Ako môžete zmeniť dôchodkový fond

, 31.07.2019 06:00
up-shutterstock 238159234
Ilustračné foto. Autor:

Každý sporiteľ môže v rámci svojej dôchodkovej spoločnosti zmeniť kedykoľvek fond, v ktorom si sporí na dôchodok. Takáto zmena je bezplatná, dokonca si možno svoje úspory rozdeliť aj medzi dva dôchodkové fondy.

  • Jednotlivé dôchodkové spoločnosti umožňujú meniť fond vo svojich pobočkách, prostredníctvom listu, ale aj cez internet či špeciálnu aplikáciu, ak ju poskytujú. V prípade, že chce niekto zmeniť fond cez internet, je potrebné, aby si najprv zriadil elektronický prístup k svojmu účtu. Vďaka nemu si môže každý deň pozrieť aj aktuálny stav svojho účtu, či to, kedy mu naň boli pripísané príspevky.
  • V deň prestupu z jedného fondu do druhého sa za aktuálnu hodnotu účtu v pôvodnom fonde nakúpia dôchodkové jednotky v novozvolenom fonde. To znamená, že hodnota účtu je na začiatku rovnaká. Až následne sa vyvíja rôzne podľa toho, ako sa vyvíja hodnota dôchodkovej jednotky.
  • Kto sa rozhodne rozdeliť svoje úspory medzi dva dôchodkové fondy (musia byť od tej istej spoločnosti), musí dodržať pravidlo, že jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Vzájomný pomer úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a v niektorom z iných dôchodkových fondov je pre osoby mladšie ako 52 rokov ľubovoľný. Pre osoby staršie ako 52 rokov platia určité obmedzenia pre objem dôchodkových úspor umiestnených v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom s rastúcim vekom sú dôchodkové úspory zo zákona presúvané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu tak, aby ich objem v tomto fonde v prípade 52-ročného sporiteľa bol 10 %, v prípade 53-ročného sporiteľa 20 % atď. až do výšky 100 % v prípade 61-ročného sporiteľa).

Ako môžete zmeniť dôchodkovú spoločnosť

  • Kto chce zmeniť dôchodkovú spoločnosť, v ktorej si sporí na dôchodok, potrebuje na to akceptačný list, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa. O vystavenie akceptačného listu možno požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a na niektorých vysunutých pracoviskách.
  • Vydanie akceptačného listu je zadarmo, ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a ak odo dňa posledného prestupu do dôchodkovej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, uplynul aspoň jeden rok. Ak chce niekto prestúpiť skôr, zaplatí za vydanie akceptačného listu 16 eur.
  • Po prijatí akceptačného listu odovzdá sporiteľ akceptačný list zástupcovi novej dôchodkovej spoločnosti, s ktorým podpíše novú zmluvu (prestupovú). Pôvodnej (starej) dôchodkovej spoločnosti nemusí sporiteľ už nič oznamovať. Ku dňu prestupu sa všetky nasporené prostriedky presunú do novej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Aké poplatky si účtujú dôchodkové spoločnosti

Každá dôchodková správcovská spoločnosť má zo zákona právo účtovať si tri druhy odplát.

Za správu dôchodkového fondu

Poplatok za správu úspor predstavuje maximálne 0,3 % majetku v dôchodkovom fonde ročne.

Za vedenie osobného dôchodkového účtu

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy prijatých príspevkov.

Za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

Odplata za zhodnotenie majetku predstavuje 10 percent z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu v príslušnom období a je definovaná konkrétnym vzorcom v zákone. Ten zároveň zabezpečuje, aby si DSS nemohla účtovať túto odplatu aj pri poklesoch a opätovnom stúpaní hodnoty dôchodkovej jednotky do úrovne už predtým dosiahnutého maxima.

Zdroj: ADSS

#DSS #dôchodkový fond
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku