Aký je postup pri vybavovaní penzie

Kde sa podáva žiadosť a čo potrebujete na jej spísanie?

, 16.09.2019 06:00
žiadosť, penzia, dôchodok, penzsti, seniori, Foto:
Žiadosť, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi, si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov.
debata

Kde sa podáva žiadosť?

O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať: pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ak poistenec zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Na spísanie žiadosti o dôchodok sa objednajte

Spísanie žiadosti o dôchodok si vyžaduje asistenciu zamestnanca Sociálnej poisťovne a trvá najmenej pol hodiny. Pre poistenca i z hľadiska pracovného náporu v Sociálnej poisťovni je optimálne vopred sa telefonicky objednať priamo v príslušnej pobočke. Kontakty na jednotlivé pobočky sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Pobočky Sociálnej poisťovne Kontakty a adresy.

Ako žiadať o dôchodok, ak ste pracovali v zahraničí

Žiadateľ o dôchodok, ktorý žije na Slovensku a v minulosti pracoval: v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, môže jednou žiadosťou požiadať o dôchodok zo Slovenska a zároveň aj z uvedených krajín. Sociálna poisťovňa rozhodne o dôchodku z dôchodkového systému Slovenskej republiky a súčasne v mene žiadateľa uplatní nárok na dôchodok/dôchodky z uvedenej krajiny/z uvedených krajín.

Čo robiť, keď vám chýbajú nejaké doklady

Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky – tam si ich môžete vyžiadať. Ak niektoré doklady chýbajú a nie je vo vašich silách ich preukázať, zabezpečí ich až v samotnom v konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. Máte však možnosť preukázať obdobie poistenia dvoma svedkami. O postupe Sociálnej poisťovne pri zisťovaní chýbajúcich dokladov je žiadateľ o dôchodok priebežne písomne informovaný.

Vybavenie penzie urýchlite, ak máte v poriadku doklady

Na spísanie žiadosti o dôchodok potrebujete:

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Pre posúdenie nároku na minimálny dôchodok okrem uvedených dokladov je potrebné aj:

 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebný v prípade, že žiadateľ bude naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok.
 • Žiadosť, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi, si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla predĺži čas vybavovania dôchodku.

Čo ešte môže od vás Sociálna poisťovňa žiadať?

 • Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ dôchodkový vek dosiahol, treba predložiť vtedy, ak dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003. (Aby mohol zamestnávateľ pobočke Sociálnej poisťovne včas predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe, zamestnanec v tejto situácii oznamuje zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.)
 • Potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca, potrebuje k žiadosti o starobný dôchodok poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
 • Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým žiadateľ preukazuje, či získanou dobou výkonu služby spĺňa alebo nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok treba v prípade, ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profesionálnu službu, alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
 • Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v hmotnej núdzi, o vyplatenej sume dávok a príspevku k dávke v hmotnej núdzi treba k žiadosti o dôchodok v prípade, ak žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa mu vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
 • Príslušné uznesenie (nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy potrebuje občan k žiadosti o dôchodok v prípade, ak mu boli nariadené zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #žiadosť o penziu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy