Kedy sa dôchodok vypláca preddavkovo. Čo to znamená?

30.05.2019 12:41
peniaze, dôchodok, penzia, seniori
Ilustračné foto. Autor:

Ak si poistenec v Sociálnej poisťovni uplatňuje nárok na niektorú z dôchodkových dávok, cesta k jej priznaniu a výplate sa začína podaním písomnej žiadosti.

Je dôležité, aby žiadateľ predložil všetky potrebné doklady a dodržal stanovený postup. Sociálna poisťovňa má podľa zákona na rozhodnutie o žiadosti 60 dní, pričom v zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Túto skutočnosť však musí dôchodcovi písomne oznámiť.

Za určitých podmienok Sociálna poisťovňa dôchodok prizná aj preddavkovo. Takáto situácia nastane spravidla vtedy, ak žiadateľ splní podmienky nároku na daný dôchodok, avšak ešte pred vydaním rozhodnutia o jeho priznaní nie sú podložené niektoré skutočnosti, ktoré majú vplyv na určenie jeho úplnej výšky. Preddavok na dôchodok sa vypláca v takej výške, pre ktorú boli dodané všetky podklady a bolo preukázané, že na ňu má poistenec nárok.

Po skompletizovaní všetkých podkladov a stanovení konečnej sumy dôchodku Sociálna poisťovňa poberateľovi zašle písomné rozhodnutie o definitívnom priznaní dôchodku a doplatí rozdiel medzi preddavkom a skutočnou výškou dôchodku spätne odo dňa priznania nároku na túto dávku. Poberateľ dôchodku o toto doplatenie nemusí žiadať, Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #výplata dôchodku #poistenec #výplata dávky #panzia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku