Minimálny dôchodok od roku 2020: Kto má nárok?

Kto má nárok na minimálny dôchodok? Čo sa zahŕňa do celkového dôchodkového príjmu? Aká bude jeho výška?

13.01.2020 06:00
manželia, seniori, dôchodcovia, OK Foto:
Vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok.
debata (21)

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ: starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak:

 • získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je:

 • obdobie dôchodkového poistenia,
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku a
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Aká bude jeho výška?

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú:

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.
 • pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

 • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
 • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Dostane ho aj penzista žijúci v zahraničí

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou však je, že takémuto penzistovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku a zároveň spĺňa všetky zákonné podmienky nároku na minimálny dôchodok. Okrem iných podmienok musí Sociálna poisťovňa pri nároku na minimálny dôchodok brať do úvahy všetky dôchodkové príjmy poberateľa, teda aj to, či poberá dôchodok zo zahraničia.

Ak teda Sociálna poisťovňa vyráta žiadateľovi o starobný dôchodok nízku sumu dôchodku, automaticky, bez jeho osobitnej žiadosti mu v prípade, že počas aktívneho pracovného života získal najmenej 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, dorovná jeho nižší dôchodok do výšky stanoveného minimálneho dôchodku. Bude teda dostávať pre neho výhodnejšiu, vyššiu sumu dôchodku.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura odpracoval 40 rokov. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50).

Za 40 rokov obdobia má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 – 296,10 = 82,40).

Nová suma starobného dôchodku bude 328,00 eur mesačne (245,60 + 82,40). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eura na sumu 378,50 eura mesačne (328,00 + 50,50).

Minimálny dôchodok a II. pilier

Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o sporiteľa v II. pilieri.

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo získané v období a podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi.

Príklad č. 3

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal v období aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. januára 2018 480 dní. Poberateľ získal 44 rokov a 142 dní obdobia, teda 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov obdobia je 403,70 eura mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to nasledovne:

 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň obdobia dôchodkového poistenia: 403,70 eur /16 202 = 0,02491667 eura,
 • určí sa 36/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012: 1 542 × 0,024­91667 eur x 36/91 = 15,19971631 eura,
 • určia sa 18/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2018: 480 × 0,02491­667 eur x 18/91 = 2,36571460 eura,
 • určí sa hodnota zníženia: 15,19971631 eur + 2,36571460 eur = 17,56543091 eura,
 • zníži sa minimálny dôchodok o 17,56543091 eura.

Poberateľ starobného dôchodku – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 386,20 eura mesačne po zaokrúhlení (403,70 – 17,56543091 = 386,20 eura). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 140,60 eura. Nová výška starobného dôchodku bude 386,20 eura mesačne (245,60 + 140,60 = 386,20 eura).

Pozostalostné dôchodky

Vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #zmeny v roku 2020