Vianočný dôchodok: Kto má nárok, kedy ho vyplatia a čo, ak máte viac penzií

Nárok na vianočný dôchodok má poberateľ dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného, pozostalostného, sociálneho dôchodku, ak splní nasledovné podmienky...

08.10.2019 06:00
senior, peniaze, rok 2019, dôchodok, dôchodca Foto:
Maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur.
debata (8)
 1. má nárok na výplatu dôchodku za december 2019,
 2. má bydlisko na Slovensku,
 3. suma jeho dôchodku/dôchodkov za december 2019 je najviac 658,50 eura.

Vypláca ho: Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad. Ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca penziu, ku ktorej vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku ktorým patrí vianočný príspevok, vypláca Sociálna poisťovňa a jeden zo spomínaných úradov, príspevok vyplatí ten, kto vypláca dôchodok vo vyššej sume.

Príklad 1:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný dôchodok v sume 235 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sirotský výsluhový dôchodok v sume 232,90 eura.
Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože tento patrí k invalidnému a nie k sirotskému výsluhovému dôchodku, avšak Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu sirotského výsluhového dôchodku vo výplatnom termíne za mesiac december 2019.

Príklad 2:

V decembri vyplatí Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 64,90 eura a vdovecký dôchodok v sume 89,40 eura, zároveň Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 349,90 eura.
Vianočný príspevok vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma decembrového dôchodku je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2019.

Príklad 3:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí vdovecký dôchodok v sume 275,70 eura a ministerstvo vnútra výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 475,70 eura.
Vianočný príspevok v tomto prípade dôchodcovi nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 751,40 eura (275,70 + 475,70 eura) presiahol sumu 658,50 eura.

Čo bude v decembri inak

 • zmení sa výpočet vianočného príspevku, a teda aj samotný príspevok na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne vrátane jednorazového zvýšenia = je už priamo zakomponované vo vzorci na výpočet
 • maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur
 • nárok na maximálnu sumu budú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma penzie alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum zvýšilo na 210,20 eura)
 • so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať
 • dostanú ho všetci penzisti, ktorých suma penzie alebo úhrn súm všetkých dôchodkov neprekračuje 65 % priemernej mzdy v hospodárstve (vlani bola priemerná mzda 1 013 eur). Doteraz bola maximálna suma, pri ktorej ešte penzista príspevok dostal 60 % priemernej mzdy v hospodárstve

Počet dôchodcov

 • počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa odhaduje na úrovni cca 1,30 milióna
 • v porovnaní s minulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku o približne 72-tisíc dôchodcov – v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura
 • navýšenie je teda z dôvodu rastu hranice zo 60 na 65 % priemernej mzdy, čiže zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura (o asi 52-tisíc poberateľov + nárast z dôvodu medziročného rastu priemernej mzdy – o približne 20-tisíc poberateľov)

Výdavky

 • odhadujú sa na úrovni približne 154,3 milióna eur

Odkedy sa začnú vyplácať vyššie vianočné príspevky?

 • vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať
 • cieľom vianočného príspevku je pomôcť väčšine dôchodcov počas vianočných sviatkov, pretože ekonomike sa darí a aj oni majú zvýšené výdavky práve v tomto období. Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok.
Zdroj: ministerstvo práce

Poberáte viac penzií? Ich sumy sa sčítajú

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje pre určenie jeho výšky. Jeden dôchodca dostane iba jeden vianočný príspevok.

Príklad 1

Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 370 eur zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 124 eur.
Suma dôchodkov sa sčíta a keďže penzista dostáva spolu 494 eur, mal by mať nárok na príspevok vo výške 72,30 eura.

Príklad 2

Penzista má dôchodok v sume 495,10 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 112,40 eura.
Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta. Vianočný príspevok dostane v sume 31,42, keďže súčet jeho penzií je 607,50 eura.

Príklad 3

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 196,50 eura a vdovský dôchodok v sume 395,80 eura.
Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 592,30 eura. Jej vianočný príspevok by mal byť vyplatený v sume 36,92 eura.

Príklad 4

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 305,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 197,40 eura.
Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 502,80 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 69,12 eura.

Príklad 5

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 253,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 259,60 eura.
Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 513,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť vianočný príspevok v sume 65,42 eura.

Príklad 6

Invalidný dôchodca dostáva penziu 460,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 215,50 eura mesačne.
Spolu tak dostáva 676,00 eur. Sociálna poisťovňa mu vianočný príspevok nevyplatí, pretože súhrn jeho penzií je vyšší ako maximálna suma dôchodku, pri ktorej je ešte nárok na vianočný príspevok, teda vyššia ako 658,50 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku... Foto: SHUTTERSTOCK
senior, dôchodok, dôchodca Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku budú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma penzie alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum zvýšilo na 210,20 eura)

Mali by ste vedieť, že…

Vianočné príspevky exekúciám nepodliehajú

Vianočný príspevok je štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku. Keďže nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, nie je možné ho exekučne krátiť. V istých prípadoch sa stáva, že dôchodca potrebuje potvrdenie o vianočnom príspevku k dôchodku pre exekútora. Vtedy stačí, ak požiada Sociálnu poisťovňu o takýto doklad a tá mu ho vystaví v každej pobočke či v Informačno-poradenskom centre v Bratislave na Ul. 29. augusta č. 8.

Vianočný príspevok dostane len penzista s bydliskom na Slovensku

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa iba tým poberateľom dôchodkov, ktorí spĺňajú podmienky na jeho vyplatenie stanovené zákonom o poskytovaní vianočného príspevku. Jednou z podmienok je, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území Slovenska. Miesto bydliska pritom nemusí byť totožné s miestom, kde má poberateľ dôchodku hlásený trvalý pobyt. Bydliskom sa rozumie miesto, kde poberateľ dôchodku býva s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo, najmä miesto, kde má svoj byt, rodinu, poprípade kde pracuje, ak tam reálne býva. Ide o miesto faktického žitia.

Napriek tomu, že miesto bydliska a miesto trvalého pobytu bývajú zvyčajne totožné, tieto dva pojmy nie je možné zamieňať. Posúdenie a určenie miesta bydliska je v každom prípade viazané na individuálnu situáciu dotknutého poberateľa dôchodku a je potrebné postupovať individuálne. Ak má Sociálna poisťovňa za preukázané, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území iného štátu, a zároveň má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vianočný príspevok nevyplatí, pretože poberateľ dôchodku nespĺňa podmienky určené zákonom.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok