Pracujete a poberáte invalidný dôchodok?

O invalidný dôchodok neprídete. Môže vás ale zamestnávateľ kvôli postihnutiu prepustiť? A prečo invalidný dôchodca nedostáva minimálny dôchodok?

09.12.2019 06:00
načúvací prístroj, muž, sluch, Foto:
Ak sa poberateľ invalidného dôchodku zamestná, o invalidný dôchodok nepríde.
debata (2)

Ak sa poberateľ invalidného dôchodku zamestná, o invalidný dôchodok nepríde. Invalidní dôchodcovia totiž môžu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis totiž neobmedzujú nárok na výplatu ani výšku tohto dôchodku z dôvodu, že takýto dôchodca pracuje.

Invalidný dôchodok neobmedzuje ani výška jeho príjmu. "Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú zárobkovú činnosť taktiež bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mu bola priznaná,“ informoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "Ak to zdravotný stav invalidného dôchodcu umožňuje, môže pracovať, pričom pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie,“ dodal. U mnohých, najmä psychických ochorení, je fyzická aktivita veľmi priaznivá pre zdravotný stav a pre udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie, keď počas poberania invalidného dôchodku dôchodca pracuje. Toto obdobie poistenia mu bude možné zohľadniť až vtedy, keď dovŕšením dôchodkového veku poberateľ invalidného dôchodku požiada o starobný dôchodok. Takto odpracované obdobie sa teda zohľadní až pri výpočte starobného dôchodku.

Výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím

Môže ma zamestnávateľ prepustiť, ak som invalidný?

V zmysle § 66 Zákonníka práce môže občanovi so zdravotným postihnutím dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná. Vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu rozhoduje v prvostupňovom správnom konaní miestne a vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí (úrad) a rodiny, v druhostupňovom správnom (odvolacom) konaní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup úradu pri rozhodovaní: rozhoduje len na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnávateľovho písomného rozhodnutia. Má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od obdržania žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní. Predchádzajúci súhlas úradu musí mať zamestnávateľ pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, inak je výpoveď neplatná. Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, z dôvodov ustanovených: ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre vážne porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušenia pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Máte problém?

Prečo nedostávam minimálny dôchodok? Mám 59 rokov, pracoval som už od 15 rokov. Ako 56-ročnému mi priznali invalidný dôchodok. Som penzista s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ale moja penzia je len 230,80 eura. Prečo sa na mňa nevzťahuje minimálny dôchodok?

Július Jusko

Nárok na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Váš čitateľ, poberateľ invalidného dôchodku má 59 rokov a nedovŕšil ešte dôchodkový vek. Nemá teda nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok bude možné posúdiť až po dovŕšení dôchodkového veku.

Odpovedal: Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou, Sociálna poisťovňa

Mohlo by vás zaujímať…

Invalidný dôchodca a minimálna penzia

Často sa na to pýtajú poberatelia invalidných dôchodkov, pretože sa domnievajú, že ak majú malý invalidný dôchodok, pretože majú nízke percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, mal by sa im invalidný dôchodok zvýšiť aspoň na výšku štátom garantovaného minimálneho dôchodku. Nie je to však automaticky tak.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má síce aj poberateľ invalidného dôchodku, ale až po dovŕšení dôchodkového veku. Dovtedy môže poberať len invalidný dôchodok (samozrejme, po splnení všetkých zákonných podmienok), prípadne popri poberaní invalidného dôchodku ďalej pracovať, pričom obdobie práce (dôchodkového poistenia) sa mu neskôr – po dovŕšení dôchodkového veku – kladne zhodnotí na výške starobného dôchodku.

Ak teda invalidný dôchodca dovŕši dôchodkový vek, Sociálna poisťovňa mu na jeho žiadosť vypočíta výšku starobného dôchodku a bude mu doživotne vyplácať ten dôchodok, ktorý je vyšší, a teda pre neho výhodnejší – buď invalidný, alebo starobný dôchodok. Ak bude vypočítaný starobný dôchodok nižší aj v porovnaní s minimálnym dôchodkom, Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok dorovná do výšky garantovaného minimálneho dôchodku – samozrejme, po splnení všetkých zákonných podmienok na jeho priznanie (predovšetkým podmienky získania 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok).

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #pracujúci dôchodca