôchodok v sume 385,40 eura.

Príklad č. 5:

Poistenka zomrela. Bola poberateľkou starobného dôchodku. Vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala dôchodok v sume 365,90 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura mesačne.

Suma dôchodku sa odo dňa priznania nezvyšuje o pevnú sumu zvýšenia vdoveckého dôchodku, pretože suma vdoveckého dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretej.

Ak po uvedenej zomretej manželke vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mala nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Vysvetlivky: ID – invalidný dôchodok; POMB – priemerný osobný mzdový bod; ODP – obdobie dôchodkového poistenia; ADH – aktuálna dôchodková hodnota

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalí #pozostalostná penzia #pozostalostný dôchodok