Nárok na dávku zaniká dňom smrti jej poberateľa

Kto a ako môže požiadať o sirotský dôchodok?

, 19.03.2019 08:00
smútok, muž, pozostalý Foto:
Ak sa dôchodok vyplácal v hotovosti prostredníctvom pošty, pozostalí by ho po smrti poberateľa už nemali prevziať.
debata

Oznámenie o úmrtiach poistencov nahlasuje Sociálnej poisťovni príslušná matrika raz do mesiaca. Keďže všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť, pozostalí po zomretom by mali dbať na niekoľko odporúčaní. Po úmrtí poberateľa niektorej z dávok (jednotlivých dôchodkových alebo nemocenských dávok) platí, že nárok na výplatu zaniká dňom smrti.

Ak zomrel poberateľ dôchodku a nebola mu vyplatená suma, ktorá mu ku dňu smrti patrila, Sociálna poisťovňa ju vyplatí manželovi, resp. manželke automaticky v rámci konania o priznanie vdovského či vdoveckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela alebo manželku, peniaze sa vyplatia deťom, prípadne rodičom. Podmienkou je podanie čestného vyhlásenia. Tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré obsahuje všetky potrebné náležitosti na vyplatenie nedoplatku na dôchodku po zomretom, je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Podpis žiadateľa na vyhlásení musí byť úradne overený okresným úradom, obcou alebo notárom.

Ak sa dôchodok vyplácal v hotovosti prostredníctvom pošty, pozostalí by ho po smrti poberateľa už nemali prevziať. Pošta ho vráti Sociálnej poisťovni. Ak sa dôchodok vyplácal na účet v banke, pozostalí by nemali vybrať peniaze z účtu. Sociálna poisťovňa si prípadné navyše vyplatené peniaze stiahne späť.

Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži. Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).

Poukazovanie dôchodku

Pozostalostný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa vdovský dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno tento druh dôchodku priznať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na vdovský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní pozostalostného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Pozostalostná dávka sa môže poukazovať na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí, prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľka dôchodku umiestnená v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku, prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sirotský dôchodok dostáva vyše 20-tisíc detí

Ku koncu januára tohto roka Sociálna poisťovňa vyplácala 20 093 sirotských dôchodkov. Z tohto počtu bolo 5 730 mužov a 14 363 žien. Na porovnanie: na konci januára roku 2018 sa počet vyplácaných sirotských dôchodkov približoval k číslu 21 000 (presne 20 940), z toho 5 866 dôchodkov dostávali muži a 15 074 ženy.

Sirotský dôchodok dosahoval v januári 2019 priemernú výšku 137,15 eura mesačne (133,86 eura v roku 2018). Priemerná mesačná výška sirotského dôchodku pre mužov a pre ženy sa pohybovala tesne okolo tejto sumy – muži dostávali sirotský dôchodok v priemernej výške 132,60 eura mesačne, ženy 138,97 eura mesačne.

Z geografického hľadiska sa počet vyplácaných sirotských dôchodkov zvyšuje smerom zo západu na východ Slovenska. Najmenej sirotských dôchodkov vyplácala Sociálna poisťovňa v Trnavskom (1 879), Bratislavskom (1 887) a Trenčianskom kraji (1 888). Najviac ich k 31. januáru 2019 bolo v Prešovskom (3 419) a Košickom kraji (3 315).

otázky a odpovede: Kto a ako môže požiadať o sirotský dôchodok?

Za dieťa mladšie ako 15 rokov veku spisuje žiadosť o sirotský dôchodok jeho zákonný zástupca. Dieťa vo veku od 15 rokov spisuje žiadosť o sirotský dôchodok osobne. O sirotský dôchodok možno požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť aj ďalšie doklady: úmrtný list rodiča, rodný list dieťaťa a potvrdenie o štúdiu, ak ide o dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky.

? Kedy vznikne nárok na sirotský dôchodok?

Nárok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý splnil jednu z týchto podmienok: ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok pre daný vek (podrobne v časti Koľko rokov dôchodkového poistenia musíte mať odpracovaných, aby ste dostali invalidný dôchodok), ku dňu smrti nepoberal niektorý z uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že rodič nemusel získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

? Môže dieťa poberať aj dva sirotské dôchodky?

Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže poberať aj dva sirotské dôchodky.

? Odkedy možno priznať sirotský dôchodok?

Rozhodujúci je deň úmrtia rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa zapísaný v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa za mŕtveho.

? Môže dostať sirotský dôchodok dieťa v pestúnskej starostlivosti?

Nie, nárok na sirotský dôchodok po pestúnovi alebo jeho manželke nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti nevznikne.

? Dokedy sa dieťa považuje za nezaopatrené?

Sirotský dôchodok možno vyplácať len nezaopatrenému dieťaťu. Nezaopatrené dieťa je dieťa: do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa: ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

? Môže sirota pracovať?

Počas poberania sirotského dôchodku môže sirota pracovať.

? Aké životné situácie neovplyvnia nárok na sirotský dôchodok?

Na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv to, že sa sirota, ktorá je stále nezaopatreným dieťaťom, vydala/oženila, narodilo sa jej vlastné dieťa, odsťahovala sa od žijúceho rodiča. Rovnako na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv forma štúdia (denná, externá).

? Aká je suma sirotského dôchodku?

Suma sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného alebo predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sirotský dôchodok #pozostalí #pozostalostná penzia #pozostalostné dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy