Zvyšné zmeny v penziách 2020: Vyrovnávací príspevok, dôchodok žien, II. pilier

Piata zmena: Zanikne vyrovnávací príspevok. Šiesta zmena sa týka predčasných dôchodkov žien narodených v rokoch 1958-9. Siedma zmena sa týka II. piliera.

10.01.2020 06:00
peniaze, bankovky, euro Foto:
Nárok na prepočet dôchodku majú aj poberatelia už priznaných starobných, predčasných a invalidných dôchodkov pred 1. januárom 2020.
debata (5)

Zmena piata: Vyrovnávací príspevok zanikne

Od 1. januára bude Sociálna poisťovňa prepočítavať výšku starobného, predčasného a invalidného dôchodku. Týka sa to iba tých poistencov, ktorí získali pred rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky (pred 1. januárom 1993) československé obdobie dôchodkového poistenia, a zároveň im za tieto obdobia priznáva dôchodok Česká republika.

Nárok na prepočet bude mať poistenec, ktorý získal: pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré má priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok od Českej správy sociálneho zabezpečenia, a po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky.

Výška dôchodku sa určí ako rozdiel medzi dôchodkom, ktorý by poistencovi patril, ak by sa celé obdobie poistenia aj so zohľadnením československého obdobia získaného do 31. decembra 1992 hodnotilo výlučne podľa predpisov Slovenskej republiky a dôchodkom vyplácaným podľa predpisov Českej republiky.

Nárok na prepočet dôchodku majú aj poberatelia už priznaných starobných, predčasných a invalidných dôchodkov pred 1. januárom 2020. Ak bude pre nich nový výpočet výhodnejší, dôchodok sa im zvýši odo dňa prvého nároku na výplatu dôchodku po 31. decembri 2019. Tomu poberateľovi dôchodku, ktorému sa vypláca aj vyrovnávací príplatok, a jeho dôchodok bude po prepočte vyšší ako súčet vyplácaného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku, nárok na vyrovnávací príplatok zanikne.

O prepočet treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom). Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

V tejto súvislosti sa vyrovnávací príspevok od 1. januára 2020 zo zákona vypúšťa. Nárok na už priznaný vyrovnávací príplatok a jeho výplatu trvá naďalej, kým poberateľ vyrovnávacieho príplatku bude spĺňať zákonné podmienky.

Zmena šiesta: Ženám narodeným v rokoch 1958 – 59 zvýšia predčasné dôchodky

Sociálna poisťovňa bude bez osobitnej žiadosti poistenca prehodnocovať sumu predčasného dôchodku ženám, ktoré odišli, alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom 2020, a ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte v tomto roku platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré vychovali jedno alebo dve deti.

Sociálna poisťovňa nanovo určí dôchodkový vek týchto žien s prihliadnutím na splnenie podmienky výchovy dieťaťa. Skráti sa im tak obdobie od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného dôchodku. Inými slovami, Sociálna poisťovňa im zvýši sumu predčasného dôchodku, a to spätne od 1. januára 2020, teda od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení.

O prehodnotení a zvýšení sumy predčasného dôchodku dostanú dotknuté ženy písomné rozhodnutie. Ich predčasné penzie budú prehodnotené postupne tak, aby o nich bolo rozhodnuté v zákonnej lehote, teda do 31. decembra 2020.

Zmena siedma: Dôchodky z I. piliera sa budú sporiteľom v II. pilieri počítať po novom

Od nového roku sa budú sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri po novom vypočítavať dôchodky z I. piliera, teda zo Sociálnej poisťovne. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR a ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2020. Zákonnú lehotu na prepočty už vydaných rozhodnutí o dôchodkoch z I. piliera pre sporiteľov v II. pilieri bude mať pritom Sociálna poisťovňa do 31. marca 2021. O novej výške dôchodku rozhodne z úradnej povinnosti, nie je teda potrebná osobitná žiadosť poberateľa dôchodku. O novej výške penzie dostanú dôchodcovia písomné rozhodnutie a zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. januára 2020.

Novela mení vzorec na výpočet dôchodku z I. piliera pre sporiteľov v II. pilieri. Od nového roku sa bude sporiteľom pri výpočte dôchodku z I. piliera krátiť nižšia pomerná časť starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za ich účasť v II. pilieri. Sporitelia tak dostanú zo Sociálnej poisťovne vyšší dôchodok, pretože sa im budú uznávať aj odvody, ktoré počas svojho pracovného života odviedli prostredníctvom tzv. rezervného fondu.

Zmena v určení dôchodku sporiteľov od 1. januára 2020

Pomerný starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok patriaci za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa zníži za uvedené obdobia nasledovne:

Obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení Časť pomernej sumy do 31. 12. 2019 Časť pomernej sumy od 1. 1. 2020
pred 1. septembrom 2012 1/2 36/91
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 2/9 16/91
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 17/72 17/91
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 1/4 18/91
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 19/72 19/91
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 5/18 20/91
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 7/24 3/13
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 11/36 22/91
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 23/72 23/91
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 1/3 24/91

Ak poistencom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi, už bola suma starobného alebo predčasného dôchodku znížená podľa zákona účinného do 31. decembra 2019, suma ich penzií sa určí znovu od 1. januára 2020 so zohľadnením nového pomeru zníženia dôchodku za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #zmeny v penziách #zmeny v roku 2020 #vyrovnávací príspevok