Poradňa: Nevyplatenú sumu penzie do dedičského konania prihlasovať netreba

21.05.2019 14:03
smútok, smrť, pozostalí
Ilustračné foto. Autor:

Moja matka poberala starobný dôchodok vždy 16. v mesiaci. Dňa 16. apríla 2019 jej pošta dôchodok nevyplatila, pretože bola hospitalizovaná v nemocnici. Dňa 18. apríla 2019 zomrela. Som povinná zahlásiť nevyplatenú sumu dôchodku do dedičského konania?

Nie, nie je potrebné to hlásiť do dedičského konania. Ak fyzická osoba zomrela, nárok na nevyplatený dôchodok prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Nároky prechádzajúce na tieto fyzické osoby nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú vtedy, ak niet týchto fyzických osôb.

Za predpokladu, že manžel zomretej už tiež nežije, je za účelom vyplatenia sumy dôchodku za mesiac marec 2019 po zomretej potrebné v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne predložiť z vašej strany čestné vyhlásenie o tom, že ste si vedomá, že nárok na splatnú sumu dôchodku je spoločným nárokom všetkých detí zomretej matky, resp. že ste jediným dieťaťom vašej matky a ste si vedomá právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov. Váš podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený.

Ak ide o spoločný nárok viacerých oprávnených osôb (detí), splatná suma dávky prechádza na oprávnené osoby ako celok a vyplatí sa preto v jednej sume a len jednej z oprávnených osôb.

Nevyplatený dôchodok po zomretej pošta vráti Sociálnej poisťovni a tá vám ho na základe uvedeného čestného vyhlásenia následne vyplatí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #úmrtie #dedičské konanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku