Invalidný dôchodok: Pri dlhodobých zdravotných problémoch

Nárok naň má poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky: je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozhoduje posudkový lekár), získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku), ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

18.06.2019 11:00
invalid, invalidný, postihnutý, vozíček, vozíčkar Foto:
Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.
debata

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom.

Príklad výpočtu: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eura mesačne. K tejto sume sa ešte pripočíta valorizácia o 2,6 %, teda 13,10 eura. Jeho invalidný dôchodok tak bude 516,50 eura.

pýtate sa

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať, ktorá vplýva na výšku invalidného dôchodku?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %. Najzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu. Posudkový lekár mu preto určil v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %. Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy – vysoký krvný tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kĺbu, ale ani jedno ochorenie samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol mieru poklesu schopnosti pracovať zvýšiť maximálne o ďalších 10 % (spolu za ďalšie tri diagnózy), takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť spolu 55 %.

Poberám invalidný dôchodok, ale nezdržiavam sa v mieste bydliska. Môže mi Sociálna poisťovňa zastaviť výplatu penzie?

Poberateľom invalidného dôchodku, ktorí sa nezdržiavajú v mieste bydliska a Sociálnej poisťovni neoznámili korešpondenčnú adresu, na ktorej si preberajú písomnosti, sa často stáva, že im Sociálna poisťovňa výplatu invalidného dôchodku zastaví. Problém býva v tom, že invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom a ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu, a tým aj zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár po určitom čase nariadi kontrolnú lekársku prehliadku. Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania zašle posudkový lekár poberateľovi dôchodku predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku. Aby toto predvolanie našlo svojho adresáta, Sociálnej poisťovni treba oznámiť, že sa poberateľ invalidného dôchodku nezdržiava v mieste trvalého bydliska, ktoré pôvodne oznámil ako svoju adresu. Ak sa poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nedostaví v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne túto skutočnosť zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku. Výplatu invalidného dôchodku je možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

Som invalidný dôchodca. Môžem poberať nemocenské? Ak áno, za akých podmienok?

Pracujúci invalidný dôchodca môže poberať nemocenskú dávku nemocenské. Dôležité však je, kedy mu vznikla jeho dočasná pracovná neschopnosť – či pred, alebo po priznaní invalidného dôchodku. Ak jeho dočasná pracovná neschopnosť vznikla po priznaní invalidného dôchodku a on sám spĺňa všetky podmienky nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať aj dôchodok, aj nemocenské. V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním invalidného dôchodku, tak počas obdobia, keď sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, takýto invalidný dôchodca nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku. Invalidný dôchodok sa začne vyplácať až po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri odpovedi na otázku, kedy môže alebo nemôže invalidný dôchodca poberať nemocenskú dávku, rozhoduje skutočnosť, či je nemocensky poistený. Ak po priznaní invalidného dôchodku nemocensky poistený je, nárok na nemocenské mu vzniká. V marci 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 101 454 pracujúcich invalidných dôchodcov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

VIDEO: Kedy sa začať pripravovať na odchod do dôchodku a čo všetko si nachystať? Čo ak vám niektoré doklady chýbajú? Uznajú vám odpracované roky, o ktorých nemáte žiadne papiere? Na to všetko sme sa opýtali riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Petra Višvádera (nakrútené február 2019).

Video

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #invalidný dôchodok #invalidita #dôchodkové dávky