Otázky a odpovede: Ako sa pripraviť na odchod do penzie

Kedy dosiahnete dôchodkový vek a kedy dostanete penzijné minimum?

, 28.03.2019 06:00
seniori, dôchodcovia, penzisti Foto:
Ak dôchodca popri poberaní starobného dôchodku pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez toho, aby o to musel požiadať.
1

Kedy vznikne nárok na starobný dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok má človek, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a súčasne dovŕšil dôchodkový vek.

Ako sa pripraviť na odchod do penzie?

Každý poistenec by sa počas produktívneho veku mal zaujímať o svoje dôchodkové poistenie a priebežne ho kontrolovať. Urobiť tak môže viacerými spôsobmi: osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, telefonicky alebo e-mailom. Každý poistenec si tiež môže v pobočke bezplatne a na počkanie vybaviť tzv. Grid kartu. Prostredníctvom nej môže na webovej stránke Sociálnej poisťovne sledovať svoje obdobia dôchodkového poistenia po roku 2003.

Kedy začať s prípravami?

S prípravami na odchod do dôchodku treba začať približne rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Len takto budete mať dostatočný časový priestor na prípadné doplnenie chýbajúcich dokladov o obdobiach dôchodkového poistenia, ktoré neeviduje Sociálna poisťovňa.

Kde nájdem informácie o odpracovaných rokoch?

Obdobia dôchodkového poistenia do 31. decembra 2003 možno nájsť v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca a od 1. januára 2004 v Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. O výpis z účtu – t. j. informáciu o vlastnom dôchodkovom poistení – môže každý požiadať telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Z týchto informácií sa poistenec dozvie, či mu chýba nejaké obdobie dôchodkového poistenia, či bol naň/z neho prihlásený/od­hlásený a z akých vymeriavacích základov sa poistné odvádzalo.

Prečo je dobré mať zdokladované všetky obdobia dôchodkového poistenia?

Ak obdobia dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa neeviduje, je potrebné ich doplniť. Treba tak urobiť z dvoch dôvodov: aby sa do dôchodku započítali všetky odpracované roky (zamestnanie, SZČO, tzv. náhradné doby – štúdium, vojenská základná služba, starostlivosť o dieťa, atď.) a aby poistenec pri výpočte dôchodku nebol finančne ukrátený a aby sa konanie o dôchodku zbytočne nepredlžovalo zisťovaním údajov, ktoré možno zdokladovať v predstihu.

Ako môžem doplniť chýbajúce údaje?

Doplniť chýbajúce odpracované roky môže Sociálna poisťovňa alebo budúci žiadateľ o dôchodok. Ak to bude robiť Sociálna poisťovňa, problém je v tom, že so zisťovaním môže začať až po podaní žiadosti o dôchodok. Takýto postup môže predĺžiť konanie o priznaní dôchodku. Je vhodné, aby si budúci dôchodca iniciatívne zistil chýbajúce obdobia dôchodkového poistenia sám prostredníctvom zamestnávateľa, nástupníckej organizácie, prípadne archívu alebo registratúry približne rok pred predpokladaným podaním žiadosti o dôchodok. Ak ich doloží k žiadosti, je to pre neho výhodnejšie a rýchlejšie. So zistením adresy (nie však so získaním dokladov) nástupníckej organizácie, archívu alebo registratúry, v ktorých sú uložené potrebné doklady, vám pomôžu aj zamestnanci príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Ako dlho trvá rozhodovanie o dôchodku?

Na rozhodnutie o výške dôchodku má Sociálna poisťovňa podľa zákona 60 dní od podania žiadosti. Ak žiadateľ nemá zdokladované všetky obdobia dôchodkového poistenia (zamestnanie, štúdium, evidencia na úrade práce a pod.) a treba doklady doplniť, môže sa konanie o priznaní dôchodku predĺžiť o ďalších najviac 60 dní. O predĺžení konania musí Sociálna poisťovňa poistenca písomne informovať. Rozhodovanie tak môže trvať až 120 dní, čo je maximálny čas. Ak v tomto období nerozhodne o dôchodku, musí konanie prerušiť. Ak je konanie prerušené, toto obdobie sa nezapočítava do lehôt na vybavenie žiadosti o dôchodok.

Kedy sa konanie o dôchodku preruší, ako dlho trvá a čo sa vtedy deje?

Ak sa nepodarí preukázať splnenie podmienok nároku na priznanie dôchodku (aspoň 15 odpracovaných rokov), Sociálna poisťovňa konanie o priznaní dôchodku preruší, kým sa tieto skutočnosti preukážu. V tomto období Sociálna poisťovňa naďalej zisťuje rozhodujúce skutočnosti a zároveň je na žiadateľovi o dôchodok, aby vo vlastnom záujme predložil potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú na poberanie dôchodku. Bez nich nie je možné o žiadosti o dôchodok rozhodnúť a žiadateľ nebude dostávať penziu, lebo na ňu nespĺňa podmienky.

VIDEO: Všetko o odchode do penzie si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videu TV Pravda s hovorcom Sociálnej poisťovne.

Kedy dosiahnem dôchodkový vek?

Už neplatí, že do dôchodku sa odchádza vo veku 62 rokov. Od 1. januára 2019 sa zmenil spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a kalendárnych mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa týka poistencov narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek poistencov narodených v tom istom roku je rovnaký. Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa týka poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960*.

Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960

rok narodenia dôchodkový vek mesiac narodenia jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024
* Dôchodkový vek poistencov na roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá rezort práce do konca októbra roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1956, žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

POZOR! Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa netýka:

  • žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961 → znížený dôchodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí,
  • poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek → odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo do I./II. kategórii funkcií,
  • poistencov narodených do 31. decembra 1956 → dôchodkový vek už dovŕšili do 31. decembra 2018.

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachováva znížený dôchodkový vek

Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 – 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

Kde sa podáva žiadosť o dôchodok?

O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu. Ak poistenec zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Na spísanie žiadosti o dôchodok sa objednajte. Ako? Spísanie žiadosti o dôchodok si vyžaduje asistenciu zamestnanca Sociálnej poisťovne a trvá najmenej pol hodiny. Pre poistenca i z hľadiska pracovného náporu je optimálne vopred sa telefonicky objednať priamo v príslušnej pobočke alebo môže využiť rezervačný systém a objednať sa na konkrétny čas.

Môže ma pri spisovaní žiadosti o dôchodok zastúpiť iná osoba?

Áno, ale iba vo výnimočnom prípade. Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dôchodok, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto osoby podať písomnú žiadosť iná osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Aké doklady sú potrebné pri podaní žiadosti o dôchodok?

Platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom) alebo potvrdenie školy odkedy dokedy štúdium trvalo, v niektorých prípadoch sa vyžaduje doklad o ukončení povinnej školskej dochádzky, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol žiadateľ evidovaný v evidencii nezamestnaných hľadajúcich si zamestnanie pred 1. januárom 2001 a keď poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, doklady preukazujúce tzv. dobu zamestnania a hrubé zárobky, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, potvrdenie zamestnávateľa o tzv. dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ďalšie potrebné doklady podľa toho, ktoré skutočnosti ešte treba preukázať: ak žiadateľ má nariadenú zrážku zo mzdy (alebo z iných príjmov) uznesením súdu alebo exekučným príkazom, treba k žiadosti o dôchodok priložiť príslušné rozhodnutie a potvrdenie o výške doteraz vykonaných zrážok, ak poberá výsluhový dôchodok, treba predložiť potvrdenie o tzv. dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku, doklad príslušného orgánu o období a výške poskytovania dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, ak budúci dôchodca žiada poukazovať dôchodok na účet v banke, musí banku požiadať o potvrdenie tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

Na účely posúdenia nároku na minimálny dôchodok treba ešte tieto doklady: potvrdenie príslušnej inštitúcie o dôchodku vyplácanom z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny, potvrdenie príslušnej inštitúcie o prípadných obdobiach poistenia získaných v cudzine.

Čo ak nemám všetky doklady?

V takom prípade môžu nastať dve situácie: zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne žiadateľovi poskytnú súčinnosť pri zaobstarávaní chýbajúcich dokladov – v takom prípade sa však spísanie žiadosti o dôchodok odloží až do ich získania, alebo, ak žiadateľ o dôchodok napriek chýbajúcim dokladom na spísaní žiadosti trvá, žiadosť zamestnanec pobočky spíše a chýbajúce informácie na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho výšky bude Sociálna poisťovňa zisťovať až počas konania o nároku na penziu. To však môže konanie predĺžiť až do maximálnej lehoty 120 dní, resp. konanie môže byť prerušené. V prípade chýbajúcich dokladov Sociálna poisťovňa odporúča nespisovať žiadosť o dôchodok, ale najskôr ich doplniť.

Ktoré doklady chýbajú najčastejšie a ako ich získať?

Medzi najčastejšie chýbajúce doklady patrí potvrdenie o štúdiu (výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), v niektorých prípadoch sa vyžaduje doklad o ukončení povinnej školskej dochádzky) – poistenci ich môžu získať v príslušnej škole. Ak škola zanikla, musia sa obrátiť na archív, prípadne registratúru, potvrdenie o evidencii na úrade práce do 31. decembra 2000 – tie žiadateľ o dôchodok získa na príslušnom úrade práce, doklad o vymeriavacích základoch (hrubých zárobkoch) – zamestnávateľa, resp. jeho nástupnícku organizáciu treba požiadať o vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia (fotokópie mzdových listov vyhotoví archív, prípadne registratúra), základná vojenská služba sa preukazuje vojenskou knižkou alebo možno požiadať Vojenský archív v Trnave o vystavenie potvrdenia o trvaní základnej vojenskej služby.

Ako sa mi zvýši penzia, ak popri jej poberaní budem pracovať?

Ak dôchodca popri poberaní starobného dôchodku pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez toho, aby o to musel požiadať. Písomné rozhodnutie o novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa vydá do 31. marca kalendárneho roka a následne ho doručí pracujúcemu dôchodcovi spolu s doplatkom na dôchodku za obdobie od 1. januára.

Môžem o zvýšenie starobného dôchodku požiadať hneď, ako prestanem pracovať?

Ak pracujúci dôchodca prestane pracovať a dôchodkové poistenie mu zanikne počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku tohto poistenia môže neformálnou žiadosťou (listom) požiadať o zvýšenie starobného dôchodku. V takomto prípade netreba čakať na iniciatívu Sociálnej poisťovne voči pracujúcim dôchodcom. Neformálna žiadosť musí obsahovať údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), predmet žiadosti, teda o čo dôchodca žiada (o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára kalendárneho roka do dňa zániku poistenia) a tiež odkedy to žiada (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia). Podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne. Takto možno o zvýšenie starobného dôchodku požiadať v kalendárnom roku len raz.

Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať dôchodok, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo a adresu). Z listu musí jednoznačne vyplývať, že poistenec berie žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môže do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

Môžem o dôchodok požiadať spätne?

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od podania žiadosti o dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad, ak dôchodkový vek dovŕšil v roku 2012 a o dôchodok požiada v roku 2019 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2016 (čiže najviac tri roky spätne).

Je možný súbeh dôchodku a péenky?

Dôchodca, ktorý popri poberaní dôchodku pracuje buď v riadnom pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, môže v prípade choroby požiadať Sociálnu poisťovňu aj o dávku nemocenské, potvrdenú ošetrujúcim lekárom. Dôležité však je, aby mal dôchodok priznaný ešte pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. V tom prípade môže poberať súbežne dve dávky – dôchodkovú aj nemocenskú. Ak mu však Sociálna poisťovňa dôchodok (starobný alebo invalidný) prizná až v čase, keď už mu práceneschopnosť trvá, k súbehu výplaty nemocenskej dávky a dôchodkovej dávky dôjsť nemôže – Sociálna poisťovňa mu v takom prípade začne dôchodok vyplácať až po ukončení poberania nemocenskej dávky. Pri práci na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti) žiadny pracujúci dôchodca poistné na nemocenské poistenie od 1. 7. 2018 neplatí, preto mu pri práci na dohodu ani nemôže vzniknúť nárok na dávku nemocenské.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Kedy dostanete penzijné minimum

Ak ste budúci starobný dôchodca s nízkym príjmom, po odpracovaní minimálne tridsiatich rokov a splnení ďalších podmienok môžete dostať štátom garantovaný minimálny dôchodok. Sumy minimálnej penzie sa odvíjajú od sumy životného minima. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval. „Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti,“ povedal Višváder

Sumy minimálneho dôchodku (MD)

Odpracovné roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie (v eurách)
30 1,36 278,90
31 1,38 283,00
32 1,40 287,10
33 1,42 291,20
34 1,44 295,40
35 1,46 299,50
36 1,48 303,60
37 1,50 307,70
38 1,52 311,80
39 1,54 315,90
40 1,57 322,00
41 1,60 328,20
42 1,63 334,30
43 1,66 340,50
44 1,69 346,60
45 1,72 352,80
46 1,75 358,90
47 1,78 365,10
48 1,81 371,20
49 1,84 377,40
50 1,87 383,50
 

Príklad: Zvýšenie dôchodku na minimálny

Poistenec dosiahne dôchodkový vek tento rok. Sociálna poisťovňa mu vypočíta starobný dôchodok 264,60 eura mesačne. Keďže odpracoval 40 rokov, ktoré sú súčasne aj kvalifikovaným obdobím, patrí mu minimálny dôchodok v sume 322 eur mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 57,40 eura (322 – 264,60 = 57,40 eura) na minimálny dôchodok 322 eur mesačne.

Príklad je len informatívny.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #seniori