Otázky o období dôchodkového poistenia a o priemernom osobnom mzdovom bode

Hodnotí sa doba vojenskej základnej služby na dôchodok?

23.04.2019 06:00
dôchodok, dôchodca, valorizácia, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodkový vek dovŕšim 10. júna 2019. Z akého obdobia bude vypočítaný môj priemerný osobný mzdový bod?

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú spravidla kalendárne roky od 1. januára 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Vo vašom prípade sa teda POMB vypočíta z obdobia od 1. januára 1984 do 31. decembra 2018.

Dôchodkový vek som dovŕšil 21. decembra 2018. Myslel som, že ak budem pracovať do konca roka a o dôchodok požiadam až od 1. januára 2019, do rozhodujúceho obdobia bude zahrnutý aj rok 2018. V rozhodnutí o priznaní dôchodku je však ako posledný rok rozhodujúceho obdobia uvedený rok 2017. Prečo, keď rok 2018 som odpracoval celý?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body.

Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok ste splnili 21. decembra 2018, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú roky 1984 až 2017, a to aj vtedy, ak ste boli zárobkovo činný do konca roku 2018.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku, t. j. za obdobie od 21. decembra 2018 do 31. decembra 2018, vám bola určená suma dôchodku z vymeriavacieho základu dosiahnutého v období po vzniku nároku na starobný dôchodok. Vypočítaná suma za uvedené obdobie sa pripočítala k sume starobného dôchodku určenej do vzniku nároku na starobný dôchodok.

V rozhodujúcom období som bol deväť rokov dobrovoľne nezamestnaný a neplatil som si ani dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ako sa v tomto prípade zisťuje hodnota priemerného osobného mzdového bodu (POMB)?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Ak v rozhodujúcom období na zistenie POMB nie je aspoň 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. január 1984 postupne tak, aby v ňom bolo 22 rokov, za ktoré možno určiť POMB. Ak ani po tomto predĺžení poistenec nemá 22 kalendárnych rokov, POMB sa zisťuje z tohto nižšieho počtu rokov. Pretože za obdobie 9 rokov dobrovoľnej nezamestnanosti nie je možné určiť osobné mzdové body, POMB sa určí z ostatných rokov rozhodujúceho obdobia.

V roku 1995 som bol celý rok vedený v evidencii nezamestnaných. Ako bude tento rok hodnotený pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB)?

Za obdobie evidencie v nezamestnanosti pred 1. januárom 2001, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3. Pretože z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3, obdobie od 1. januára 1995 do 31. decembra 1995, keď ste boli celý rok vedený v evidencii nezamestnaných, bude z rozhodujúceho obdobia vylúčené, a teda tento rok nebude použitý na výpočet POMB. Je to pre vás výhodnejšie, lebo sa vám tak nezníži POMB za celé obdobie dôchodkového poistenia, čo by malo negatívny vplyv na samotný výpočet sumy vášho dôchodku.

Budú sa mi pre výpočet sumy starobného dôchodku hodnotiť aj vyplatené dávky v nezamestnanosti?

Na výpočet sumy starobného dôchodku sa nehodnotí suma vyplatenej dávky v nezamestnanosti ako vymeriavací základ. Hodnotí sa iba obdobie (ako náhradná doba do odpracovaných rokov), počas ktorého bol občan evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, a to takto: obdobie evidencie do 31. decembra 2000 sa hodnotí v plnom rozsahu, v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa hodnotí iba doba evidencie, počas ktorej bola občanovi vyplácaná dávka v nezamestnanosti (za tieto obdobia patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok, alebo pomerná časť z hodnoty 0,3, ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka).

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ak však poistenec bol od 1. januára 2004 dobrovoľne dôchodkovo poistený (prihlásil sa a dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie, resp. si za toto obdobie môže aj v čase odchodu do dôchodku dodatočne, teda aj spätne, doplatiť poistné na dôchodkové poistenie), tak sa mu toto obdobie po 31. decembri 2003 bude hodnotiť z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

V týchto prípadoch je rozhodujúca suma vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenia alebo dodatočne bude zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Pre hodnotenie doby štúdia pred 1. januárom 2004 pre dôchodok musím predložiť aj maturitné vysvedčenie, keď mám ukončené vysokoškolské vzdelanie?

Áno. Doba štúdia získaná pred 1. januárom 2004 je obdobím dôchodkového poistenia, a teda hodnotí sa pre výpočet sumy dôchodku. Sociálna poisťovňa spravidla podklady o dobe štúdia vo svojej evidencii nemá, a preto žiadateľ o dôchodok musí doklady o dobe štúdia predložiť pri spísaní žiadosti o dôchodok. Každé obdobie dôchodkového poistenia musí byť doložené hodnoverným dokladom, a preto aj poistenec, ktorý má ukončené vysokoškolské štúdium, musí predložiť nielen diplom, ale aj maturitné vysvedčenie.

Predložiť je potrebné originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Za dobu učňovského štúdia sa predkladá učňovský list. Za dobu stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenie a za dobu vysokoškolského štúdia – diplom. Ak poistenec tieto doklady nemá, môže predložiť potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo.

Bude sa mi pre výpočet invalidného dôchodku hodnotiť doba štúdia od 2. 9. 2005 do 31. 8. 2009?

Doba štúdia získaná po 31. 12. 2003 nie je obdobím dôchodkového poistenia, a teda sa nehodnotí pre výpočet sumy dôchodku. Za takéto obdobie štúdia si poistenec môže platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie za splnenia zákonných podmienok alebo poistné na dôchodkové poistenie môže zaplatiť aj dodatočne. Zaplatiť dodatočne poistné na dôchodkové poistenie je možné kedykoľvek, teda napríklad aj pri podaní žiadosti o dôchodok, ale najskôr za obdobie štúdia získané po dovŕšení 16 rokov veku. Ak si teda poistenec platil dobrovoľné dôchodkové poistenie počas doby štúdia alebo si ho doplatí dodatočne, takéto obdobie sa bude hodnotiť pre výpočet sumy dôchodku.

Bude sa mi hodnotiť doba vojenskej základnej služby v rokoch 1974 až 1976 na dôchodok?

Áno. Doba vojenskej základnej služby je obdobím dôchodkového poistenia, a preto po predložení hodnoverného dokladu je možné túto dobu zhodnotiť na výpočet sumy dôchodku. SP informáciami o dobe vojenskej základnej služby nedisponuje, a preto pri spísaní žiadosti o dôchodok je potrebné o tejto dobe predložiť buď vojenskú knižku, alebo doklad odkedy – dokedy vojenská základná služba trvala. V tejto veci odporúčame obrátiť sa na Vojenský archív – centrálna registratúra v Trnave. Pracovníčka pobočky SP po overení údajov vojenskú knižku žiadateľovi o dôchodok vráti.

Prihliada sa pri posudzovaní nároku na dôchodok aj na roky odpracované v cudzine?

Ak bol poistenec dôchodkovo poistený v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, alebo v členskom štáte Európskej únie a v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa prihliada aj na dobu poistenia v týchto štátoch, ale len v prípade, ak poistenec nezískal potrebný počet odpracovaných rokov podľa predpisov Slovenskej republiky. Suma dôchodku bude zodpovedať len dobám poistenia získaným na Slovensku. Nositeľ sociálneho zabezpečenia príslušného štátu potvrdí dobu poistenia na predpísanom formulári, ktorý zašle SP. V opačnom prípade nie je možné dobu poistenia získanú v „zmluvnej cudzine“ hodnotiť na nárok na dôchodok. Pre výpočet dôchodku z dôchodkového poistenia SR sa započíta aj doba poistenia v uvedených štátoch kratšia ako jeden rok, ak takáto krátka doba nestačí na nárok na dôchodok z dôchodkového poistenia týchto štátov, a ak ju predtým už nezhodnotil iný štát.

Vysvetlivky: SP – Sociálna poisťovňa, POMB – priemerný osobný mzdový bod

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #seniori #dôchodky