Dôchodky a dávky: Kto a na aký druh má nárok

Najznámejším dôchodkom je starobný. Okrem neho však existuje aj predčasný, minimálny dôchodok, doplatky na lieky a pre ľudí s nízkym príjmom sú tu dávky v hmotnej núdzi.

10.11.2019 06:00
seniori, dôchodok, penzia, penzisti, partneri,... Foto:
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima, je teda nižší ako 210,20 eura.
debata (1)

Starobný dôchodok

Na to, aby ste ho dostali, musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov a dosiahnuť dôchodkový vek. Ten je stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov.

Zmena od januára 2020: Zruší každoročné vypočítavanie dôchodkového veku podľa strednej dĺžky života zistenej Štatistickým úradom SR. Nahradí ju jedna tabuľka, ktorá bude spoločná pre ženy aj mužov. Tabuľka zohľadňuje aj počet vychovaných detí.

Príklad: Žena, ktorá sa narodila v roku 1959 a vychovala 2 deti. Kedy pôjde do penzie? Dôchodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1959 je 62 rokov a 5 mesiacov.

Predčasný dôchodok

Dostať ho môže ten, kto odpracoval najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a výška jeho predčasnej penzie ku dňu, od ktorého o ňu požiadal, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda vyššia ako 252,30 eura (táto suma platí do 30. júna 2020). Suma predčasnej penzie sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku

Minimálny dôchodok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura, maximálna suma stanovená nie je.

Zmena od januára 2020: Keďže sumy minimálneho dôchodku sa odvíjajú od súm životného minima, od januára budú vyššie. Od júla totiž vzrástlo životné minimum z 205,07 na 210,20 eura. Po novom dostanú ľudia za 30 odpracovaných rokov namiesto 278,90 sumu 285,90 eura, za 40 rokov sa zvýši suma penzie z 322,00 na 330,10 eura.

Máte nízky príjem? Pýtajte si dávku v núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima, je teda nižší ako 210,20 eura. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Domácnosť má nárok na pomoc v núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní a poskytovaní pomoci v núdzi považuje za príjem a v akej výške, napr. pri posudzovaní sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek, alebo 25 % zo starobného a predčasného dôchodku.

Dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného a predčasného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery úrad posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v núdzi. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti.

Aké sú sumy dávky v núdzi a príspevkov k nej

Dávka v hmotnej núdzi:

61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,

107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,

Ochranný príspevok

suma: 63,07 eura mesačne

Príspevok na bývanie

suma: 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti, 89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami

Jednorazová dávka

je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti. Možno ju priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu

Zmena od januára 2020: Dávka v hmotnej núdzi jednotlivec bez detí (66,30 eura), dvojica bez detí (115,30 eura), ochranný príspevok: starobný alebo invalidný dôchodca (67,90 eura), príspevok na bývanie: jedna osoba (57,20 eura), dve a viac osôb (91,40 eura).

Doplatky za lieky majú limity

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na:

  • poistenca, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom,
  • poberateľov invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
  • poistenca, ktorý je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na:

  • poberateľov starobného dôchodku, poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, zo Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
  • poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok,
  • poistenca, ktorý je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) 12 eur, 30 eur, 10 eur alebo 0 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

Zdroj: vszp.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #dávky v hmotnej núdzi