Kedy mám nárok na starobný dôchodok?

Ako môžem prispieť k urýchleniu vybavenia dôchodku? Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky.

01.06.2019 06:00
dôchodkyňa, pes Foto:
Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa netýka žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961.
debata (1)

1. Musím dovŕšiť dôchodkový vek.

 • pre ročník narodenia 1957 je to 62 rokov a 6 mesiacov

Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960

Od 1. januára 2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a kalendárnych mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu. Dôchodkový vek poistencov narodených v tom istom kalendárnom roku je rovnaký.

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa týka: poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960

rok narodenia dôchodkový vek jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024
                           
Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Príklady

Poistenec narodený: 31. augusta 1957

Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov

Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 29. február 2020

Poistenec narodený: 20. mája 1958

Dôchodkový vek: 62 rokov a 8 mesiacov

Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 20. január 2021

POZOR! Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa netýka žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961 → znížený dôchodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí, poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek → odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo do I./II. kategórii funkcií, poistencov narodených do 31. decembra 1956

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachováva znížený dôchodkový vek

Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 až 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

2. Musím mať odpracovaných aspoň 15 rokov (mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia).

Ako mám začať s vybavovaním?

 • Skontrolujem si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla od roku 1984).
 • Vypýtajte si výpis z Individuálneho účtu poistenca: písomne, listom alebo mailom na adrese podatelna@socpoist.sk; telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123; informujte sa o obdobiach vášho dôchodkového poistenia osobne v pobočke, elektronicky www.socpoist.sk → e-Služby → Individuálny účet poistenca.

Ako mám požiadať o dôchodok?

O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať:

 • pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu
 • ak poistenec zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu
 • treba si dopredu dohodnúť termín spísania žiadosti. Najjednoduchší spôsob je objednať si termín cez Rezervačný systém na webovej stránke SP
 • informovať sa o dôchodku a spísaní žiadosti je vhodné približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku

Aký je postup pri spisovaní žiadosti?

 • V dohodnutý deň a hodinu príde poistenec do príslušnej pobočky a predloží požadované doklady.
 • Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení poistenca spisuje cez elektronické tlačivo zamestnankyňa pobočky Sociálnej poisťovne.
 • Poistenec svojím podpisom potvrdí správnosť všetkých údajov v žiadosti.
 • Môže požiadať o potvrdenie spísania žiadosti o dôchodok – väčšinou pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného.

Ako môžem prispieť k urýchleniu vybavenia dôchodku?

 • Vopred sa pripravím a doplním doklady o chýbajúcich dobách zamestnania.
 • Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky.
 • Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku.
 • Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní, v zložitých prípadoch sa môže predĺžiť o najviac 60 dní, o čom Sociálna poisťovňa poistenca písomne informuje.
 • Ak má poistenec všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti o dôchodok podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispeje ku skráteniu konania o priznaní dôchodku.

Čo robiť, ak mi chýbajú niektoré doklady?

Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky – tam si ich môže poistenec vyžiadať.

 • Ak niektoré doklady chýbajú a nie je v silách poistenca ich preukázať, zabezpečí ich až v samotnom konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #starobný dôchodok