Otázky a odpovede: O dôchodku a jeho vyplácaní

, 03.06.2019 06:00
dôchodca, senior
Dôchodky sa na Slovensku vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Autor:

Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Komu sa dôchodok môže vyplácať? Môže to byť iná osoba ako tá, ktorej bol priznaný?

Príjemcom dôchodku, teda osobou, ktorej možno dôchodok vyplácať, je: poberateľ dôchodku, zákonný zástupca poberateľa dôchodku, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu, osobitný príjemca.

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?

Dôchodky sa na Slovensku vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára príslušného roka, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára príslušného roka.

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať: na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania.

Sme manželia a máme založený jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi/manželke, ktorý využívame spoločne. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela/manželky?

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel/manželka.

Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. To napríklad znamená, že ak žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku bude doručená Sociálnej poisťovni 10. januára príslušného roka a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, novým spôsobom budete mať dôchodok vyplatený najneskôr 20. apríla toho istého roka. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov.

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí. Po zariadení zmeny spôsobu výplaty sa prípadný doplatok poukazuje formou poštového poukazu. Prvú splátku dôchodku, poukázanú v riadnom výplatnom termíne, je však už potrebné prevziať a prevzatie potvrdiť podpisom na príslušnej pošte alebo u doručovateľa.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia #vyplácanie penzie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku