Kedy dostanete dávku v hmotnej núdzi?

Ako sa uplatňuje nárok na ňu? Čo je pomocou v núdzi a ako sa posudzuje? Od januára 2020 dávky mierne stúpnu; o 40 centov až 5,7 eura.

20.11.2019 07:00
dôchodkyňa, peňaženka, peniaze, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ako uplatniť nárok?

Podaním písomnej žiadosti na úrade práce, pričom žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke, údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku

Ako sa posudzuje hmotná núdza

Zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, alebo sa osobne, riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

  1. nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
  2. poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
  3. hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Čo je pomocou v núdzi

  • dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou

a) 64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca

b) 123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi

c) 112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí

d) 168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi

e) 179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi

f) 226,90 eura, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 66,20 eura.

Príspevok na nezaopatrené dieťa: je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku. Jeho výška je 18,10 eura. Poskytuje sa od začiatku školského roka, v období vyučovania a prázdnin.

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Jednorazová dávka: poskytuje ju obec a je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Zdroj: upsvar

Čo sa zmení od januára 2020

Dávka v hmotnej núdzi teraz od januára 2020
– jednotlivec bez detí 64,70 eura 66,30 eura    
– jednotlivec s 1 až 4 deťmi 123,10 eura 126,20 eura    
– jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi 179,80 eura 184,30 eura    
– dvojica bez detí 112,50 eura 115,30 eura    
– dvojica s 1 až 4 deťmi 168,40 eura 172,60 eura    
– dvojica s 5 a viac deťmi 226,90 eura 232,60 eura    
Ochranný príspevok        
– starobný alebo invalidný dôchodca 66,20 eura 67,90 eura    
– ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom 36,40 eura 37,30 eura    
– tehotné ženy od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva a rodičia dieťaťa do jedného veku dieťaťa 14,20 eura 14,60 eura    
Aktivačný príspevok        
– príjem zo závislej činnosti 135,70 eura    
– uchádzač o zamestnanie 66,20 eura 67,90 eura    
Príspevok na nezaopatrené dieťa 18,10 eura 18,60 eura    
Príspevok na bývanie        
– jedna osoba 55,80 eura 57,20 eura    
– dve a viac osôb 89,20 eura 91,40 eura    

Príklady výpočtu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej

Príklad 1

Poistenka odchádza do penzie a Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu 230 eur, odpracovala 25 rokov. Žije sama. Aby mala nárok na minimálny dôchodok v sume 278,90, musela by spĺňať podmienku odpracovaných minimálne tridsať kvalifikovaných rokov. Môže teda požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Má nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, nakoľko dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 186,70 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 64,70 eura, ochranný príspevok 66,20 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 172,50 eura. Úrad práce jej začne vyplácať 14,20 eura (186,70 – 172,50 = 14,20).

Od januára 2020: Suma nárokov sa zvýši na 191,40 eura. Jej penzia bude valorizovaná o 9 eur na sumu 239 eur. Keďže nemá odpracovaných minimálne 30 rokov, ktoré sú potrebné na priznanie minimálneho dôchodku, bude stále odkázaná na pomoc v núdzi. Započítateľná výška dôchodku je 181,50 eura. Bude tak dostávať 9,90 eura.

Príklad 2

Manželia, starodôchodcovia, nemajú okrem dôchodku žiadny iný príjem. Manžel poberá dôchodok vo výške 219 eur, manželka 198 eur. Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze, je: dávka v hmotnej núdzi 112,50 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, ochranný príspevok 132,40 eura (2 × 66,20). Spolu je to suma: 334,10 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 312,75 eura. Ich dávka v hmotnej núdzi tak bude 334,10 – 312,75 = 21,35 eura.

Od januára 2020: Suma nárokov sa zvýši na 342,50 eura. Penzie oboch budú valorizované o 9 eur, budú tak spolu dostávať 435 eur. Keďže nemajú odpracovaných minimálne 30 rokov, ktoré sú potrebné na priznanie minimálneho dôchodku, budú stále odkázaní na pomoc v núdzi. Započítateľná výška dôchodku je 330,75 eura. Budú tak dostávať 11,75 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi #aktivačný príspevok #ochranný príspevok #zmeny v roku 2020