Príklady výpočtu dôchodkov dnes a v roku 2020

Čo je to aktuálna dôchodková hodnota a ako sa vypočíta starobný, invalidný či predčasný starobný dôchodok dnes? Ako sa bude počítať v ďalšom roku?

25.11.2019 06:00
dôchodca, úsmev, grimasa Foto:
Pri výpočte penzie sa už neprehlbuje miera solidarity v prvom pilieri.
debata (18)

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou z veličín ovplyvňujúcich výšku penzie

2019 12,6657 eura
2020 13,6054 (odhad)
 • pri výpočte penzie sa už neprehlbuje miera solidarity v prvom pilieri
 • z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započíta: 68 %
 • z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom sa započítava: 20 %

Starobný dôchodok

Príklad 1:

Výpočet dôchodku, ak je priemerný osobný mzdový bod (POMB) nižší ako 1 – teda budúci penzista zarábal menej, ako je priemerná mzda v hospodárstve, dnes sa mu do POMB nižšieho ako 1 pripočíta 20 %

Rok 2019:

 • Suma dôchodku, ak sa započíta 20 % priemerného osobného mzdového bodu a aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura, odpracoval 39 rokov. Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5803, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.
 • 1 – 0,5803 = 0,4197 × 20 % = 0,08394
 • 0,5803 + 0,08394 = 0,6643
 • S = 0,6643 × 39,7­809 × 12,6657 = 334,70 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2019 – 8,70 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 343,40 eura mesačne.

Rok 2020:

 • Aký je predpoklad sumy dôchodku, ak sa započíta 20 % a aktuálna dôchodková hodnota by bola 13,6054 eura
 • Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5803, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.
 • 1 – 0,5803 = 0,4197 × 20 % = 0,08394
 • 0,5803 + 0,08394 = 0,6643
 • S = 0,6643 × 39,7­809 × 13,6054 = 359,60 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o 2,9 % – 10,50 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 370,10 eura mesačne.

Príklad č. 2

Výpočet dôchodku – POMB je v hodnote od 1,25, teda príjem tohto človeka odchádzajúceho do penzie je približne 1¤200 eur a do POMB vyššieho ako 1,25 sa mu započíta 68 %

Rok 2019:

 • Pán Boris dosiahol dôchodkový vek a požiadal o priznanie starobného dôchodku. Má odpracovaných 42,5206 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura, jeho POMB je 1,4540, čiže bude redukovaný: z hodnoty POMB nad 1,25 sa započíta 68 %, do hodnoty 1,25 sa započíta v celej výške a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor
 • 1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000
 • 1,24999999 + 0,13872000 =1,3888
 • S = 1,3888 × 42,5­206 × 12,6657 = 748,00 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019, teda o 2,6 % – 19,50 eura. Suma starobného dôchodku by teda bola 767,50 eura mesačne.

Rok 2020:

 • Aká bude jeho penzia, ak sa mu započíta 68 % plus aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok bude 13,6054.
 • Ak POMB poistenca je 1,4540, teda vyšší ako 1, pomerne sa upraví tak, že z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu do hodnoty 1,25 sa započíta v celej výške a nad hodnotu 1,25 sa započíta 68 %, následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor, t. j. redukovaný POMB a ten sa využije pri výpočte dôchodku
 • 1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000
 • 1,24999999 + 0,13872000 =1,3888
 • S = 1,3888 × 42,5­206 × 13,6054 = 803,50 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o 2,9 %, o 23,30 eura. Suma starobného dôchodku by teda bola 826,80 eura mesačne.

Príklad č. 3

Výpočet dôchodku, ak netreba upravovať koeficient, čiže budúci penzista zarába priemernú mzdu v hospodárstve a jeho koeficient je tak 1:

Rok 2019:

 • Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho POMB je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období priemerne približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Má odpracovaných 45,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.
 • S = 1,0012 × 45,0­247 × 12,6657 = 571,00 eura mesačne.
 • K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 2,6 % platnú v roku 2019 – 14,90 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 585,90 eura mesačne.

Rok 2020:

 • Aká bude jeho penzia, ak bude aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok 13,6054?
 • S = 1,0012 × 45,0­247 × 13,6054 = 614,40 eura mesačne.
 • K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 2,9 %, teda o 17,80 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 632,20 eura mesačne.

Príklad výpočtu predčasného starobného dôchodku

Rok 2019:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2020, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2019. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

 • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 12,6657 = 545,60 eura
 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
 • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
 • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %
 • Suma penzie: 545,60 – (6,5 % x 545,60) = 545,60 – 35,46347144088762 = 510,20 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 % – 13,30 eura. Suma predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 523,50 eura mesačne.

Rok 2020:

 • Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2021, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2020. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá 13,6054 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

 • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 13,6054 = 586,10 eura
 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
 • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
 • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %
 • Suma penzie: 586,10 – (6,5 % x 586,10) = 586,10 – 38,09459519346364 = 548,00 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2020 – 2,9 % – 15,90 eura. Suma predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 563,90 eura mesačne.

Príklad výpočtu invalidného dôchodku

Rok 2019:

 • Poistenec je uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14¤026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1¤058 dní, spolu to je 15¤084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.
 • Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 %, teda o 13,10 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 516,50 eura mesačne.

Rok 2020:

 • Poistenec bude uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14¤026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1¤058 dní, spolu to je 15¤084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota sa odhaduje 13,6054 eura.
 • Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 13,6054 = 540,70 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2020 – 2,9 %, teda o 15,70 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 556,40 eura mesačne.
Príklady výpočtu majú čisto informatívny charakter. Presná suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude známa až v decembri.

Čo všetko ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku

1. Dôchodkový vek

nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov. Od januára budúceho roka dôchodkový vek určí pevná tabuľka, podľa ktorej si budúci penzisti budú vedieť zistiť presný dátum odchodu do dôchodku.

2. Všeobecný vymeriavací základ

je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. Za rok 2018 je všeobecný vymeriavací základ vo výške 12 156 eur a je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 a čísla 12, čiže 1013 × 12 = 12 156.

3. Odpracované roky

započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

4. Aktuálna dôchodková hodnota

pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 12,6657 eura, budúci rok by mala byť 13,6054 (presná suma bude známa až začiatkom decembra).

5. Osobný mzdový bod

sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

6. Osobný vymeriavací základ

je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.

7. Priemerný osobný mzdový bod

spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %. Rovnaké percento zostáva aj na budúci rok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, dh

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #výpočet dôchodku #aktuálna dôchodková hodnota #porovnanie #zmeny v roku 2020