Od januára porastie väčšina penzií o percentá

Seniorov čaká od januára opäť valorizácia penzií. Dôchodky sa zvýšia buď o dôchodcovskú infláciu, teda 2,9 % mesačnej sumy penzie, alebo o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie.

07.10.2019 06:00
zvyšovanie, plat, dôchodok, percentá Foto:
Nekrátený starobný dôchodok sa zvýši buď o 2,9 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu deväť eur.
debata (7)

Minimálne deväť eur. Minimálne o túto sumu porastú starobné penzie od januára v prípade, že nie sú krátené z dôvodu súbehu. Väčšine penzistov sa však budú dôchodky valorizovať o percentá. „V januári 2020 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Nakoľko penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou,“ vysvetlila Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2019 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predstavoval 2,9 %. Z toho vyplýva, že napríklad nekrátený starobný dôchodok sa zvýši buď o 2,9 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu deväť eur.

Ministerstvo práce predpokladá, že v roku 2020 bude až približne 88 % dôchodkových dávok, teda asi 1,53 milióna dôchodkov z viac ako 1,74 milióna vyplácaných penzií, valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu, a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou.

Ak teda penzista poberá starobný dôchodok v nižšej sume ako 310 eur, dostane garantovanú sumu zvýšenia deväť eur. Ak však dôchodca dostáva penziu napríklad v sume 450 eur, jeho penzia sa bude valorizovať o tzv. dôchodcovskú infláciu, pretože je preňho výhodnejšia. Suma jeho penzie sa totiž zvýši nie o deväť, ale o 13 eur.

„Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice,“ vysvetlila Petrová.

O zvýšení dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa, ktorá uvedie v rozhodnutí o zvýšení dôchodku obe sumy zvýšenia a dôchodcovi sa prizná vyššia z uvedených súm. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku zasiela tak, aby boli doručené ku dňu splatnosti dôchodku v mesiaci január príslušného kalendárneho roka. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoj dôchodok napríklad 20. deň v kalendárnom mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 20. januárom 2020.

Rezort práce odhaduje výdavky na valorizáciu dôchodkových dávok v roku 2020 približne na 218,7 milióna eura.

Kedy dostanete zvýšený dôchodok?

 • 1. januára 2020, ak bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2020 a vypláca sa k tomuto dňu

  Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 75 %, sa k 1. 1. 2020 vypláca v sume 268,50 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 7,60 eura. Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2020 zvýši na sumu 276,10 eura mesačne.

 • deň priznania penzie v roku 2020, ak je priznaná v roku 2020

  Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti pracovať 65 %) bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2020 v sume 310,00 eura mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 8,99 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 318,99 eura mesačne.

 • deň opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku v roku 2020, ak sa dôchodok nevypláca 1. januára 2020

  Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 142 eur dňa 10. 12. 2019, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2020. Od 1. 9. 2020 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 142 eur, ku ktorej bude patriť zvýšenie o 4,11 eura. Od 1. 9. 2020 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok v sume 146,11 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Ktoré penzie zvýšené nebudú:

 • pozostalostné dôchodky
 • vdovský, vdovecký, sirotský,
 • vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo z invalidného dôchodku, ktorý v roku 2020 už bol zvýšený.

O zvýšenie nemusíte žiadať

 • o zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky,
 • rozhodnutia o zvýšení penzistom zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2020,
 • zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2020,
 • súčasne bude vyplatený aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2020.

Podľa čoho sa zvyšujú dôchodky

Čo je dôchodcovská inflácia?

Takzvaná dôchodcovská inflácia znamená percento medziročného rastu cien za domácnosti dôchodcov podľa ich nákupného správania. Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vždy za obdobie prvého polroka daného kalendárneho roka. Následne sa penzia zvýši o dané percento z celkovej výšky dôchodku. Tento rok bola inflácia za domácnosti dôchodcov v prvom polroku na úrovni 2,9 %, čo znamená, že penzia sa zvýši o čiastku predstavujúcu 2,9 % z úplnej sumy dôchodku.

Čo znamená zvýšenie penzie o pevnú sumu?

Pokiaľ ide o zvýšenie sumy dôchodku pevnou sumou, znamená to 2 % z priemernej mesačnej sumy dôchodkov, ktorú určuje Sociálna poisťovňa. Tento spôsob sa uplatňuje v prípade, že navýšenie dôchodku podľa dôchodcovskej inflácie je nižšie ako na základe pevnej sumy. V tomto prípade je penzia navýšená práve o pevnú sumu. Pevná suma vypočítaná pre rok 2020 je pre nekrátené starobné dôchodky 9,00 eur. Pri krátených dôchodkoch z dôvodu poberania viacerých dôchodkov je suma pre starobný dôchodok 2,70 eura.

Príklad: Starobný dôchodok penzistu je 348 eur

Dôchodcovská inflácia – 2,9 % – zvýšenie o 10,10 eura (348 + 10,10) = 358,10 eura
Pevná valorizačná suma – 9 eur – zvýšenie o 9 eur (348 + 9) = 357 eur

Penzia tohto dôchodku bude zvýšená o tzv. dôchodcovskú infláciu, pretože je pre penzistu výhodnejšia.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #valorizácia