Otázky pre poistencov, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

21.04.2019 11:00
dôchodkyňa, dôchodok, senior Foto:
Suma minimálneho dôchodku 278,90 eura je od 1. januára 2019 najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia
debata

V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek. V zamestnaní som odpracoval 43 rokov, z toho 18 rokov v II. pracovnej kategórii. Bude mať II. pracovná kategória vplyv na výšku môjho starobného dôchodku?

Áno, zvýhodnená pracovná kategória bude mať vplyv na výšku vášho dôchodku. Keďže sa vám zachovajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do II. pracovnej kategórie, Sociálna poisťovňa vypočíta starobný dôchodok najskôr podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. januára 2004 a tiež aj podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Sumy týchto dôchodkov porovná a ten dôchodok, ktorý bude vyšší a pre vás výhodnejší, vám Sociálna poisťovňa prizná a bude aj vyplácať.

Narodila som sa 15. novembra 1958, som bezdetná. V zamestnaní som odpracovala doteraz 39 rokov. Z toho 22 rokov v zamestnaní zaradenom do II. pracovnej kategórie. Mám nárok na zníženie dôchodkového veku?

Nie. Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení mal poistenec nárok na zníženie dôchodkového veku iba vtedy, ak bol zamestnaný v potrebnom rozsahu v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie. Keďže ste boli zamestnaná v zamestnaní zaradenom do II. pracovnej kategórie, nárok na zníženie dôchodkového veku vám nevznikol. Váš dôchodkový vek je 62 rokov a 8 mesiacov a dovŕšite ho 15. júla 2021.

V zamestnaní som odpracoval 42 rokov, z toho 15 rokov v II. pracovnej kategórii. Ak požiadam o predčasný dôchodok, bude sa pri výpočte jeho sumy prihliadať na II. pracovnú kategóriu?

Na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku sa nebude prihliadať na skutočnosť, že ste vykonávali zamestnanie zaradené do II. pracovnej kategórie. A to z dôvodu, že zákon o sociálnom poistení účinný od 1. januára 2004 umožňuje určiť sumu podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 len pri starobnom dôchodku alebo invalidnom dôchodku.

Mám dôchodok vyšší ako 278,90 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Suma minimálneho dôchodku 278,90 eura je od 1. januára 2019 najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Jeho výška sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. To, či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy so sumou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Napríklad ak poberateľ dôchodku v sume 304,50 eura mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma jeho minimálneho dôchodku bude 352,80 eura mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

V zamestnaní som odpracovala 39 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 317,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, úhrnná suma jeho všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma minimálneho dôchodku a poberateľ dôchodku požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. januára 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie získané v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, alebo obdobie v kalendárnom roku, v ktorom bol dôchodok priznaný pred rokom 2004; a obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Všetky podmienky na priznanie minimálneho dôchodku sú vysvetlené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dôchodkové poistenie – Minimálny dôchodok (http://www.socpoist.sk/…hodok/60217s).

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura, za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia patrí v sume 315,90 eura. V zamestnaní ste získali 39 rokov, čo však vzhľadom na uvedené nemusí byť zároveň aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia. Ak by aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia bolo všetkých 39 rokov, váš starobný dôchodok je vyšší ako suma minimálneho dôchodku 315,90 eura. Vzhľadom na to vám nevznikol nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Valorizuje sa aj minimálny dôchodok?

Nie. Valorizácia od 1. januára sa netýka priamo výšky minimálneho dôchodku, ale vždy sa zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, z ktorého bol tento minimálny dôchodok určený. Keďže sa z dôvodu valorizácie mení výška pôvodného starobného či invalidného dôchodku, je potrebné vždy prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Vypláca sa potom automaticky ten, ktorý je pre dôchodcu výhodnejší.

Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa preto k tomuto dátumu pravidelne prehodnocuje aj trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti, teda dôchodca o to nemusí osobitne žiadať.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku a splní všetky zákonné podmienky nároku na minimálny dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #Dôchodcovia #seniori #dôchodky #minimálny dôchodok